งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า
ตามรอยคราบ งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า

2 สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนาระบบตรวจสอบ ความสะอาดของเครื่องมือหลังการล้าง เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าอุปกรณ์สะอาด เป้าหมาย : เพื่อลดอุบัติการณ์เครื่องมือไม่สะอาด

3 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : งานจ่ายกลางพบว่าได้รับใบ อุบัติการณ์ความเสี่ยงในเรื่องอุปกรณ์ไม่สะอาด บ่อยครั้ง ซึ่ง สาเหตุเกิดจากบุคลากรในหน่วยงานจ่ายกลางไม่มีการ ตรวจสอบความสะอาดหลังการล้างให้แน่ใจก่อนถึงขั้นตอนการ บรรจุหีบห่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยติดเชื้อจากการได้รับ การดูแลจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่สะอาด

4 กิจกรรมการพัฒนา : 1. ทบทวนและจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความสะอาดของ เครื่องมือ 2. จัดประชุมชี้แจง การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์หลังการ ล้างทำความสะอาดแล้วทุกชิ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ในหน่วยจ่ายกลางนำไปปฏิบัติ 3. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้นหลังผ่าน การล้างด้วยมือและ การล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติโดยการ ส่องตรวจ ด้วยแว่นขยาย และบันทึกข้อมูลทุกวัน 4. อุปกรณ์ที่ตรวจพบไม่สะอาดนำกลับไปเริ่มขั้นตอนการล้างใหม่ทุกชิ้น

5 อุบัติการความเสี่ยงเรื่องเครื่องมือไม่สะอาด
KPI เป้าหมาย 2553 2554 2555 อุปกรณ์ไม่สะอาด 1 2

6 ภาพกิจกรรม การตามรอยคราบ

7 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล การตามรอยคราบ

8 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
เดือน จำนวนที่ล้าง จำนวนที่ ล้างสะอาด ล้างไม่สะอาด ล้างซ้ำ ร้อยละของเครื่องมือที่ล้างไม่สะอาด มือ เครื่อง ล้างซ้ำด้วยมือ มี.ค 56 15,584 1,696 15,397 1,662 87 34 121 7 เม.ย 56 16,769 16,716 53 3.2

9 กราฟแสดงจำนวนการล้างเครื่องมือในเดือน มี.ค-เม.ย 56

10 กราฟแสดงร้อยละของเครื่องมือไม่สะอาดในเดือน มี.ค-เม.ย 56

11 บทเรียนที่ได้รับ : จากการพัฒนาระบบตรวจสอบคราบบน เครื่องมือหลังการล้างทำความสะอาดแล้วทำให้ เจ้าหน้าที่มีความ ระมัดระวังในการล้างเครื่องมือที่ดีขึ้น มีระบบการตรวจสอบความ สะอาดโดยการใช้แว่นขยายส่องตรวจ ก่อนที่จะจัดหีบห่อ หากพบ อุปกรณ์มีคราบจะนำไปเริ่มต้นขบวนการล้างใหม่ทั้งหมด และ ตรวจสอบซ้ำหาก คราบไม่สามารถขจัดออกได้จริงๆแล้วทุกวิธี อุปกรณ์ชิ้นนั้นจะถูกคัดออก เพื่อ ให้ผู้ใช้ความมั่นใจว่าเครื่องมือมี ความสะอาดและ ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลบ้านเขว้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google