งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาตลาดและ เครือข่ายการผลิต. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างช่องทางการระบายสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพ 2. เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาตลาดและ เครือข่ายการผลิต. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างช่องทางการระบายสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพ 2. เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาตลาดและ เครือข่ายการผลิต

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างช่องทางการระบายสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพ 2. เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด สินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่

3 เป้าหมาย 1. ดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง 2. จัดทำเนียบเกษตรกร 3. จัดทำทำเนียบผู้ประกอบการ 4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศ

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 5.1 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และธุรกิจระดับอำเภอ 5.1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำบลเพื่อคัดเลือก กำหนดสินค้าเกษตร 5.1.2 ประชุมเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต 5.1.3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตาม แบบฟอร์มและรายงาน จังหวัด 5.1.4 การเชื่อมโยงสินค้าเกษตร - ประชุมผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - จัดทำทำเนียบผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - เผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตร

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.2 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ในระดับจังหวัด 5.2.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ 5.2.2 ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดสินค้า เกษตรระดับจังหวัด 5.2.3 วิเคราะห์ฐานข้อมูลการผลิตทุกอำเภอ และจัดทำแผนการตลาด 5.2.4 การเชื่อมโยงสินค้าเกษตร - ประชุมผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - จัดทำทำเนียบผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - เผยแพร่ข้อมูลผู้ผลิตและผู้จำหน่าย 5.2.5 ส่งข้อมูลฐานการผลิต รวมทั้งทำเนียบ ผู้ผลิตและจำหน่ายระดับ จังหวัดให้เขต และกรมส่งเสริมการเกษตร

6 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.3 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ในระดับเขต 5.3.1 รวบรวม วิเคราะห์ฐานข้อมูลการผลิตระดับ จังหวัดภายในเขต 5.3.2 การนำเจ้าหน้าที่จังหวัดภายในเขตศึกษาดู งานการตลาดสินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพ 5.4 เพิ่มศักยภาพการจัดการตลาดสินค้าเกษตร 5.4.1 อบรมเจ้าหน้าที่จังหวัด เขต ส่วนกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด และโลจิสติก 5.4.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.4.3 ดำเนินการจัดการฝึกอบรม และทัศน ศึกษาดูงาน 5.4.4 สรุป ประเมินผล และรายงาน

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.5 การเจรจาธุรกิจส่วนกลาง 5.5.1 วางแผนการจัดการและกำหนดชนิดสินค้า เกษตร 5.5.2 ดำเนินการจัดการเจรจาธุรกิจ และการตก ลงการซื้อขายสินค้าเกษตร 5.5.3 สรุป ประเมินผล และรายงาน 5.6 ประชุมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจการตลาด สินค้าเกษตร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 5.6.1 วางแผนการจัดการและกำหนดการ ประชุมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจการตลาดสินค้าเกษตร 5.6.2 ประชุมนักวิชาการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรใน รูปแบบของ ready to eat

8 5.7 โครงการตลาด Q Farmer Outlet การ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจำหน่าย สินค้าและบริโภคสินค้า 5.8 ส่งเสริมสินค้าเกษตรในต่างประเทศ 5.8.1 วางแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตร ต่างประเทศ 5.8.2 ประสานงานและเตรียมความพร้อม 5.8.3 จัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตร และเจรจา ธุรกิจ 5.8.4 สรุป ประเมิน และรายงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาตลาดและ เครือข่ายการผลิต. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างช่องทางการระบายสินค้าเกษตรที่มี คุณภาพ 2. เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google