งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) โดย วัชรา ธารวิทยากุล

2 ปัญหาการวิจัย จากการส่งนักศึกษา เข้ารับการ ฝึกงาน ในสถานประกอบการภายนอก เป็นประจำทุกปี ผู้วิจัยต้องการศึกษา และเปรียบเทียบ ความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ ที่มีต่อ คุณลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษา ฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก ( อี. เทค ) ด้านความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพ และด้าน คุณธรรมจริยธรรม

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก ( อี. เทค ) ด้านความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพ และ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของ สถานประกอบการ ที่มีต่อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ฝึกงาน ปวส. 1 ด้านความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพ และด้าน คุณธรรมจริยธรรม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การ ทำงานในสถาน ประกอบการ สถานภาพของสถาน ประกอบการ จังหวัดที่ตั้งสถาน ประกอบการ ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของ สถานประกอบการ ต่อคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ นักศึกษาฝึกงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถและ ทักษะวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เจ้าของกิจการ หรือ ผู้จัดการ หรือหัวหน้าส่วน ราชการ หัวหน้าฝ่าย บุคคล ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา ฝึกงาน ซึ่งอยู่ในสถาน ประกอบการที่รับนักศึกษา เข้าฝึกงานทั้งหมด จำนวน 332 คน ประช ากร และ กลุ่ม ตัวอย่ าง

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสำรวจรายการ ถาม เกี่ยวกับ คุณลักษณะของสถานประกอบการ จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ สถานภาพ ของสถานประกอบการ และสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค ) 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ วิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม

7 ความพึงพอใจของสถานประกอบการจำนวน 248 คน โดยเป็น หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาฝึกงาน มากที่สุด มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาฝึกงาน แบ่งออก เป็น 2 ด้าน ดังนี้ ความพึงพอใจของสถานประกอบการจำนวน 248 คน โดยเป็น หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ นักศึกษาฝึกงาน มากที่สุด มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาฝึกงาน แบ่งออก เป็น 2 ด้าน ดังนี้ สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับ ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ วิชาชีพ 4.030.57 มาก ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.380.51 มากที่สุด รวม 4.210.54 มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของสถาน ประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ของนักศึกษาฝึกงาน ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค ) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google