งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอนเงินคืนรายรับ ถอนคืนเงินรายรับ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. รับชำระภาษีโดยไม่ถูกต้อง 2. ค่าขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการ ประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอนเงินคืนรายรับ ถอนคืนเงินรายรับ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. รับชำระภาษีโดยไม่ถูกต้อง 2. ค่าขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการ ประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอนเงินคืนรายรับ ถอนคืนเงินรายรับ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. รับชำระภาษีโดยไม่ถูกต้อง 2. ค่าขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการ ประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 3. เงินที่ได้รับชดใช้เกินความรับผิดจากการละเมิด โดยทั้ง 3 กรณี ต้องขอคืนเงินภายในกำหนดดายุ ความ และขอคืนได้ภายในปีงบประมาณหรือ ข้ามปีงบประมาณ 35

2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนเงิน รายรับ ขอคืนภายในปีงบประมาณ จัดทำฎีกาเงินนอกงบประมาณ - ลด ยอดเงินในทะเบียนรายรับ เดบิท บัญชีรายรับ XXX เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร XXX 36

3 ขอเงินคืนภายหลังปีงบประมาณ - ตรวจสอบ และขออนุมัติสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายจาก เงินสะสม - จัดทำฎีกาเงินนอกงบประมาณ เดบิท บัญชีเงินสะสม XXX เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร XXX 37

4 การจำหน่ายหนี้สูญ อปท. จำหน่ายหนี้สูญค้างชำระเกิน 10 ปีได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น หลักการจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10 ปี - เร่งรัดติดตาม ( ลูกหนี้กลายเป็นบุคคล ล้มละลาย ) - ตายหรือสาบสูญ - ผู้บริหารเห็นชอบ - สภาท้องถิ่นอนุมัติ 38

5 ข้อหารือ : เทศบาลได้นำพื้นที่ตลาด ที่เป็น ทรัพย์สินของเทศบาล เปิดให้ประชาชน ขายสินค้า มีสัญญาเช่า 3 ปี ปรากฏว่ามีผู้เช่า ค้าง ชำระค่าเช่า เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญา เช่ากับผู้ค้างชำระทุกราย ข้อหารือ : เทศบาลได้นำพื้นที่ตลาด ที่เป็น ทรัพย์สินของเทศบาล เปิดให้ประชาชน ขายสินค้า มีสัญญาเช่า 3 ปี ปรากฏว่ามีผู้เช่า ค้าง ชำระค่าเช่า เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญา เช่ากับผู้ค้างชำระทุกราย แต่กลุ่มผู้เช่าได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อ เทศบาล เทศบาลจะขอ ดำเนินการ ดังนี้ - ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ค้างชำระค่าเช่า ได้ หรือไม่ - สามารถจำหน่ายหนี้สูญได้หรือไม่ ตามระเบียบฯ ข้อ 97 กำหนดกรณีที่มิอาจ เก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้น ไป ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งและได้เร่งรัดติดตาม แล้ว / ลูกหนี้ตาย / สาบสูญฯ ให้จำหน่ายได้ โดย ความเห็นชอบจากผู้บริหารฯและขออนุมัติสภา ท้องถิ่น

6 ความเห็น : ความเห็น : 1. เทศบาลมีสิทธิที่จะทำการตกลงกับผู้ เช่าตามประมวล กม. แพ่งและพาณิชย์ โดย ไม่ทำให้เทศบาลเสียประโยชน์ เช่น ทำการ ตกลงผ่อนชำระ เนื่องจากค่าเช่าดังกล่าวเกิดจา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลที่ผู้ เช่าได้ทำสัญญาเช่าตามระเบียบ มท. ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ. ศ. 2543 ข้อ 15 เมื่อ ผู้เช่าผิดสัญญา เช่า เทศบาลจึงมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่า ที่กำหนด ไว้ได้ 2. เทศบาลไม่สามารถจำหน่ายหนี้สูญได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ ฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 97


ดาวน์โหลด ppt การถอนเงินคืนรายรับ ถอนคืนเงินรายรับ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. รับชำระภาษีโดยไม่ถูกต้อง 2. ค่าขายเอกสารในกรณีที่มีการยกเลิกการ ประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google