งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามรอย คราบ ตามรอย คราบ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามรอย คราบ ตามรอย คราบ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามรอย คราบ ตามรอย คราบ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า

2 สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนา ระบบตรวจสอบความสะอาดของ เครื่องมือหลังการล้าง เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าอุปกรณ์สะอาด เป้าหมาย : เพื่อลดอุบัติการณ์ เครื่องมือไม่สะอาด

3 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : งาน จ่ายกลางพบว่าได้รับใบอุบัติการณ์ ความเสี่ยงในเรื่องอุปกรณ์ไม่สะอาด บ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุเกิดจากบุคลากรใน หน่วยงานจ่ายกลางไม่มีการตรวจสอบ ความสะอาดหลังการล้างให้แน่ใจก่อน ถึงขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ ทำให้เกิด ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยติดเชื้อจากการ ได้รับการดูแลจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ ไม่สะอาด

4 กิจกรรมการพัฒนา : 1. ทบทวนและจัดทำแนวทางปฏิบัติในการ ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ 2. จัดประชุมชี้แจง การตรวจสอบความ สะอาดของเครื่องมือ / อุปกรณ์ทาง การแพทย์หลังการ ล้างทำความสะอาด แล้วทุกชิ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วย จ่ายกลางนำไปปฏิบัติ 3. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ ทางการแพทย์ทุกชิ้นหลังผ่านการล้างด้วย มือและ การล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ โดยการ ส่องตรวจด้วยแว่นขยาย และ บันทึกข้อมูลทุกวัน 4. อุปกรณ์ที่ตรวจพบไม่สะอาดนำกลับไป เริ่มขั้นตอนการล้างใหม่ทุกชิ้น

5 อุบัติการความเสี่ยงเรื่องเครื่องมือไม่ สะอาด KPI เป้าหมา ย 255325542555 อุปกรณ์ไม่ สะอาด 0122

6 ภาพกิจกรรม การตาม รอยคราบ

7 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล การตามรอยคราบ

8 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง : เดือนจำนวนที่ ล้าง จำนวนที่ ล้างสะอาด จำนวนที่ ล้างไม่ สะอาด จำนวน ที่ ล้างซ้ำ ร้อยละ ของ เครื่อง มือที่ ล้างไม่ สะอาด มือ เครื่อ ง มือ เครื่อ ง มือ เครื่อ ง ล้างซ้ำ ด้วยมือ มี. ค 56 15,58 4 1,69 6 15,39 7 1,66 2 87341217 เม. ย 5616,76 9 016,71 6 0530 3.2

9 กราฟแสดงจำนวนการล้างเครื่องมือใน เดือน มี. ค - เม. ย 56 กราฟแสดงจำนวนการล้างเครื่องมือใน เดือน มี. ค - เม. ย 56

10 กราฟแสดงร้อยละของเครื่องมือไม่ สะอาดในเดือน มี. ค - เม. ย 56

11 บทเรียนที่ได้รับ : จากการพัฒนาระบบ ตรวจสอบคราบบนเครื่องมือหลังการล้าง ทำความสะอาดแล้วทำให้ เจ้าหน้าที่มี ความระมัดระวังในการล้างเครื่องมือที่ดี ขึ้น มีระบบการตรวจสอบความสะอาด โดยการใช้แว่นขยายส่องตรวจ ก่อนที่ จะจัดหีบห่อ หากพบอุปกรณ์มีคราบจะ นำไปเริ่มต้นขบวนการล้างใหม่ทั้งหมด และตรวจสอบซ้ำหาก คราบไม่สามารถ ขจัดออกได้จริงๆแล้วทุกวิธี อุปกรณ์ชิ้น นั้นจะถูกคัดออก เพื่อ ให้ผู้ใช้ความ มั่นใจว่าเครื่องมือมีความสะอาดและ ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt ตามรอย คราบ ตามรอย คราบ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google