งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย
การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

2 Infrastructure

3 กรอบแนวคิดการพัฒนา

4 Loei Health Datacenter Concept
TAKIS Server รพ.เลย Server สสจ. Server อำเภอ HosXP/ HOSxP_PCU

5 จุดเด่นของ TAKIS สามารถใช้กับอินเทอร์เนตที่มีความเร็วต่ำและขาดช่วงของสัญญานได้ สามารถรองรับการเพิ่มแฟ้มข้อมูลในการเชื่อมโยงได้ สามารถรองรับการเชื่อมโยงโปรแกรมอื่นๆได้ รองรับการนำข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์ มาประมวลผลออกรายงาน รองรับการนำข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์ มาทำ ดาต้าแวร์เฮ้าส์

6 แผนพัฒนาระบบ Data Center จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2557
Time frame แผนพัฒนาระบบ Data Center จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2557 ลำดับ กิจกรรม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 นำเสนอแผนการพัฒนา Data center ต่อ นพ.สสจ. Loei ICT Core Team นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 1 จัดซื้อ Hardware งบค่าเสื่อม และ UC รพ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดหา Internet ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยบริการ 5 ประชุมทีม ICT จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 (แนวทางการพัฒนาระบบและเตรียมความพร้อมติดตั้งระบบ) 6 วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล สสจ.เลย 7 พัฒนาโปรแกรม (Takis และ Elephant work) Takis สสจ.เลย Elephant work รพร.ด่านซ้าย 8 ติดตั้ง Takis ให้กับ รพ. และ รพ.สต. 9 นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 2 10 ประชุมทีม ICT จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 (ติดตามความก้าวหน้าของการติดตั้ง Takis และแก้ไขปัญหา) 11 อบรมการใช้งาน ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายงาน สสจ. 12 ประชุมทีม ICT จังหวัดเลย ครั้งที่ 3 (ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา Takis และการพัฒนา Elephant work) 13 นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 14 อบรมการติดตั้งและใช้งาน Elephant work รพร.ด่านซ้าย (สสจ.เลย ประสานงาน) 15 ติดตั้งการใช้งานให้กับ รพ.ชุมชน 16 อบรมการใช้งาน Elephant work ให้ รพ.สต 17 นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 4

7 ระบบสนับสนุน

8 จัดหาเครื่องแม่ข่าย สำหรับการสำรองข้อมูลและจัดทำDatacenter ระดับอำเภอ
1. จัดหาเครื่องแม่ข่าย สำหรับการสำรองข้อมูลและจัดทำDatacenter ระดับอำเภอ

9 จำนวน Server ของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย
ลำดับ รพ. HOSxP หลัก HOSxP รอง Takis ขาด 1 เลย 2 นาด้วง 3 เชียงคาน 4 ปากชม 5 ด่านซ้าย 6 นาแห้ว 7 ภูเรือ 8 ท่าลี่ 9 วังสะพุง 10 ภูกระดึง 11 ภูหลวง 12 ผาขาว 13 เอราวัณ 14 หนองหิน 19

10 จำนวน Server ของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย
ลำดับ รพ. ขาด งบค่าเสื่อม งบ UC จำนวนเครื่อง งบประมาณ 1 เลย 2 นาด้วง 100,000 3 เชียงคาน 4 ปากชม 5 ด่านซ้าย 6 นาแห้ว 7 ภูเรือ 8 ท่าลี่ 9 วังสะพุง 10 ภูกระดึง 11 ภูหลวง 200,000 12 ผาขาว 13 เอราวัณ 14 หนองหิน 300,000 19 1,000,000 900,000

11 2. สนับสนุนจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 19 ตัว (งบ UC จำนวน190,000 บาท)
หมายเหตุ หาก รพ.ใด ยังไม่มีตู้ RACK (สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย) ต้องจัดหาตู้ RACK เพิ่มด้วย

12 3. จัดหาระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพดี ให้แก่หน่วยบริการ
(ทำ MOU กับ CAT Telecom เปลี่ยน TOT IPstar และ CAT CDMA เป็นระบบ CAT fiber optic ความเร็ว 20/3 Mb จำนวน 42 หน่วยบริการ)

13 4. พัฒนา Elephant Work (รพร.ด่านซ้าย)

14 ระบบประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุขและเขต 8
เมื่อวันที่ มกราคม 2557 มีประชุม IT เขต 8 (IT จากทุกจังหวัดและ สปสช. เขต 8) เพื่อจัดทำระบบประมวลผลข้อมูล -> สามารถประมวลจากชุดข้อมูลมาตรฐาน (21/43/12 แฟ้ม) ได้ 11 ตัวชี้วัด แต่ขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 8 ตัวชี้วัด https:// /cockpit57/

15 ปัญหาที่พบ การส่งข้อมูลจากพื้นที่ยังไม่ครบถ้วน
ความถี่ในการนำเข้าข้อมูลยังไม่เพียงพอ การนำเข้าข้อมูลยังไม่เป็นแบบอัตโนมัติ (12 แฟ้ม และ 21 แฟ้ม)

16 สถิติการส่ง 43 แฟ้ม รายอำเภอ (จำนวนครั้งที่ต้องส่ง 17 ครั้ง ต่อ รพ. สต
สถิติการส่ง 43 แฟ้ม รายอำเภอ (จำนวนครั้งที่ต้องส่ง 17 ครั้ง ต่อ รพ.สต.) อำเภอ จำนวน รพ.สต. ครั้ง การส่ง ร้อยละ เมือง 19 323 173 53.56 นาด้วง 5 85 9 10.59 เชียงคาน 14 238 76 31.93 ปากชม 10 170 40 23.53 ด่านซ้าย 13 221 127 57.47 นาแห้ว 45 52.94 ภูเรือ 6 102 64 62.75 ท่าลี่ 153 92 60.13 วังสะพุง 17 289 90 31.14 ภูกระดึง 44 51.76 ภูหลวง 36 42.35 ผาขาว 39 38.24 เอราวัณ 8 136 58 42.65 หนองหิน 35 41.18  รวม 2159 928 42.98

17 ส่ง 43 แฟ้ม (จำนวนครั้งที่ต้องส่ง 17 ครั้ง ต่อโรงพยาบาล)
ส่ง 43 แฟ้ม (จำนวนครั้งที่ต้องส่ง 17 ครั้ง ต่อโรงพยาบาล) โรงพยาบาล ครั้งทั้งหมด ส่ง ร้อยละ เลย 17 1 5.88 นาด้วง 2 11.76 เชียงคาน 4 23.53 ปากชม นาแห้ว 7 41.18 ภูเรือ 6 35.29 ท่าลี่ 3 17.65 วังสะพุง 10 58.82 ภูกระดึง 11 64.71 ภูหลวง ผาขาว 12 70.59 ด่านซ้าย เอราวัณ 8 47.06

18


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google