งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn

2  รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ งบประมาณ  การตรวจสอบงบประมาณของ หน่วยงาน  กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  การสร้างเอกสารสำรองเงิน หัวข้อนำเสนอ

3 ส่วนราชการ ( ส่วนกลาง ) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ หน่วยเบิกจ่าย ในส่วนกลาง และภูมิภาค / จังหวัด 2 สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติจัดสรร เงินงวด ให้ส่วนราชการ 1 ส่วนราชการ ส่วนราชการส่วนกลางและใน ภูมิภาคบันทึก ขอเบิกหรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่ง จ้างในระบบ โดยระบบจะตรวจสอบ งบประมาณให้อัตโนมัติ 3 กระบวนการโอน / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ 3

4 รหัสที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ของส่วนราชการ แหล่งของ เงิน รหัสงบประมาณกิจกรรม หลัก รายการ ผูกพัน YY11100 YY11200 MMAAABPOPP100000 PXXXX5000 YY11310 MMAAABPOPP11XXXX MMAAABPOPP12XXXX PXXXX1206XX YY11320 MMAAABPOPP41XXXX MMAAABPOPP42XXXX PXXXX1204 1208 YY11410 MMAAABPOPP5XXXXX PXXXX5000 YY11420 MMAAABPOPP6XXXXX PXXXX5000 YY11500 MMAAABPOPP7XXXXX PXXXX5000

5 รหัสที่เกี่ยวข้องกับงบกลาง แหล่งของ เงิน รหัสงบประมาณกิจกรรม หลัก รายการ ผูกพัน YY10100 YY10200 90909BPOPPXXXXXX PXXXX5000 YY10310 90909BPOPPXXXXXX PXXXX1206 YY10320 90909BPOPPXXXXXX PXXXX1204 1208 YY10410 90909BPOPPXXXXXX PXXXX5000 YY10420 90909BPOPPXXXXXX PXXXX5000 YY10500 90909BPOPPXXXXXX PXXXX5000

6 การตรวจสอบเงินงบประมาณของ หน่วยงาน

7 เลือกหมวดรายงาน ระบบบริหาร งบประมาณ

8 1 เพื่อตรวจสอบเงิน ประจำงวดของ หน่วยงาน

9 ระบุเงื่อนไข : กรณีเงินงบประมาณ 15008 ++7* P4100 150080 0045

10 ระบุเงื่อนไข : กรณีเงินงบกลาง P4100 150080 0045 9090 9*

11 ระบุเงื่อนไข : กรณีเงิน TKK ++ 4* 07003 A * P4100 0700300 056

12 ตัวอย่ าง

13 คลิกที่ “ งบประมาณ ”

14 ตัวอย่าง ข้อมูลการจัดสรร เงินงวด

15 ตัวอย่าง ข้อมูลการ สำรองเงิน

16 ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ / สัญญา

17 ตัวอย่าง ข้อมูลเบิกจ่าย

18 กระบวนการกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี ในระบบงบประมาณ ผ่าน Web Online

19 ประเภทของเอกสารสำรองเงินที่ สร้างผ่าน GFMIS Web online CF กันเหลื่อมปี - ไม่มีหนี้ผูกพัน CX กันเงินเหลื่อมปี - มีหนี้ผูกพัน CK กันเงินเหลื่อมปี - เสมือนมี หนี้ผูกพัน สำหรับเอกสารประเภท sc ( งบเบิก แทน ) ต้องดำเนินการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

20 ระบบการบริหารงบประมาณ สง. 01

21 การสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ CF ( สง.01) 500,000 5511320 P41001208

22 กดปุ่ม “ บันทึกข้อมูล ”

23 การสำรองเงินแบบมีหนี้ CX ( สง.01) 5511310 P4100 120602 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อุดรธานี เพื่อจัดซื้อรถดับเพลิงทดแทน คันที่ถูกไฟไหม้ 6,800,000

24 การสำรองเงินแบบมีหนี้ CX ( สง.01) อบต. หนอง กุงศรี ซื้อรถดับเพลิงทดแทนคัน ที่ถูกไฟไหม้ บริษัทไทยยาน ยนต์ จำกัด

25 การสำรองเงินแบบมีหนี้ CX ( สง.01)

26 กดปุ่ม “ บันทึกข้อมูล ”

27 การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

28

29 สถานะ เอกสาร

30 การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

31 กดปุ่ม “ บันทึกข้อมูล ” เพื่อยกเลิก เอกสารการสำรองเงิน

32


ดาวน์โหลด ppt ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google