งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง รายการปรับปรุงในสมุด รายวันทั่วไป โดย นายภคพงศ์ นัยพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง รายการปรับปรุงในสมุด รายวันทั่วไป โดย นายภคพงศ์ นัยพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง รายการปรับปรุงในสมุด รายวันทั่วไป โดย นายภคพงศ์ นัยพัฒน์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน เนื่องจากผู้เรียนขาดความรู้และความ เข้าใจในเรื่องรายการปรับปรุง ผู้เรียนวิเคราะห์รายการปรับปรุงไม่ได้ ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการ สอนในเรื่องรายการปรับปรุงในสมุดรายวัน ทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังใช้เอกสาร ประกอบการสอน

4 ระเบียบวิจัย ประชากร เป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพาณิชยการห้อง 1/6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพาณิชยการ จำนวน 40 คน ระยะเวลาในการทำวิจัย ภาคเรียนที่ 2 /2554 ตัวแปรศึกษา ตัวแปรอิสระ :- ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ตัวแปรตาม :- ได้แก่ ผู้เรียน มีทักษะในการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น

5 ระเบียบวิจัย เครื่องมือ 1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุง 2. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

6 ตารางข้อมูล แบ่งกลุ่ม ตาม คุณภาพ ทดสอบก่อน ใช้ ชุด เอกสาร ประกอบการ เรียน ทดสอบ หลังใช้ ชุด เอกสาร ประกอบการ เรียน สรุป กลุ่มเก่ง 80 % - 100 % 4 = 10 % 6 = 15 % กลุ่มเก่งมี จำนวนเพิ่มมาก ขึ้น 2 เท่า กลุ่มปานกลาง 60 % - 79 % 9 = 22.5 % 25 = 62.5 % กลุ่มปานกลางมี จำนวนเพิ่มขึ้น เป็น 6 เท่า กลุ่มอ่อน 50 % - 59 % 5 = 12.5 % 4 = 10 % กลุ่มอ่อนมีอัตรา ลดลง กลุ่มอ่อนมาก 0 % - 49 % 22 = 55 % 5 = 12.5 % กลุ่มอ่อนมากมี อัตราลดลง เกือบจะผ่าน หมด

7 สรุปผลการวิจัยพบว่า

8 ประโยชน์ที่ได้รับ เอกสารประกอบการเรียนนี้ทำให้ครู วางแผนในการสอนได้ง่ายขึ้น เนื้อหากระชับไม่ต้องมากแต่เข้าใจ ง่าย นักเรียนมีการเรียนรู้มากขึ้นดัง ปรากฏที่ตารางก่อนและหลังใช้ เอกสารประกอบการเรียนพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การทดลองใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง รายการปรับปรุงในสมุด รายวันทั่วไป โดย นายภคพงศ์ นัยพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google