งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติการและการ ประเมินผลการตลาด บทที่ 12 ณัฐสินี พงษ์หิรัญ เจริญ 52527313033.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติการและการ ประเมินผลการตลาด บทที่ 12 ณัฐสินี พงษ์หิรัญ เจริญ 52527313033."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติการและการ ประเมินผลการตลาด บทที่ 12 ณัฐสินี พงษ์หิรัญ เจริญ 52527313033

2 การปฏิบัติการและการประเมินผลการตลาด (Marketing Implementation & Evaluation) – การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing Organization) – สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environments) – รูปแบบการบริหารงาน (Management Style) – ประเภทขององค์กรทางการตลาด (Types of Marketing Organization) – การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) – ทักษะในการจัดสรรงาน (Allocating Skills) – ทักษะในการเฝ้าติดตาม (Monitoring Skills) – ทักษะในการจัดองค์การ (Organizing Skills) – ทักษะในการติดต่อประสานงาน (Interactive Skills) – การควบคุมและการประเมินผลการตลาด (Marketing Control & Evaluation) – การควบคุมแผนงานประจำปี (Annual-Plan Control) – การควบคุมความสามารถในการทำกำไร (Profitability Control) – การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control) – การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)

3 การปฏิบัติการและการ ประเมินผลการตลาด สามารถแบ่งออกเป็น 1. การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing Organization) 2. การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) 3. การควบคุมและการประเมินผลทาง การตลาด

4 การจัดองค์กรทางการตลาด (Marketing Organization)  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment)  รูปแบบการบริหารงาน (Management Style)  ประเภทขององค์กรทางการตลาด (Type of Marketing Organization)

5 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment)  ปัจจัยภายนอก บริษัท ได้แก่  ระยะห่างทางเขต ภูมิศาสตร์ต่างๆ  ปัญหาช่วงเวลา ในการติดต่อ  ประเภทของลูกค้า  กฎระเบียบของ รัฐบาล  ปัจจัยภายในบริษัท ได้แก่  ปริมาณยอดขาย  จำนวนตลาด  ขนาดขององค์กร  การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์  ความยืดหยุ่นในการ บริหารงาน

6 รูปแบบการบริหารงาน (Management Style) หลักพื้นฐานโดยทั่วไปในการออกแบบ องค์กร 1. ตามหน้าที่ การทำงาน 2. ตามลักษณะ ตลาด 3. ผสมรวม / แม็ ททริกซ์ แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนกออกแบบและ วิศวกรรมการผลิต แผนก พัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนก ขายและการตลาด ตามกลุ่ม ลูกค้า หน้าที่การทำงาน / ผลิตภัณฑ์ ตาม ผลิตภัณฑ์ เขต ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ / หน้าที่การ ทำงาน ผลิตภัณฑ์ / ภูมิศาสตร์

7 ประเภทขององค์กรทางการตลาด (Type of Marketing Organization) 1. การจัดองค์กรตามเขตภูมิศาสตร์ การตลาด ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและขาย ผู้จัดการฝ่าย ขาย ผู้จัดการฝ่าย การตลาด ภาคเ หนือ ภาค กลาง ภาค อีสาน ภาคใ ต้ กรุงเท พฯ ภาค ตะวันออก

8 2. การจัดองค์กรตามหน้าที่การ ทำงาน การตลาด ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด การ ขาย วิจัย ตลาด การต ลาด บริก าร การออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งเสริม การขาย

9 3. การจัดองค์กรตามสายสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ การเงิน / การบัญชี การ ผลิต การต ลาด การวิจัย และพัฒนา บริหาร ทรัพยากร มนุษย์ สาย ผลิตภัณฑ์ ก สาย ผลิตภัณฑ์ ค สาย ผลิตภัณฑ์ ข

10 4. การจัดองค์กรแบบผสมรวม กรรมการ ผู้จัดการ วางแผน และพัฒนา ผลิตภัณ ฑ์ ก ผลิตภั ณฑ์ ค ผลิตภั ณฑ์ ข การเงิน / การบัญชี การ ผลิต การต ลาด ทรัพยากร มนุษย์ ผลิตภั ณฑ์ จ ผลิตภั ณฑ์ ง การ ผลิต วางแผน และพัฒนา การเงิน / การบัญชี ทรัพยากร มนุษย์

11 การปฏิบัติการทางการตลาด (Marketing Implementation) 1. ทักษะในการจัดสรรงาน (Allocating Skill) 2. ทักษะในการเฝ้าติดตาม (Monitoring Skill) 3. ทักษะในการจัดองค์การ (Organizing Skill) 4. ทักษะในการติดต่อประสานงาน (Interactive Skill)

12 การควบคุมและการประเมินผล ทางการตลาด 1. การควบคุมแผนงานประจำปี (Annual Plan Control) 2. การควบคุมความสามารถในการ ทำกำไร (Profitability Control) 3. การควบคุมประสิทธิภาพ (Efficiency Control) 4. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติการและการ ประเมินผลการตลาด บทที่ 12 ณัฐสินี พงษ์หิรัญ เจริญ 52527313033.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google