งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวดวงรัตน์ อยู่ศรีเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวดวงรัตน์ อยู่ศรีเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวดวงรัตน์ อยู่ศรีเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2  จากการสังเกตุของผู้วิจัย ซึ่งเป็น ครูผู้สอนรายวิชาการเงินส่วน บุคคล พบว่านักเรียนระดับชั้น ปวช.1 คำนวณการจัดทำ งบประมาณการเงินไม่ถูกต้อง ขาดทักษะทางการคำนวณ แยก การประมาณการรายรับ การ ประมาณการรายจ่าย และการสรุป งบประมาณ ส่งผลให้คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ กำหนดไว้

3  เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่อง การจัดทำงบประมาณการเงิน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยใช้แบบฝึกเสริมหลัง เลิกเรียน

4  ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบ ฝึก แบบฝึกคะแนน ระหว่าง เรียน คะแนน หลัง เรียน ประสิทธิ ภาพ ของ แบบฝึก คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ของ ค่าเฉลี่ย / จากตารางที่ 1 พบว่า แบบฝึกเรื่องการ จัดทำงบประมาณการเงิน มีประสิทธิภาพ 83.05/85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

5 ค่าสถิ ติ N คะแ นน เต็ม X S.D.t-testsig ผล การ เรียน ก่อน เรียน **.000 หลัง เรียน ระดับนัยสำคัญ **p <.05 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมหลังเลิกเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน โดยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 9.33 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 คะแนนหลัง เรียนเท่ากับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.58 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ และ 2.30 ค่า t เท่ากับ อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

6  นักเรียนที่เรียนรายวิชาการเงิน ส่วนบุคคล เรื่อง การจัดทำ งบประมาณการเงิน โดยใช้แบบ ฝึกเสริมหลังเลิกเรียน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05

7


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวดวงรัตน์ อยู่ศรีเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google