งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน

2

3 ตัวชี้ วัด สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน ธุรกิจ 150 แห่ง สหกรณ์ 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 79 แห่ง % เป้าหม าย ผลการ ดำเนินงาน ประชุมใหญ่แล้ว 52 ส. 68,362 ราย 66 ก. 3,986 ราย ติดตามผลการแนะนำและส่งเสริม 4 แนะนำ ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมใน กิจกรรมกับสถาบัน 3 กำหนดแผน และจัดทำแนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับ สถาบัน 2 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานปี 54 ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 33,285 ราย กพส. 31,/284 ราย ( ส. 29,508 ก. 1,776) กสจ. 2,001 ราย ( ส. ก. ) 46,367 ราย

4 ตัวชี้วัดตาม คำรับรอง สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ( ก. ย. ๕๓ - ส. ค. ๕๔ ) % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ สรุปการดำเนินงานทั้งปี 6 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 5 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 4 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 3 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 2 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานปี 54 ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน 8,102 X 4 % = 8,426 ล้านบาท 6,100 ล้านบาท ( กย 54 - มิย.55) คิด เป็นร้อยละ ของเป้าหมาย

5 ตัวชี้ วัด กลุ่มเป้า หมาย ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผลการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ กย.54- กค % % 100 %

6 ตัวชี้ วัด กลุ่มเป้า หมาย 100 % % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ติดตาม และสรุปผลการเนินงาน 5 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้กับสหกรณ์ฯ 4 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ฯ ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3 ประสาน แนะนำสหกรณ์จัดหาแหล่ง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 แจ้งสหกรณ์เป้าหมายในที่ประชุม คณะกรรมการฯทราบ 1

7 100 % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ % กิจกร รม งบประ มาณ ผลการ เบิกจ่าย ครั้งที่ ตัน เป็นเงิน 24, บาท ครั้งที่ ตัน เป็นเงิน 137, บาท ครั้งที่ ตัน เป็นเงิน 74, บาท รวมเบิก ตัน เป็นเงิน 237, บาท คงเหลือ ตัน เป็นเงิน 862, บาท

8 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ( นาปี ) ประสบ อุทกภัย 11 ราย พื้นที่เสียหาย 227 ไร่ ทำให้ผลการ รวบรวมไม่เป็นไปตามแผน มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย บางส่วน รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ได้ตามแผน ณ กรกฎาคม 2555 สหกรณ์ฯ รวบรวมข้าวเปลือกจาก สมาชิก ( นาปรัง ) จำนวน 378,360 ตัน และสหกรณ์อยู่ ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมื่อสหกรณ์ ฯ ขายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ ตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมฯ ที่กำหนด ต้องเบิกให้แล้วเสร็จ ภายใน 25 สิงหาคม 2555 ข้อตกลงสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2555

9 ตัวชี้วั ด กลุ่มเป้า หมาย 100 % ผู้รับผิดชอบ : นาย อดุล ภิบาลทรัพย์ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 6 ติดตามกลุ่มจัดจ้างผลิตกล่องบรรจุ ภัณฑ์ 5 โอนเงินให้กับสหกรณ์ต้นสังกัดเพื่อ มอบให้กับกลุ่มฯดำเนินการจ้างผลิต กล่องบรรจุภัณฑ์ 4 ดำเนินการจัดจ้างออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ให้กลุ่มฯ 3 สำรวจความต้องการการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มฯ 2 แจ้งสหกรณ์ / กลุ่มอาชีพทราบ 1 ผลการ ดำเนินงา น

10 ตัวชี้วั ด กลุ่มเป้า หมาย 116 % ผู้รับผิดชอบ : นาย อดุล ภิบาลทรัพย์ ติดตามประเมินผล 3 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มฯมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 2 จัดทำฐานข้อมูล รายได้การ จำหน่าย 1 ผลการ ดำเนินการ

11 ตัวชี้วั ด กลุ่มเป้า หมาย 100 % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ สรุปผลการดำเนินงาน 4 ประสานหน่วยงานเพื่อขอรับรอง มาตรฐานฯ 2 ประสานกลุ่มฯ เพื่อขอการรับรอง มาตรฐานฯ 1 ผลการ ดำเนินการ

12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม หารือ ( สสจ. 30 คน ) วันที่ 25 มิถุนายน 2555 สาระความรู้ที่นำมาปรับใช้ในกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ 2. การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 3. การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ 4. โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)

13 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555 ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย การเรียนรู้และพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ( คก. 45 คน, สสจ. 10 คน ) รวม 55 คน ) วันที่ 17 กค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (43 คน, จสส. 5 คน, ผู้สังเกตการณ์ 5 คน ) รวม 53 คน วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google