งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดย วัชรา ธารวิทยากุล

2 ปัญหาการวิจัย จากการส่งนักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน ในสถานประกอบการภายนอก เป็นประจำทุกปี ผู้วิจัยต้องการศึกษาและเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ด้านความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค) ด้านความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ และ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส. 1 ด้านความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ สถานภาพของสถานประกอบการ จังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าของกิจการ หรือ ผู้จัดการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายบุคคล ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานทั้งหมด จำนวน 332 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสำรวจรายการ ถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะของสถานประกอบการ จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ สถานภาพของสถานประกอบการ และสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม

7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของสถานประกอบการจำนวน คน โดยเป็น หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน มากที่สุด มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน แบ่งออก เป็น 2 ด้าน ดังนี้ ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 4.03 0.57 มาก ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.38 0.51 มากที่สุด รวม 4.21 0.54


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google