งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด
บทที่ 12 การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด ณัฐสินี พงษ์หิรัญเจริญ

2 การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด (Marketing Implementation & Evaluation)
การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing Organization) สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environments) รูปแบบการบริหารงาน (Management Style) ประเภทขององค์กรทางการตลาด (Types of Marketing Organization) การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) ทักษะในการจัดสรรงาน (Allocating Skills) ทักษะในการเฝ้าติดตาม (Monitoring Skills) ทักษะในการจัดองค์การ (Organizing Skills) ทักษะในการติดต่อประสานงาน (Interactive Skills) การควบคุมและการประเมินผลการตลาด (Marketing Control & Evaluation) การควบคุมแผนงานประจำปี (Annual-Plan Control) การควบคุมความสามารถในการทำกำไร (Profitability Control) การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)

3 การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด
สามารถแบ่งออกเป็น การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing Organization) การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด

4 การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing Organization)
สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) รูปแบบการบริหารงาน (Management Style) ประเภทขององค์กรทางการตลาด (Type of Marketing Organization)

5 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment)
ปัจจัยภายนอกบริษัท ได้แก่ ระยะห่างทางเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ปัญหาช่วงเวลาในการติดต่อ ประเภทของลูกค้า กฎระเบียบของรัฐบาล ปัจจัยภายในบริษัท ได้แก่ ปริมาณยอดขาย จำนวนตลาด ขนาดขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยืดหยุ่นในการบริหารงาน

6 รูปแบบการบริหารงาน (Management Style)
หลักพื้นฐานโดยทั่วไปในการออกแบบองค์กร 1. ตามหน้าที่การทำงาน 2. ตามลักษณะตลาด 3. ผสมรวม/แม็ททริกซ์ แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนกออกแบบและวิศวกรรมการผลิต แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกขายและการตลาด ตามกลุ่มลูกค้า หน้าที่การทำงาน/ผลิตภัณฑ์ ตามผลิตภัณฑ์ เขตภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์/หน้าที่การทำงาน ผลิตภัณฑ์/ภูมิศาสตร์

7 ประเภทขององค์กรทางการตลาด (Type of Marketing Organization)
1. การจัดองค์กรตามเขตภูมิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ กรุงเทพฯ ภาคตะวันออก

8 2. การจัดองค์กรตามหน้าที่การทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การขาย วิจัยตลาด การตลาด บริการ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งเสริมการขาย

9 3. การจัดองค์กรตามสายสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ การเงิน/การบัญชี การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา บริหารทรัพยากรมนุษย์ สายผลิตภัณฑ์ ก สายผลิตภัณฑ์ ค สายผลิตภัณฑ์ ข

10 4. การจัดองค์กรแบบผสมรวม
กรรมการผู้จัดการ วางแผนและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ก ผลิตภัณฑ์ ค ผลิตภัณฑ์ ข การเงิน/การบัญชี การผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ จ ผลิตภัณฑ์ ง

11 การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation)
ทักษะในการจัดสรรงาน (Allocating Skill) ทักษะในการเฝ้าติดตาม (Monitoring Skill) ทักษะในการจัดองค์การ (Organizing Skill) ทักษะในการติดต่อประสานงาน (Interactive Skill)

12 การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด
การควบคุมแผนงานประจำปี (Annual Plan Control) การควบคุมความสามารถในการทำกำไร (Profitability Control) การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google