งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทารกแรกเกิด -7 วัน - ซักประวัติ - ตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบศีรษะ, วัดรอบอก - รับวัคซีน, ให้คำแนะนำและสังเกต อาการนาน 30 นาที - ประเมินภาวะเสี่ยงแม่และลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทารกแรกเกิด -7 วัน - ซักประวัติ - ตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบศีรษะ, วัดรอบอก - รับวัคซีน, ให้คำแนะนำและสังเกต อาการนาน 30 นาที - ประเมินภาวะเสี่ยงแม่และลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทารกแรกเกิด -7 วัน - ซักประวัติ - ตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบศีรษะ, วัดรอบอก - รับวัคซีน, ให้คำแนะนำและสังเกต อาการนาน 30 นาที - ประเมินภาวะเสี่ยงแม่และลูก * ● โรงเรียนพ่อแม่ 1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2. แนะนำการใช้สมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก 3. พัฒนาการตามวัย การเล่นและ การส่งเสริมพัฒนาการ 4. อุบัติเหตุตามวัย 5. ภาวะเสี่ยงแม่และลูก * ตรวจคัดกรอง TSH** มีภาวะเสี่ยงแม่ และลูก * - ตรวจเพิ่มเติมตามข้อ บ่งชี้ที่มีภาวะเสี่ยง - นัดติดตามที่ High Risk clinic หรือ คลินิกนมแม่ หรือคลินิก สุขภาพเด็กดี เมื่ออายุ 1 เดือน นัดติดตามที่คลินิก สุขภาพเด็กดี เมื่ออายุ 2 เดือน กลับ บ้าน

3 ซัก ประวัติ  ประเมินการเจริญเติบโตโดยผู้ปกครอง ( วัดชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบ ศีรษะ ลงบันทึกการ เจริญเติบโต แนะนำ )  วัดความดันโลหิต ( อายุ 4 ปี ) ประเมินพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม ประเมินคัดกรองโรคออทิ ซึม ( กรณีสงสัย ) แนะนำการส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ให้คำแนะนำ ล่วงหน้า 1. โภชนาการและอาหารตามวัย / นมแม่ 2. พัฒนาการตามวัย การเล่นและการ ส่งเสริมพัฒนาการ 3. อุบัติเหตุตามวัย 1. ตรวจร่างกายทุกระบบ ตรวจการได้ยิน 2. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน : เด็กอายุ 6 เดือน,9- 12 เดือน, 1 ปีครึ่ง,2 ปี,3 ปี,4 ปี 3. ตรวจตา : อายุ 6 เดือน, 4 ปี 4. Hb/Hct/CBC : อายุ 6-12 เดือน 5. UA : อายุ 4 ปี 6. จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก : อายุ 6 เดือน – 5 ปี นัดคลินิก นมแม่ ** พบแพทย์ / พยาบาล ส่งต่อกรณี ผิดปกติ รับวัคซีน ให้คำแนะนำ สังเกตอาการนาน 30 นาที กลับ บ้าน ปกติ ผิดปกติ กระตุ้นกระตุ้นและนัด 1 เดือน ประเมินซ้ำ ส่งล่าช้า แนะนำ นัดคลินิก กระตุ้น การให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ นัดหมายครั้งต่อไป

4 กรอบแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย แรกเกิด -5 ปี หน่วยงาน / ผู้ ให้บริการ หน่วยบริการ สาธารณสุข ( รพ. สต.) ทั่วประเทศ คัดกรอง พัฒนาการ เด็ก วัยแรกเกิด - 5 ปี เครื่องมือการ ดำเนินงาน แบบคัดกรองพัฒนาการ อนามัย 55 ( กรมอนามัย ) พยาบาลใน รพ. สต. พัฒนาการ สมวัยหรือไม่ ส่งเสริม พัฒนาการ ตามวัย - สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และเด็ก - วิธีส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ( อนามัย 55) - 2 ก 2 ล ( กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต - พยาบาลใน รพ. สต. - ผู้ปกครอง สมวั ย ประเมินและป้องกัน พัฒนาการล่าช้า ระยะเวลา 1 เดือน ไม่ สมวั ย - คู่มือประเมินและป้องกัน พัฒนาการล่าช้าเด็ก แรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากร สาธารณสุข (TDSI: 70 ข้อ ) กรมสุขภาพจิต - คู่มือกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรก เกิด – 5 ปี สำหรับ ผู้ปกครอบ (TDSI : 70 ข้อ ) กรม สุขภาพจิต

5 ประเมิน พัฒนาการ ล่าช้า พยาบาลใน รพ. สต. แบบประเมินและป้องกัน พัฒนาการล่าช้า เด็กแรกเกิด – 5 ปี สำหรับ บุคลากรสาธารณสุข (TDSI : 70 ข้อ ) กรมสุขภาพจิต พยาบาลใน รพ. สต. พัฒนาการ ดีขึ้นหรือไม่ ส่งเสริม พัฒนาการ ตามวัย ดี ขึ้น - สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และเด็ก - วิธีส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ( อนามัย 55) - 2 ก 2 ล ( กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ประเมินและแก้ไข พัฒนาการ ระยะเวลา 3 เดือน และ / หรือวินิจฉัย เพิ่มเติม / อื่นๆ หน่วยบริการ สาธารณสุข ( รพศ. ทั่ว ประเทศ ) - พยาบาลใน รพช. - กุมารแพทย์ ( ถ้า มี ) ไม่ดี ขึ้น คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการ เด็กแรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (DSI : 300 ข้อ ) กรมสุขภาพจิต

6 พัฒนาการ ดีขึ้นหรือไม่ พยาบาลใน รพช. ดี ขึ้น ส่งกลับ รพ. สต. ดูแล ต่อเนื่อง หน่วยบริการ สาธารณสุข ( รพศ / รพท. ทั่ว ประเทศ ) - กุมารแพทย์ - จิตแพทย์เด็กและ วัยรุ่น ( ถ้ามี ) - ทีมสหวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) วินิจฉัยประเมินและแก้ไข พัฒนาการ และ / หรือให้การรักษาเพิ่มเติม ดีขึ้นหรือไม่ ดี ขึ้น - ตรวจวินิจฉัย / แบบประเมินและ แก้ไข ปัญหาเพิ่มเติมตามปัญหาที่ส่ง ต่อ -CPG รายโรค - คู่มือประเมินและแก้ไข พัฒนาการเด็ก แรกเกิด – 5 ปี สำหรับ บุคลากรสาธารณสุข (DSI :300 ข้อ ) ( กรมสุขภาพจิต ) ไม่ดี ขึ้น ตรวจวินิจฉัยและ ให้การรักษาเพิ่มเติม ( เฉพาะทาง ) - แบบประเมินและแก้ไขปัญหาของ แต่ละวิชาชีพ - CPG รายโรค - คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการ เด็กแรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (DSI : 643 ข้อ ) ( กรมสุขภาพจิต ) หน่วยบริการ สาธารณสุข ( รพจ. สังกัดกรม สุขภาพจิต ) - จิตแพทย์เด็กและ วัยรุ่น - กุมารแพทย์ด้าน พัฒนาการและ พฤติกรรม - ทีมสหวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt ทารกแรกเกิด -7 วัน - ซักประวัติ - ตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบศีรษะ, วัดรอบอก - รับวัคซีน, ให้คำแนะนำและสังเกต อาการนาน 30 นาที - ประเมินภาวะเสี่ยงแม่และลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google