งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ. นิยามของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ. นิยามของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 นิยามของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ต่างๆ รวมถึงศึกษากฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของ มนุษย์

3 นิยามของเทคโนโลยี สารสนเทศ ( ต่อ )  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้จัดการสารสนเทศ เกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การ ประมวลผล การแสดงผล การพิมพ์ การ สร้างรายงาน และการสื่อสารข้อมูล โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

4 บทบาทความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยก่อน มนุษย์มีอาชีพเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมือง และสังคมเมืองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิต แต่ต่อมา ในระยะหลังระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามาก ชีวิตความ เป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมาก

5 บทบาทความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ต่อ ) * องค์กรภาครัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสร้างระบบสารสนเทศใน หน่วยงาน * วงการธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การ ปฏิบัติงานเกิดความถูก ต้อง มีประสิทธิภาพ * ใน ชีวิตประจำวัน ภายในครอบครัวก็มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทสกัน มากขึ้น เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

6 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลด ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการ บริการเป็นแบบกระจาย  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุก ระดับ

7 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อชีวิตความ เป็นอยู่และสังคมอย่างมาก โดยรวมกล่าวได้ใน ด้านต่างๆ ดังนี้ คุณภาพชีวิต ความเท่าเทียมในสังคมและการกระจาย โอกาส สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกัน ประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยก รรม


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ. นิยามของเทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาพัฒนาองค์ ความรู้ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google