งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาตลาดและเครือข่ายการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาตลาดและเครือข่ายการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาตลาดและเครือข่ายการผลิต

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างช่องทางการระบายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
1. เพื่อสร้างช่องทางการระบายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 2. เพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่

3 เป้าหมาย 1. ดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง
1. ดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง 2. จัดทำเนียบเกษตรกร 3. จัดทำทำเนียบผู้ประกอบการ 4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศ

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 5.1 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และธุรกิจระดับอำเภอ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำบลเพื่อคัดเลือก กำหนดสินค้าเกษตร ประชุมเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามแบบฟอร์มและรายงาน จังหวัด การเชื่อมโยงสินค้าเกษตร - ประชุมผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - จัดทำทำเนียบผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - เผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตร

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 5.2 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ในระดับจังหวัด กำหนดผู้รับผิดชอบ ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรระดับจังหวัด วิเคราะห์ฐานข้อมูลการผลิตทุกอำเภอ และจัดทำแผนการตลาด การเชื่อมโยงสินค้าเกษตร - ประชุมผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - จัดทำทำเนียบผู้ผลิตและผู้จำหน่าย - เผยแพร่ข้อมูลผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ส่งข้อมูลฐานการผลิต รวมทั้งทำเนียบผู้ผลิตและจำหน่ายระดับ จังหวัดให้เขต และกรมส่งเสริมการเกษตร

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 5.3 เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาด และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ในระดับเขต รวบรวม วิเคราะห์ฐานข้อมูลการผลิตระดับจังหวัดภายในเขต การนำเจ้าหน้าที่จังหวัดภายในเขตศึกษาดูงานการตลาดสินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพ 5.4 เพิ่มศักยภาพการจัดการตลาดสินค้าเกษตร อบรมเจ้าหน้าที่จังหวัด เขต ส่วนกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด และโลจิสติก ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน สรุป ประเมินผล และรายงาน

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 5.5 การเจรจาธุรกิจส่วนกลาง วางแผนการจัดการและกำหนดชนิดสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดการเจรจาธุรกิจ และการตกลงการซื้อขายสินค้าเกษตร สรุป ประเมินผล และรายงาน 5.6 ประชุมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจการตลาดสินค้าเกษตร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการและกำหนดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจการตลาดสินค้าเกษตร ประชุมนักวิชาการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรในรูปแบบของ ready to eat

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) 5.7 โครงการตลาด Q Farmer Outlet การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจำหน่าย สินค้าและบริโภคสินค้า 5.8 ส่งเสริมสินค้าเกษตรในต่างประเทศ วางแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรต่างประเทศ ประสานงานและเตรียมความพร้อม จัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตร และเจรจาธุรกิจ สรุป ประเมิน และรายงาน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาตลาดและเครือข่ายการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google