งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service plan สาขาทารกแรกเกิด จ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service plan สาขาทารกแรกเกิด จ.เลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service plan สาขาทารกแรกเกิด จ.เลย
นำเสนอโดย อภิญญารัตน์ แสวงเจริญ

2 สภาพปัญหา จำนวนทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปัญหา Teenage pregnancy จำนวน / สัดส่วน ของบุคลากรในการรักษาไม่ได้มาตรฐาน ระบบการรับและส่งต่อ สมรรถนะและทักษะในการดูแล ทารกแรกเกิด / อุปกรณ์เครื่องมือ ปัญหาภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่ออัตรารอด / อัตราตายของทารก

3 ตัวชี้วัดของ สาขาทารกแรกเกิด
ปัญหา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ทารกเกิดก่อนกำหนด -ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น -อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรก อัตราการฝากครรภ์ครบ อัตรามารดาเสียชีวิต < 12 % / ลดลง < 10% / ลดลง > 70 % <50% (<1000gms) < 10% ( ) < 2 % ( ) < 2% (>2500) <8 % ทุกน้ำหนักรวมกัน 100% 70 % อัตราการคลอดก่อนกำหนด GA< 37 wks , BW < 2500 อัตราการให้ antenatal Steroide อย่างน้อย 2 dose (GA wks) อัตราตายทารก อัตราการตรวจคัดกรอง ROP IVH screening OAE อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด GA< 32wks , BW < 1500 - BPD - ROP stage 3-5 - NEC stage2 IVH grade 3-4 -PVL - Hearing impairment

4 ตัวชี้วัดของ สาขาทารกแรกเกิด
ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระบบการรับและส่งต่อ ภาวะพร่องออกซิเจน -เพื่อให้มีการดูแลทารกก่อนและระหว่างส่งต่อ -เพิ่มทักษะการดูแลทารกป่วย -เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ -เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อไปในทิศทางเดียวกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -พัฒนาศักยภาพ จนท ในห้องคลอด / ER ในการช่วยฟื้นคืนชีพ -ทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพ -พัฒนาการดูแลมารดา < 25% <12% <20% <15% 0% < 10% 1 < 25 : 1000 LB -อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างส่งต่อ BT DTX ETT dead -อัตราการปฏิเสธการรับผู้ป่วย -อุบัติการณ์การเกิดภาวะพร่องออกซิเจน - อัตราการตายจาก ภาวะพร่องออกซิเจน

5 Service plan ด้านบริหาร เพิ่มขีดความสามารถการตรวจและบำบัดรักษา
ด้านบริหาร เพิ่มขีดความสามารถการตรวจและบำบัดรักษา บุคลากร แพทย์ : ให้ทุนกุมารแพทย์ พยาบาล: พยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด พยาบาลเฉพาะทางวิกฤตทารกและเด็ก พยาบาลเวชปฎิบัติทารกแรกเกิด สถานที่ เพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลในทารกวิกฤต (รพ.เลย /รพช ที่มีกุมารแพทย์) อุปกรณ์ เพิ่มความพร้อมในการดูแล Photo, Incubator, monitor,Ventilator , Neopuff ฯลฯ

6 Service plan ด้านบริการ
- พัฒนาระบบส่งต่อ รับกลับ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน - ระบบ ให้คำปรึกษา - ระบบFast tract - พัฒนาระบบสารสนเทศ - การนิเทศติดตาม

7 Service plan ด้านวิชาการ - จัดทำแนวทางการดูแลทารกป่วย
- อบรมให้ความรู้ทั้งเครือข่าย โครงการช่วยฟื้นคีนชีพทารกแรกเกิด โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลทารกแรก เกิดปกติและมีภาวะวิกฤติ โครงการฝากครรภ์คุณภาพ โครงการ U / S screening - On the job training (NICU / LR)

8 Thanks you


ดาวน์โหลด ppt Service plan สาขาทารกแรกเกิด จ.เลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google