งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตารางในเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตารางในเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตารางในเอกสาร
Microsoft Word 2007

2 สิ่งที่ต้องเรียนในคาบนี้
เริ่มต้นสร้างตาราง การจัดการกับแถวและคอลัมน์ การผสานช่องตารางและการจัดแนว ข้อความ การปรับแต่งตาราง

3 เริ่มต้นการสร้างตาราง
1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16

4 เริ่มต้นการสร้างตาราง
คลิกเมนู แทรก (Insert) คลิกปุ่ม ตาราง (Table) เลื่อนเมาส์เลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ เราต้องการ

5 การจัดการแถวและคอลัมน์
การแทรกแถว การลบแถว การแทรกคอลัมน์ การลบคอลัมน์

6 การแทรกแถว คลิกเลือกแถวที่ต้องการจะแทรก
คลิกแถบเมนู เค้าโครง (Layout) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม แทรกด้านบน เพื่อแทรกแถวด้านบนหรือ เพิ่มแถวใหม่เหนือแถวที่เลือก คลิกปุ่ม แทรกด้านล่าง เพื่อแทรกแถวด้านล่างหรือ เพิ่มแถวใหม่ใต้แถวที่เลือก

7 การลบแถว คลิกแถวที่ต้องการจะลบ
คลิกแถบเมนู เค้าโครง (Layout) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม ลบ (Delete) คลิกเมนู ลบแถว (Delete Row) แถวที่เลือกจะถูกลบออกไป

8 การแทรกคอลัมน์ คลิกเลือกคอลัมน์ที่ต้องการจะแทรก
คลิกแถบเมนู เค้าโครง (Layout) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม แทรกด้านซ้าย เพื่อแทรกคอลัมน์ ด้านซ้าย หรือเพิ่มคอลัมน์ใหม่ถัดจากคอลัมน์ที่ เลือกทางซ้าย คลิกปุ่ม แทรกด้านขวา เพื่อแทรกคอลัมน์ ด้านขวา หรือเพิ่มคอลัมน์ใหม่ถัดจากคอลัมน์ที่ เลือกทางขวา

9 การลบคอลัมน์ คลิกคอลัมน์ที่ต้องการจะลบ
คลิกแถบเมนู เค้าโครง (Layout) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม ลบ (Delete) คลิกเมนู ลบคอลัมน์ (Delete Column) คอลัมน์ที่เลือกจะถูกลบออกไป

10 การผสานช่องตารางและการจัดแนวข้อความ

11 การผสานช่องตาราง คลิกเมาส์ลากคลุมดำช่องตารางที่ต้องการ ผสานกัน
คลิกแถบเมนู เค้าโครง (Layout) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม ผสานเซลล์ (Merge Cells)

12 การจัดแนวข้อความ คลิกเมาส์ลากคลุมดำช่องตารางที่ต้องการจัด แนวข้อความ
คลิกแถบเมนู เค้าโครง (Layout) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม จัดกึ่งกลาง (Align Center) หรือเลือกปุ่ม จัดแนวข้อความแบบอื่น

13 การปรับแต่งตาราง การปรับแต่งลักษณะเส้นขอบ การเติมสีสันลงในช่องตาราง
การใช้งานรูปแบบตารางสำเร็จรูป

14 การปรับแต่งลักษณะเส้นขอบ
คลิกเมาส์ลากคลุมตาราง (คลุมดำตาราง) คลิกแถบเมนู ออกแบบ (Design) ของเครื่องมือ ตาราง คลิกปุ่ม เส้นขอบ (Border) คลิกเมนูเส้นขอบและแรเงา (Borders and Shading) แล้วจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

15 คลิกแท็บเส้นขอบ (Border)
คลิกเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง คลิกเลือกลักษณะเส้นขอบ คลิกเลือกสี และคลิก เลือกความกว้างของเส้นขอบ คลิกปุ่มตกลง (OK) เพื่อยืนยันการปรับแต่งเส้น ขอบ

16 การเติมสีสันลงในช่องตาราง
คลิกเมาส์ลากคลุมช่องตารางที่ต้องการเติมสี คลิกปุ่ม การแรเงา (shading) บนแถบเมนู ออกแบบ (Design) ของเครื่องมือตาราง (Table Tools) คลิกเลือกปุ่มสีที่ต้องการให้เป็นสีของช่อง ตารางที่เลือก

17 การใช้งานรูปแบบตารางสำเร็จรูป
คลิกเมาส์บริเวณตาราง คลิกแถบเมนูออกแบบ (Design) ของเครื่องมือ ตาราง (Table Tools) คลิกเลือกลักษณะตารางที่ต้องการ (สามารถ คลิกปุ่มลูกศรเพื่อเลือกดูลักษณะตาราง เพิ่มเติมได้)

18 จบแล้วครับ...


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตารางในเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google