งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2 ประชากร ทั้งหมด 825 คน หลังคาเรือน 188 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง อสม. 18 คน อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมู่บ้านบรรลุเกณฑ์ จปฐ. ทุกข้อ ปี2556 ไม่มีโรคไข้เลือดออกเกิดในหมู่บ้าน

3

4 การปฏิบัติตัวในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก การปฏิบัติตัวในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก - จัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน เช่น ขัดล้างภาชนะน้ำขังทุก 7 วัน จัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเกาะพักยุงลาย - นอกบ้าน เก็บ/กวาดไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พูดคุยสนทนากับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับอันตรายของ โรคไข้เลือดออก

5 รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ( จากการประชาคมข้อตกลงหมู่บ้าน) โดยใช้งบประมาณจากงบสนับสนุน สสม. ครั้งละ 300 บาท


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google