งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดการสร้าง แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดการสร้าง แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ชุดการสร้าง แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพร บริหารธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือชุดการสร้างแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพบริหารธุรกิจ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

6 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2. การสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย จำนวน 3 ชุด 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย ในวิชา หน้าที่ พลเมืองและศีลธรรม เป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาก่อน เรียนและหลังเรียนหลังจบเนื้อหา 1. ศึกษาหลักสูตร และเอกสารเกี่ยวกับเทคนิคเขียนข้อสอบ 2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3. นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ 4. ตรวจหาสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยหาค่าสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับ จุดประสงค์ และห่าค่า ( IOC) 5. หาค่าการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น สูตร KR-20 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6. สำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

7 ศึกษาตำรา คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างแบบฝึกทักษะ เพื่อเป็น แนวทางในการสร้างชุดแบบฝึก แผนการ จัดการเรียนรู้ สร้างชุดแบบ ฝึกทักษะ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์คะแนนการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

8

9 . งานวิจัยเรื่องการสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัย เทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร จากผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดแบบฝึกทักษะกับหลังใช้ชุด แบบฝึกทักษะ คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะสูง กว่าคะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดแบบฝึกทักษะอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ต่างๆที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 2. งานวิจัยเรื่องการสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัย เทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร จากผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดแบบฝึกทักษะกับหลังใช้ชุด แบบฝึกทักษะ คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดแบบฝึกทักษะสูง กว่าคะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดแบบฝึกทักษะอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ต่างๆที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ

10 3 3. ชุดแบบฝึกทักษะการเรียนรู้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ในรายวิชา หน้าที่ พลเมืองและศีลธรรม สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/4 วิทยาลัย เทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร เป็นชุดแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น สามารถ นำไปใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11


ดาวน์โหลด ppt ชุดการสร้าง แบบฝึกทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google