งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2  ในวิชาเอกสารธุรกิจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสาร ทางธุรกิจจำนวนมาก ได้แก่ เอกสารการเครดิต และการเงิน เอกสารการซื้อและการขายสินค้า เอกสารการขนส่ง เป็นต้น นักเรียนต้องมีความ ขยันอ่านและฝึกทักษะการใช้เอกสารมากที่สุด จึงจะมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารแต่ละประเภท ได้  แต่เมื่อมอบหมายงานให้ทำ ก็มีนักเรียนจำนวน หนึ่งขาดความสนใจทำงานให้เสร็จตามเวลา ส่ง งานล่าช้าเป็นประจำ ซึ่งจะมีผลทำให้คะแนนเก็บ น้อย หรืออาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลได้

3 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งงานโดยใช้ เงื่อนไขเวลาของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง Ao05 2. เพื่อหาแนวทางทำให้นักเรียนมีการส่งงาน มากขึ้น

4 1. ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน 4 สัปดาห์ ครูเก็บงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุก ๆ วันจันทร์ พบว่า นักเรียนที่ส่งงานไม่ตรงเวลาอยู่เป็นประจำ จะ เป็นนักเรียนคนเดิม 2. ครูได้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามกำหนดเวลา จะได้คะแนนสูง และส่งงานช้าจะได้คะแนนน้อย โดย กำหนดส่งงาน 3 ช่วงเวลา ( ในคาบเรียน ) คือ วัน จันทร์ วันพฤหัสบดี และวันจันทร์ ในสัปดาห์ถัดไป นักเรียนที่ส่งงานตรงเวลาจะเพิ่มให้ 2 คะแนน นักเรียนที่ส่งงานช้าจะถูกตัดคะแนนช่วงละ 2 คะแนน 3. มีการติดตามงานของนักเรียน โดยซักถามใน คาบเรียนกรณีที่นักเรียนไม่ส่งงาน จนหมดเวลาใน การส่ง ( ไม่ส่งจนครบช่วงเวลาที่กำหนดส่ง ) 4. มีการเสริมแรง ให้กำลังใจ ให้โอกาสและให้ ความเป็นกันเองแก่นักเรียน ไม่ดุด่า เมื่อนักเรียนมา ติดต่อขอทำงานแก้ตัว ซึ่งอาจล่าช้าไปบ้าง

5 สัปดาห์ที่ส่งตรงเวลาส่งล่าช้าไม่ส่งงาน 1 14 คน (41.2%)13 คน (38.2%)7 คน (20.6%) 2 23 คน (67.6%)4 คน (11.8%)7 คน (20.6%) 3 23 คน (67.6%)4 คน (11.8%)7 คน (20.6%) 4 19 คน (55.9%)13 คน (38.2%)2 คน (5.9%) 5 31 คน (91.2%)3 คน (8.8%) - 6 28 คน (82.4%)6 คน (17.6%) - 7 29 คน (85.3%)5 คน (14.7%) - 8 29 คน (85.3%)5 คน (14.7%) -

6 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง AO05 มีพฤติกรรมการส่ง งานในสัปดาห์ที่ 1-4 ก่อนกำหนดเงื่อนไข เวลา พบว่า นักเรียนบางคนไม่ส่งงานตาม กำหนดเวลา บางคนก็ส่งงานล่าช้า และบาง คนไม่ส่งงาน และมีพฤติกรรมการส่งงานใน สัปดาห์ที่ 5-8 หลังกำหนดเงื่อนไขเวลา พบว่า นักเรียนส่งงานตามที่กำหนด ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ส่งงานช้า แต่ก็ส่ง งานครบทุกคน


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางวราภรณ์ ทะนัน โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google