งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง

2 อัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ มกราคม 2558 โรคจำนวนป่วยอัตราป่วย / แสนอำเภออัตราป่วยสูงสุด อุจจาระร่วง ปากพะยูน ปอดบวม เขาชัยสน ตาแดง กงหรา ไข้หวัดใหญ่ เขาชัยสน โรคสุกใส ปากพะยูน ไข้เลือดออก ตะโหมด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขาชัยสน มือ เท้า ปาก เขาชัยสน อาหารเป็นพิษ ศรีนครินทร์ 7.34 คางทูม ศรีบรรพต 5.62

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย ปี 2558 ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 27 มกราคม 2558) - จำนวนผู้ป่วย 1,167 ราย ( อัตราป่วย 1.81 ต่อแสนประชากร ) - ผู้ป่วยตาย 0 ราย อัตราป่วย จำแนกตามรายภาค ภาค จำนวนป่วย อัตราป่วย เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ รวมทั้งประเทศ 1,

4 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ทั่วประเทศ ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 27 มกราคม 2558) สมุทรสงคราม 8.76 (17 ราย ) นครปฐม 8.20 (72 ราย ) สมุทรสาคร 7.78 (40 ราย ) เพชรบุรี 7.23 (34 ราย ) กระบี่ 6.70 (30 ราย ) ปัตตานี 5.78 (39 ราย ) พัทลุง 5.62 (29 ราย ) นครศรีธรรมราช 4.75 (73 ราย ) ชุมพร 4.63 (23 ราย ) สงขลา 4.48 (62 ราย )

5 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกราย อำเภอ จังหวัดพัทลุง 27 มกราคม ม. ค.58 จำนวนผู้ป่วย 29 ราย (5.55 ต่อแสน ) ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

6 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนก ตามกลุ่มอายุ จังหวัดพัทลุง 4 สัปดาห์ย้อนหลัง (1 ม. ค. 58 – 27 ม. ค. 58) ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

7 แผนที่การระบาดของไข้เลือดออก ย้อนหลัง สัปดาห์ที่ 4 (21 ม. ค. 58 – 27 ม. ค. 58) ตำบลที่มีวันเริ่มป่วย 3-4 สัปดาห์จากปัจจุบัน ตำบลที่มีวันเริ่มป่วย 1-2 สัปดาห์จากปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google