งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปปัญหาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปปัญหาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปปัญหาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2 สถิติปัญหาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน (นักศึกษาสังกัดวิทยาการจัดการ)
ตัวอย่างแบบสอบถาม

3 แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพศชาย

4 แผนภาพสรุปส่วนที่ 2 มีอุปกรณ์สมัยใหม่ (New technology) อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพศหญิง

5 แผนภาพสรุปส่วนที่ 3 ใช้ทำอะไรในการเรียนบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เพศชาย

6 แผนภาพสรุปส่วนที่ 3 ใช้ทำอะไรในการเรียนบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เพศหญิง

7 เพศชาย แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT

8 เพศหญิง แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT

9 เพศชาย แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT
ข้อที่ 2 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน(เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น) เพศชาย

10 เพศหญิง แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT
ข้อที่ 2 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน(เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น) เพศหญิง

11 เพศชาย แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT
ข้อที่ 3 ระบบเครือข่าย(เช่น สัญญาณการเชื่อมต่อ Internet, Wi-fi) เพศชาย

12 เพศหญิง แผนภาพสรุปส่วนที่ 4 ประเด็นปัญหาจากการใช้ ICT
ข้อที่ 3 ระบบเครือข่าย(เช่น สัญญาณการเชื่อมต่อ Internet, Wi-fi) เพศหญิง

13 สรุปปัญหาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน (อาจารย์สังกัดวิทยาการจัดการ)
ตัวอย่างแบบสอบถาม

14 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน(ที่พบนอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้) อาจารย์ ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ระบบเครือข่าย ควรทำระบบ wi-fi ให้มีความถี่สูง สามารถใช้งานได้สะดวก ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน(ที่พบนอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้) ต้องให้ความรู้แก่ผู้สอนและผู้เรียนในการใช้ ICT เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนการสอน

15 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน(ที่พบนอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้) นักศึกษา ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ทักษะ/ศักยภาพของผู้เรียนในการใช้ ICT -ถ้าไม่มีทักษะเราจะมีความยุ่งยากอย่างมาก  อาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร -เนื่องจากมีความรู้เรื่องการใช้ ICT น้อยจึงทำให้มีปัญหา วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน -โปรเจคเตอร์มีความจำเป็นมากต่อการ Presentation อย่างมาก -เปิดไม่ค่อยติดบางเครื่อง -ใช้ไม่เป็น ระบบเครือข่าย -การติดต่อเชื่อมโยงเครือข่าย อินเทอร์เน็ต จะทำให้ได้รับความรู้ที่กว้างขวางมากกว่า -การเชื่อมต่อwi-fi ไม่ค่อยเสถียร -wi-fi แย่มาก -ช้า

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน(ที่พบนอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้) -ไม่ค่อยมีทักษะใช้ IT มากเท่าที่ควร -ใช้อุปกรณ์ IT มากเกินไปจนไม่มีเวลาให้คนรอบข้าง -Wi-fi ช้ามากและหลุดบ่อยใช้ไปวางไว้ไม่กี่นาที Wi-fi ก็ตัดต้องต่อใหม่ทุกครั้งทำให้เกิดความรำคาญ -โปรเจคเตอร์เปิดยาก -ใช้โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยเป็น Wi-fi ไม่ดี เชื่อมต่อยาก -อุปกรณ์ยังไม่ค่อยพร้อมใช้งานในการเรียนการสอน -ห้องสัมนาโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยชัดค่ะ -Wi-fi ไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ -ระบบเครือข่ายควรมีการปรับปรุงให้รวดเร็วต่อการเรียนการสอน

17 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช ICT ในการประกอบการเรียนการสอน(ที่พบนอกจากประเด็นปัญหาที่กำหนดให้) -อุปกรณ์สื่อการสอนค่อนข้างมีปัญหา รวมถึงไม่ค่อยมีความรู้ เช่น  การใช้เครื่องโปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉาย -VPN เก่าแล้วกดยาก -เพิ่มความถี่ Wi-fi เพราะช้ามาก -การดูแลรักษาอุปกรณ์ ICT -เน็ตช่วงพักกลางวันช้าทำให้เวลาที่จะสืบค้นข้อมูลไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ -แสงมากเกินไปดูโปรเจคเตอร์ไม่ชัด -เมื่อไฟฟ้าขัดข้องจะทำให้ขัดต่อการใช้ ICT  ทั้งผู้เรียนและผู้สอน -ปัญหาของแสงสว่างในห้องเรียน  จอโปรเจคเตอร์ต่อการมองเห็น   -บางครั้งต้องการสืบค้นข้อมูลแต่อินเตอร์เน็ต Wi-fi ช้า ก็ทำให้การเรียนการสอนบกพร่องและไม่ประสบความสำเร็จ -แสงที่ฉายไม่ชัด


ดาวน์โหลด ppt สรุปปัญหาการใช้ ICT ในการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google