งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง " จะสำเร็จได้ด้วย " ความพอดีของตน " จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ระดับ ปวช 1 กลุ่ม 3 เลขที่ 17 แผนกช่างยนต์ เสนออาจารสมคิด มีมะจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง " จะสำเร็จได้ด้วย " ความพอดีของตน " จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ระดับ ปวช 1 กลุ่ม 3 เลขที่ 17 แผนกช่างยนต์ เสนออาจารสมคิด มีมะจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง " จะสำเร็จได้ด้วย " ความพอดีของตน " จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ระดับ ปวช 1 กลุ่ม 3 เลขที่ 17 แผนกช่างยนต์ เสนออาจารสมคิด มีมะจำ

2 " เกษตรทฤษฎีใหม่ " ประโยชน์และความสำคัญของเกษตรทฤษฎี ใหม่ " เกษตรทฤษฎีใหม่ " เป็นแนวทางหนึ่งซึ่ง เป็น ความหวังที่จะทำให้เกษตรกรไทย มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น และจะทำให้ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศชาติโดยรวม มีความเข้มแข็ง และมั่นคงตลอดไป เนื่องจากการ เกษตรทฤษฎี ใหม่ เป็นการ พัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อเกษตรกรมีอาหารไว้บริโภค มีงาน ทำ มีรายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีพ และครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นและมีความสุขถ้าประชาชนส่วน ใหญ่ของประเทศมีสภาพ เช่นนี้แล้ว ก็จะทำให้ ประเทศชาติ มั่นคงทั้ง ระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เกษตรทฤษฎี ใหม่ จึงมี ความสำคัญและจำเป็นต่อประเทศชาติยิ่ง ความสำคัญของ เกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดังนี้

3 การปลูกผักปลอดสารพิษและผัก สวนครัว ผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ

4 การ o-top การทัก สาร การทำดอกไม้ประดิษฐ์

5 การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมู่ การเลี้ยงวัว

6 การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 1. ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในทุก ด้าน ลด ละ ความฟูมเฟื้อยในการดำรงชีวิต 2. ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตก อยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพ 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ที่รุนแรงและไม่ ถูกต้อง 4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความ ทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิดรายได้เพิ่มพูน จนถึงขั้นพอเพียง 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วร้ายให้หมด สิ้นไป

7 การประหยัดอดออม


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง " จะสำเร็จได้ด้วย " ความพอดีของตน " จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ระดับ ปวช 1 กลุ่ม 3 เลขที่ 17 แผนกช่างยนต์ เสนออาจารสมคิด มีมะจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google