งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เน้นผลลัพธ์และคุณภาพมากกว่าปริมาณ  นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดนัด พบแรงงาน  สร้างเครือข่ายการให้ข้อมูลการบริการ จัดหางานทั่วประเทศ  ขยายศูนย์การจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เน้นผลลัพธ์และคุณภาพมากกว่าปริมาณ  นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดนัด พบแรงงาน  สร้างเครือข่ายการให้ข้อมูลการบริการ จัดหางานทั่วประเทศ  ขยายศูนย์การจัดหางาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เน้นผลลัพธ์และคุณภาพมากกว่าปริมาณ  นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดนัด พบแรงงาน  สร้างเครือข่ายการให้ข้อมูลการบริการ จัดหางานทั่วประเทศ  ขยายศูนย์การจัดหางาน (E-job) ใน ส่วนภูมิภาค การจัดหางานใน ประเทศ

2  การรวบรวมข้อมูล  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง การ จัดนัดพบแรงงาน ตลาดงานเชิงคุณภาพ IT ฯลฯ  การบรรจุงานให้แก่สถานประกอบการ

3  เป็นข้อมูลชี้นำการพัฒนาคนให้สอดคล้อง กับตลาดแรงงาน  เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ ทันสมัย  ปรับปรุงข้อมูลด้านสถานการณ์กำลังแรงงาน ความต้องการ แรงงานที่ทันสมัยเป็นประโยชน์กับ คนหางานและสถาน ประกอบการ

4  บริษัทจัดหางาน.............. จำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน.....................  สำนักงานจัดหางาน...................... บริษัทจัดหางานแพนด้า จำกัด

5  ประกอบธุรกิจจัดหางานโดยได้รับ ใบอนุญาตจากนายทะเบียน  จัดหางานให้คนหางานได้ในทุกสาขาอาชีพ  จัดหางานพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษา คน พิการ ผู้ประสบภัย ผู้ถูกเลิกจ้าง  มีบทบาทและให้ความคล่องตัวในการจัดหา งานมากขึ้น  จัดหางานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ส่งเสริม ภาคเอกชน


ดาวน์โหลด ppt  เน้นผลลัพธ์และคุณภาพมากกว่าปริมาณ  นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดนัด พบแรงงาน  สร้างเครือข่ายการให้ข้อมูลการบริการ จัดหางานทั่วประเทศ  ขยายศูนย์การจัดหางาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google