งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชแต่งพันธุ์ต้านทานสารกำจัดวัชพืช Herbicide Tolerant Plant HTP พืชแต่งพันธุ์กลุ่มแรกที่มีการพัฒนา เป้าหมายหลักเพื่อผู้ผลิต Roundup ready crops: เป็นที่รู้จักทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชแต่งพันธุ์ต้านทานสารกำจัดวัชพืช Herbicide Tolerant Plant HTP พืชแต่งพันธุ์กลุ่มแรกที่มีการพัฒนา เป้าหมายหลักเพื่อผู้ผลิต Roundup ready crops: เป็นที่รู้จักทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชแต่งพันธุ์ต้านทานสารกำจัดวัชพืช Herbicide Tolerant Plant HTP พืชแต่งพันธุ์กลุ่มแรกที่มีการพัฒนา เป้าหมายหลักเพื่อผู้ผลิต Roundup ready crops: เป็นที่รู้จักทั่วไป พัฒนาโดยมอนซานโต ต้านทานไกลโฟเสท Roundup-resistance gene: selectable marker

2 ปัญหาจากวัชพืช แย่งอาหารในดิน จำกัดความสามารถในการสังเคราะห์แสง ปัญหาต่อการตั้งตัวของต้นพืชปลูก แหล่งสะสมเชื้อโรค การควบคุมวัชพืช ไถพรวน พลาสติก เศษไม้ คลุมดิน สารเคมี

3 คุณสมบัติของสารกำจัดวัชพืช แทรกแซงกระบวนการทางชีวเคมีของพืช การสังเคราะห์กรดอะมิโน การสังเคราะห์ไขมัน การสังเคราะห์แสง การแบ่งเซลล์ การสร้างเม็ดสี

4 การทำงานของสารกำจัดวัชพืช พืชดูดซึมผ่านคิวติเคิล เข้าสู่เซลล์ ออกฤทธิ์เฉพาะที่หรือลำเลียงไปทั้งต้นพืช สารคงสภาพในรูปออกฤทธิ์ได้ ทำงานที่เซลล์เป้าหมาย

5 การต้านทานสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดวัชพืชไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ การออกฤทธิ์ไม่กระจายทั้งต้น เปลี่ยนรูปไปในสภาพที่ไม่ออกฤทธิ์ กลไกเป้าหมายไม่ถูกยับยั้ง

6 ข้อกังวลต่อการใช้สารเคมี ผลกระทบต่อกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย ผลตกค้างในสิ่งแวดล้อม ความนิยมในการใช้สารเคมี สะดวก มีประสิทธิภาพ ไม่เปลืองแรงงาน ราคาเหมาะสมในระดับที่จ่ายได้

7 Roundup สารกำจัดวัชพืชที่มีการใช้แพร่หลาย ดูดซึม และ ออกฤทธิ์ทั้งต้น ปลอดภัยต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม สารออกฤทธิ์ คือ ไกลโฟเสท ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase EPSPS

8

9 EPSPS enzyme Shikimate pathway เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดอะมิโนกลุ่มอะโรมาติก Phe, Tyr และ Tryp ( องค์ประกอบของโปรตีน ลิกนิน และอื่นๆ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและทำหน้าที่ของพืช เอนไซม์ถูกยับยั้ง สร้างกรดอะมิโนไม่ได้ พืชตาย

10 พืชที่ได้รับไกลโฟเสท

11 การพัฒนาพืชต้านทานไกลโฟเสท คัดเลือกพืชต้านทานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดัดแปลงให้พืชสร้างเอนไซม์ EPSPS เพิ่มขึ้น โดยใช้ strong promoter ถ่ายย้ายยีนต้านทานไกลโฟเสทจากสิ่งมีชีวิตอื่น

12 Strong promoter:EPSPS gene Agrobacterium-mediated transformation

13 การพัฒนาพืชต้านทานไกลโฟเสท การถ่ายย้ายยีนจากแบคทีเรีย Agrobacterium CP4 เอนไซม์ EPSPS อีกรูปแบบหนึ่ง CP4-EPSPS ไม่ถูกยับยั้งโดยไกลโฟเสท การเปลี่ยนลำดับเบสในยีน 1 ตำแหน่ง เปลี่ยนเบสจาก C เป็น G กรดอะมิโนจาก Gly เป็น Ala ไกลโฟเสทไม่สามารถจับกับเอนไซม์ได้

14

15 การคัดเลือก Primary transformant ด้วย GUS selectable marker ( เซลล์ที่มีสีฟ้า )

16

17 พืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชอื่นๆ Phosphinothricin ยับยั้งเอนไซม์ glutamine synthetase ทำให้ แอมโมเนียสะสมในระดับที่เป็นพิษ Streptomyces hygroscopicus สร้างเอนไซม์ acetyl transferase ยับยั้ง PPT ด้วยกระบวนการ acetylation นำกระบวนการนี้มาประยุกต์ใช้ในพืช

18 กลยุทธ์การสร้าง HTP - ทราบกลไกการทำงานของสารกำจัดวัชพืช - ดัดแปลงพันธุกรรมพืชให้ต้านทานหรือ ลดความสามารถของสารกำจัดวัชพืช - สร้างเอนไซม์เป้าหมายของสารฯ ในปริมาณมากเกินพอ - ดัดแปลงไม่ให้เอนไซม์เป้าหมายทำปฏิกิริยากับสารฯ - สร้างเอนไซม์ที่ทำให้สารฯไม่ออกฤทธิ์

19

20 พืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมให้ ต้านทานสารกำจัดวัชพืช Herbicid e HTP glyphos ate corn, cotton, lettuce, tomato, soybean, canola glufosin ate alfalfa, melon, peanut, tomato, rice triazinecanola bromox ynyl cotton, potato, tobacco 2,4-Dpotato, sweetgum, cotton

21 ความขัดแย้งที่มีต่อพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืช เพิ่มปริมาณพื้นที่ปลูกที่มีการใช้สารเคมี ลดความระมัดระวังในการใช้สารเคมี สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม HTP กลายเป็นวัชพืชที่กำจัดยาก การถ่ายย้ายยีนต้านทานสู่วัชพืช ละเลยวิธีทางเลือกในการกำจัดวัชพืช ลดความหลากหลายทางชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt พืชแต่งพันธุ์ต้านทานสารกำจัดวัชพืช Herbicide Tolerant Plant HTP พืชแต่งพันธุ์กลุ่มแรกที่มีการพัฒนา เป้าหมายหลักเพื่อผู้ผลิต Roundup ready crops: เป็นที่รู้จักทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google