งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง

2 อัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ มกราคม 2558 โรคจำนวนป่วยอัตราป่วย / แสนอำเภออัตราป่วยสูงสุด อุจจาระร่วง 560107.23 ปากพะยูน 199.63 ปอดบวม 9618.38 เขาชัยสน 45.52 ตาแดง 7414.17 กงหรา 41.12 ไข้หวัดใหญ่ 377.08 เขาชัยสน 18.01 โรคสุกใส 315.94 ปากพะยูน 13.97 ไข้เลือดออก 295.55 ตะโหมด 16.54 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 285.36 เขาชัยสน 15.93 มือ เท้า ปาก 152.87 เขาชัยสน 11.38 อาหารเป็นพิษ 112.11 ศรีนครินทร์ 7.34 คางทูม 50.95 ศรีบรรพต 5.62

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน ประเทศไทย ปี 2558 ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 27 มกราคม 2558) - จำนวนผู้ป่วย 1,167 ราย ( อัตราป่วย 1.81 ต่อแสนประชากร ) - ผู้ป่วยตาย 0 ราย อัตราป่วย จำแนกตามรายภาค ภาค จำนวนป่วย อัตราป่วย เหนือ 76 0.63 ตะวันออกเฉียงเหนือ 67 0.31 กลาง 684 3.16 ใต้ 340 3.74 รวมทั้งประเทศ 1,167 1.81

4 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ทั่วประเทศ ( สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 27 มกราคม 2558) สมุทรสงคราม 8.76 (17 ราย ) นครปฐม 8.20 (72 ราย ) สมุทรสาคร 7.78 (40 ราย ) เพชรบุรี 7.23 (34 ราย ) กระบี่ 6.70 (30 ราย ) ปัตตานี 5.78 (39 ราย ) พัทลุง 5.62 (29 ราย ) นครศรีธรรมราช 4.75 (73 ราย ) ชุมพร 4.63 (23 ราย ) สงขลา 4.48 (62 ราย )

5 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกราย อำเภอ จังหวัดพัทลุง 27 มกราคม 2558 27 ม. ค.58 จำนวนผู้ป่วย 29 ราย (5.55 ต่อแสน ) ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

6 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนก ตามกลุ่มอายุ จังหวัดพัทลุง 4 สัปดาห์ย้อนหลัง (1 ม. ค. 58 – 27 ม. ค. 58) ที่มา : รง.506 ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

7 แผนที่การระบาดของไข้เลือดออก ย้อนหลัง สัปดาห์ที่ 4 (21 ม. ค. 58 – 27 ม. ค. 58) ตำบลที่มีวันเริ่มป่วย 3-4 สัปดาห์จากปัจจุบัน ตำบลที่มีวันเริ่มป่วย 1-2 สัปดาห์จากปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google