งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย

2 Infrastructure

3 กรอบแนวคิดการพัฒนา

4 Loei Health Datacenter Concept Server อำเภอ HosXP/ HOSxP_PCU Server สสจ. TAKIS Server รพ.เลย

5 จุดเด่นของ TAKIS สามารถใช้กับอินเทอร์เนตที่มีความเร็วต่ำและขาด ช่วงของสัญญานได้ สามารถรองรับการเพิ่มแฟ้มข้อมูลในการ เชื่อมโยงได้ สามารถรองรับการเชื่อมโยงโปรแกรมอื่นๆได้ รองรับการนำข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์ มาประมวลผล ออกรายงาน รองรับการนำข้อมูล ดาต้าเซ็นเตอร์ มาทำ ดาต้า แวร์เฮ้าส์

6 Time frame แผนพัฒนาระบบ Data Center จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2557 ลำดับกิจกรรม มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน งบประมาณผู้รับผิดชอบ 1234123412341234 1นำเสนอแผนการพัฒนา Data center ต่อ นพ.สสจ. Loei ICT Core Team 2นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 1 Loei ICT Core Team 3จัดซื้อ Hardware งบค่าเสื่อม และ UCรพ.ที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ 4จัดหา Internet ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยบริการ 5ประชุมทีม ICT จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 (แนว ทางการพัฒนาระบบและเตรียมความพร้อม ติดตั้งระบบ) Loei ICT Core Team 6วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล สสจ.เลย 7พัฒนาโปรแกรม (Takis และ Elephant work) Takis สสจ.เลย Elephant work รพร.ด่านซ้าย 8ติดตั้ง Takis ให้กับ รพ. และ รพ.สต. สสจ.เลย 9นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 2 Loei ICT Core Team 10ประชุมทีม ICT จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 (ติดตามความก้าวหน้าของการติดตั้ง Takis และแก้ไขปัญหา) สสจ.เลย 11อบรมการใช้งาน ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายงาน สสจ. สสจ.เลย 12ประชุมทีม ICT จังหวัดเลย ครั้งที่ 3 (ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา Takis และการพัฒนา Elephant work) Loei ICT Core Team 13นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 3 Loei ICT Core Team 14อบรมการติดตั้งและใช้งาน Elephant work สสจ.เลยรพร.ด่านซ้าย (สสจ. เลย ประสานงาน) 15ติดตั้งการใช้งานให้กับ รพ.ชุมชน สสจ.เลยรพร.ด่านซ้าย (สสจ. เลย ประสานงาน) 16อบรมการใช้งาน Elephant work ให้ รพ. สต สสจ.เลยรพร.ด่านซ้าย (สสจ. เลย ประสานงาน) 17นำเสนอผู้บริหาร ที่ประชุม กวป. ครั้งที่ 4 Loei ICT Core Team

7 ระบบสนับสนุน

8 1. จัดหาเครื่องแม่ข่าย สำหรับ การสำรองข้อมูลและจัดทำ Datacenter ระดับอำเภอ

9 จำนวน Server ของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย ลำดับรพ.HOSxP หลักHOSxP รองTakisขาด 1 เลย1110 2 นาด้วง1101 3 เชียงคาน1101 4 ปากชม1101 5 ด่านซ้าย1110 6 นาแห้ว1002 7 ภูเรือ1002 8 ท่าลี่1002 9 วังสะพุง1101 10 ภูกระดึง1101 11 ภูหลวง1002 12 ผาขาว1002 13 เอราวัณ1101 14 หนองหิน0003 138219

10 จำนวน Server ของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย ลำดับรพ.ขาด งบค่าเสื่อมงบ UC จำนวนเครื่องงบประมาณจำนวนเครื่องงบประมาณ 1 เลย0 2 นาด้วง11100,000 3 เชียงคาน11100,000 4 ปากชม11100,000 5 ด่านซ้าย0 6 นาแห้ว21100,0001 7 ภูเรือ21100,0001 8 ท่าลี่21100,0001 9 วังสะพุง11100,000 10 ภูกระดึง11100,000 11 ภูหลวง22200,000 12 ผาขาว21100,0001 13 เอราวัณ11100,000 14 หนองหิน33300,000 19101,000,0009900,000

11 2. สนับสนุนจัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 19 ตัว (งบ UC จำนวน 190,000 บาท) หมายเหตุ หาก รพ.ใด ยังไม่มีตู้ RACK (สำหรับ อุปกรณ์เครือข่าย) ต้องจัดหาตู้ RACK เพิ่มด้วย

12 3. จัดหาระบบ Internet ที่มี ประสิทธิภาพดี ให้แก่หน่วยบริการ (ทำ MOU กับ CAT Telecom เปลี่ยน TOT IPstar และ CAT CDMA เป็นระบบ CAT fiber optic ความเร็ว 20/3 Mb จำนวน 42 หน่วยบริการ)

13 4. พัฒนา Elephant Work (รพร.ด่านซ้าย)

14 ระบบประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุขและเขต 8 เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2557 มีประชุม IT เขต 8 (IT จากทุกจังหวัดและ สปสช. เขต 8) เพื่อจัดทำระบบประมวลผลข้อมูล -> สามารถประมวลจากชุดข้อมูลมาตรฐาน (21/43/12 แฟ้ม) ได้ 11 ตัวชี้วัด แต่ขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 8 ตัวชี้วัด https://203.157.173.9/cockpit57/

15 ปัญหาที่พบ  การส่งข้อมูลจากพื้นที่ยังไม่ครบถ้วน  ความถี่ในการนำเข้าข้อมูลยังไม่เพียงพอ  การนำเข้าข้อมูลยังไม่เป็นแบบอัตโนมัติ (12 แฟ้ม และ 21 แฟ้ม)

16 http://203.157.173.17/loeihdc/send43/re_43file57.php สถิติการส่ง 43 แฟ้ม รายอำเภอ (จำนวนครั้งที่ต้องส่ง 17 ครั้ง ต่อ รพ.สต.) อำเภอจำนวน รพ.สต.ครั้งการส่ง ร้อยละ เมือง19323173 53.56 นาด้วง5859 10.59 เชียงคาน1423876 31.93 ปากชม1017040 23.53 ด่านซ้าย13221127 57.47 นาแห้ว58545 52.94 ภูเรือ610264 62.75 ท่าลี่915392 60.13 วังสะพุง1728990 31.14 ภูกระดึง58544 51.76 ภูหลวง58536 42.35 ผาขาว610239 38.24 เอราวัณ813658 42.65 หนองหิน58535 41.18 รวม 2159928 42.98

17 http://203.157.173.17/loeihdc/send43/re_43file57.php ส่ง 43 แฟ้ม (จำนวนครั้งที่ต้องส่ง 17 ครั้ง ต่อโรงพยาบาล) โรงพยาบาลครั้งทั้งหมดส่ง ร้อยละ เลย171 5.88 นาด้วง172 11.76 เชียงคาน174 23.53 ปากชม172 11.76 นาแห้ว177 41.18 ภูเรือ176 35.29 ท่าลี่173 17.65 วังสะพุง1710 58.82 ภูกระดึง1711 64.71 ภูหลวง176 35.29 ผาขาว1712 70.59 ด่านซ้าย1712 70.59 เอราวัณ178 47.06

18


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเลย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google