งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ อาคาร สารนิเทศ 50 ปี 1 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

2 การประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ( ไม่มี ) วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 รายละเอียดที่เหมาะสมของเว็บไซต์ 3.2 แผนการดำเนินงานโครงการ 2 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

3 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. มีต้นแบบของเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี รูปแบบและ รายละเอียดที่เหมาะสม 2. มีเครื่องมือและแนวทางให้ หน่วยงานสามารถนำ เว็บไซต์ต้นแบบไปประยุกต์ใช้งาน ได้โดยสะดวก 3 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

4 แนวทางการดำเนินโครงการ - ระยะที่ 1 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดที่เหมาะสม ของเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด มก. 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) คณะ / วิทยาลัย (2) สถาบัน / สำนัก / หน่วยงานอื่น 2. ว่าจ้างบริษัทเอกชนจัดทำเว็บไซต์ต้นแบบ เป็นตัวอย่าง และจัดทำโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ตาม ต้นแบบ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน สามารถใช้เพื่อสร้าง / ปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ของตนได้ง่ายและสะดวก และ ดำเนินการทั้งหมดได้ด้วยตนเอง 4 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

5 แนวทางการดำเนินโครงการ - ระยะที่ 2 1. จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมสร้าง เว็บไซต์ฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานใน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน การสร้างและการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ในระยะ 3 เดือนถัดมา รวมทั้งให้คำแนะนำ ทำการประเมินผล และรายงานสรุปเสนอ มหาวิทยาลัย 5 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

6 ตัวอย่าง เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://interaffairs.tu.ac.th เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th/eng2008

7 เนื้อหาในเว็บไซต์ Faculty / College 7 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

8 1.Faculty Profile Vision Organization Location 8 2.Curriculum เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก. Course Structure Course Description

9 3.Admissions Admission Qualifications Admission Requirement Application Requirement - Academic Year 2009 Scores Admission Schedule 9 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

10 4.Faculty Members Administrators Staff o Lecturers  Full Time Lecturers  Visiting Lecturers  Visiting Professors o Researcher o General 10 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

11 5.1 Academics Academic Calendar 2008/2009 Important Rule & Regulations o Registration o Add / Drop o Transferring Credit o Grading o Tuition Fee Course Offering o 1st Semester o 2nd Semester o Summer Semester 11 5.Current Students Facilities o Library o Computer Services o Bookstore o Bank o Accommodation o Post Office เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

12 Course Registration for 1st Semester 2008 12 Orientation etc... Request Application Form เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

13 6.1 Incoming Student Guidebook About Thailand About Bangkok Application Exchange Student Non-degree Student Activities 13 6.Exchange Program 6.2 Outgoing Student Partner Universities Application Information เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

14 7.Alumni 7.1 Search by department 7.2 Search by Name 14 8.Student Announcement 8.1 Exam Schedule etc... 9. What's new เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

15 10. News Archive January 2008 February 2008 etc... 15 11. Contact Us Address / Tel. / Fax. E-mail Website Campus Map 12. FAQ เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

16 เนื้อหาในเว็บไซต์ Office / Institute 16 เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

17 1. Profile Vision Organization Location 17 2. Members ● Administrators ● Staff o Lecturers o Researcher o General เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

18 3. Services Services / Products International  Application Information  Guidebook  Activities 18 4.Alumni ● Search by course subject ● Search by Name เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

19 5. Announcement Training Schedule etc... 19 6. What's new 7. News Archive January 2008 February 2008 etc... เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

20 8. Contact Us Address Tel. Fax. E-mail Website Campus Map 20 9. FAQ เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก.

21 ระยะที่ 1 21 กิจกรรม ก. ค. 51 ส. ค. 51 ก. ย. 51 ต. ค. 51 พ. ย. 51 ธ.ค.51ธ.ค.51 1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ และ กำหนดรายละเอียดของเว็บไซต์ 2 กลุ่ม xx 2. รวบรวมข้อมูลและจัดจ้างทำเว็บไซต์ ต้นแบบ xx 3. เอกชนทำเว็บไซต์ต้นแบบ และ ทำโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ตาม ต้นแบบ xxxx 4. ตรวจรับเว็บไซต์ต้นแบบและ โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ฯ x เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก. แผนการดำเนินงาน

22 22 กิจกรรม ม. ค. 52 ก. พ. 52 มี. ค. 52 เม. ย 5 2 พ. ค. 52 มิ. ย. 52 1. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ xx 2. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้คำแนะนำ และประเมินผล xxxx 3. รายงานสรุปเสนอมหาวิทยาลัย x เว็บไซต์ (Eng) หน่วยงาน มก. ระยะที่ 2 แผนการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google