งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานโดยใช้เงื่อนไขเวลา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1ห้อง A005 ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ในวิชาเอกสารธุรกิจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจจำนวนมาก ได้แก่ เอกสารการเครดิตและการเงิน เอกสารการซื้อและการขายสินค้า เอกสารการขนส่ง เป็นต้น นักเรียนต้องมีความขยันอ่านและฝึกทักษะ การใช้เอกสารมากที่สุด จึงจะมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารแต่ละ ประเภทได้ แต่เมื่อมอบหมายงานให้ทำ ก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งขาดความสนใจ ทำงานให้เสร็จตามเวลา ส่งงานล่าช้าเป็นประจำ ซึ่งจะมีผลทำให้ คะแนนเก็บน้อย หรืออาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลได้

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งงานโดยใช้เงื่อนไขเวลาของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง Ao05 2. เพื่อหาแนวทางทำให้นักเรียนมีการส่งงานมากขึ้น

4 การรวบรวมข้อมูล 1. ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน 4 สัปดาห์ ครูเก็บงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุก ๆ วันจันทร์ พบว่า นักเรียนที่ส่งงานไม่ตรงเวลาอยู่เป็นประจำ จะเป็น นักเรียนคนเดิม 2. ครูได้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามกำหนดเวลาจะได้คะแนนสูง และส่ง งานช้าจะได้คะแนนน้อย โดยกำหนดส่งงาน 3 ช่วงเวลา (ในคาบเรียน) คือ วัน จันทร์ วันพฤหัสบดี และวันจันทร์ ในสัปดาห์ถัดไป นักเรียนที่ส่งงานตรงเวลาจะ เพิ่มให้ 2 คะแนน นักเรียนที่ส่งงานช้าจะถูกตัดคะแนนช่วงละ 2 คะแนน 3. มีการติดตามงานของนักเรียน โดยซักถามในคาบเรียนกรณีที่นักเรียนไม่ ส่งงาน จนหมดเวลาในการส่ง (ไม่ส่งจนครบช่วงเวลาที่กำหนดส่ง) 4. มีการเสริมแรง ให้กำลังใจ ให้โอกาสและให้ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ไม่ดุด่า เมื่อนักเรียนมาติดต่อขอทำงานแก้ตัว ซึ่งอาจล่าช้าไปบ้าง

5 ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งงาน
สัปดาห์ที่ ส่งตรงเวลา ส่งล่าช้า ไม่ส่งงาน 1 14 คน (41.2%) 13 คน (38.2%) 7 คน (20.6%) 2 23 คน (67.6%) 4 คน (11.8%) 3 4 19 คน (55.9%) 2 คน (5.9%) 5 31 คน (91.2%) 3 คน (8.8%) - 6 28 คน (82.4%) 6 คน (17.6%) 7 29 คน (85.3%) 5 คน (14.7%) 8

6 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง AO05 มีพฤติกรรมการส่งงานในสัปดาห์ที่ 1-4 ก่อนกำหนดเงื่อนไข เวลา พบว่า นักเรียนบางคนไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา บางคนก็ ส่งงานล่าช้า และบางคนไม่ส่งงาน และมีพฤติกรรมการส่งงานใน สัปดาห์ที่ 5-8 หลังกำหนดเงื่อนไขเวลา พบว่า นักเรียนส่งงาน ตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ส่งงานช้า แต่ก็ส่งงานครบ ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google