งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service plan สาขาทารกแรก เกิด จ. เลย นำเสนอโดย อภิญญารัตน์ แสวงเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service plan สาขาทารกแรก เกิด จ. เลย นำเสนอโดย อภิญญารัตน์ แสวงเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service plan สาขาทารกแรก เกิด จ. เลย นำเสนอโดย อภิญญารัตน์ แสวงเจริญ

2 สภาพปัญหา - จำนวนทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้น ปัญหา Teenage pregnancy - จำนวน / สัดส่วน ของบุคลากรในการรักษา ไม่ได้มาตรฐาน - ระบบการรับและส่งต่อ สมรรถนะและ ทักษะในการดูแล ทารกแรกเกิด / อุปกรณ์เครื่องมือ - ปัญหาภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่ออัตรารอด / อัตราตาย ของทารก - จำนวนทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้น ปัญหา Teenage pregnancy - จำนวน / สัดส่วน ของบุคลากรในการรักษา ไม่ได้มาตรฐาน - ระบบการรับและส่งต่อ สมรรถนะและ ทักษะในการดูแล ทารกแรกเกิด / อุปกรณ์เครื่องมือ - ปัญหาภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่ออัตรารอด / อัตราตาย ของทารก

3 ตัวชี้วัดของ สาขาทารกแรกเกิด ปัญหา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ทารกเกิดก่อน กำหนด - ลดการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น - อัตราการฝากครรภ์ ครั้งแรก - อัตราการฝากครรภ์ ครบ - อัตรามารดาเสียชีวิต < 12 % / ลดลง < 10% / ลดลง > 70 % <50% (<1000gms ) < 10% ( 1001-1499) < 2 % (1500-2499) 2500 ) <8 % ทุกน้ำหนัก รวมกัน 100%  70 % 100% อัตราการคลอดก่อน กำหนด GA< 37 wks, BW < 2500 - อัตราการให้ antenatal Steroide อย่างน้อย 2 dose (GA 24-34 wks) อัตราตาย ทารก อัตราการตรวจคัด กรอง ROP IVH screening OAE อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน ทารกแรกเกิด GA< 32wks, BW < 1500 - BPD - ROP stage 3-5 - NEC stage2 -IVH grade 3-4 --PVL -- Hearing impairment

4 ตัวชี้วัดของ สาขาทารกแรกเกิด ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระบบการรับและส่ง ต่อ ภาวะพร่อง ออกซิเจน - เพื่อให้มีการดูแล ทารกก่อนและ ระหว่างส่งต่อ - เพิ่มทักษะการดูแล ทารกป่วย - เพิ่มทักษะการใช้ เครื่องมือ - เพื่อพัฒนาระบบ การส่งต่อไปใน ทิศทางเดียวกันและ มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง - พัฒนาศักยภาพ จนท ในห้องคลอด / ER ในการช่วยฟื้น คืนชีพ - ทบทวนการช่วยฟื้น คืนชีพ - พัฒนาการดูแล มารดา < 25% <12% <20% <15% 0% < 10% 1 < 25 : 1000 LB - อัตราการเกิด ภาวะแทรกซ้อน ระหว่างส่งต่อ BT DTX ETT dead - อัตราการปฏิเสธ การรับผู้ป่วย - อุบัติการณ์การเกิด ภาวะพร่อง ออกซิเจน - อัตราการตายจาก ภาวะพร่อง ออกซิเจน

5 Service plan ด้านบริหาร เพิ่มขีดความสามารถการตรวจ และบำบัดรักษา บุคลากร แพทย์ : ให้ทุนกุมารแพทย์ พยาบาล : พยาบาลเฉพาะทาง ทารกแรกเกิด พยาบาลเฉพาะทาง วิกฤตทารกและเด็ก พยาบาลเวชปฎิบัติ ทารกแรกเกิด สถานที่ เพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลใน ทารกวิกฤต ( รพ. เลย / รพช ที่มีกุมารแพทย์ ) อุปกรณ์ เพิ่มความพร้อมในการดูแล Photo, Incubator, monitor,Ventilator, Neopuff ฯลฯ ด้านบริหาร เพิ่มขีดความสามารถการตรวจ และบำบัดรักษา บุคลากร แพทย์ : ให้ทุนกุมารแพทย์ พยาบาล : พยาบาลเฉพาะทาง ทารกแรกเกิด พยาบาลเฉพาะทาง วิกฤตทารกและเด็ก พยาบาลเวชปฎิบัติ ทารกแรกเกิด สถานที่ เพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลใน ทารกวิกฤต ( รพ. เลย / รพช ที่มีกุมารแพทย์ ) อุปกรณ์ เพิ่มความพร้อมในการดูแล Photo, Incubator, monitor,Ventilator, Neopuff ฯลฯ

6 Service plan ด้านบริการ - พัฒนาระบบส่งต่อ รับกลับ และการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน - ระบบ ให้คำปรึกษา - ระบบ Fast tract - พัฒนาระบบสารสนเทศ - การนิเทศติดตาม ด้านบริการ - พัฒนาระบบส่งต่อ รับกลับ และการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน - ระบบ ให้คำปรึกษา - ระบบ Fast tract - พัฒนาระบบสารสนเทศ - การนิเทศติดตาม

7 Service plan ด้านวิชาการ - จัดทำแนวทางการดูแลทารกป่วย - อบรมให้ความรู้ทั้งเครือข่าย โครงการช่วยฟื้นคีนชีพทารกแรกเกิด โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการ ดูแลทารกแรก เกิดปกติและมีภาวะวิกฤติ โครงการฝากครรภ์คุณภาพ โครงการ U / S screening - On the job training (NICU / LR) ด้านวิชาการ - จัดทำแนวทางการดูแลทารกป่วย - อบรมให้ความรู้ทั้งเครือข่าย โครงการช่วยฟื้นคีนชีพทารกแรกเกิด โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการ ดูแลทารกแรก เกิดปกติและมีภาวะวิกฤติ โครงการฝากครรภ์คุณภาพ โครงการ U / S screening - On the job training (NICU / LR)

8 Thanks you Thanks you


ดาวน์โหลด ppt Service plan สาขาทารกแรก เกิด จ. เลย นำเสนอโดย อภิญญารัตน์ แสวงเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google