งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Circulation Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Circulation Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Circulation Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2  รายการระเบียน (Item Record)  รายการระเบียนสมาชิก (Patron Record)  ปฏิทินห้องสมุด (Library Calendar)  ตารางการยืม (Loan Table)

3  รายละเอียดทางบรรณานุกรม  รายการฉบับ

4 4  ชื่อ - สกุล  รหัสประจำตัว  บาร์โค้ด  ประเภทสมาชิก  ที่อยู่ / ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

5 5  เพื่อกำหนดวันหยุดต่างๆ ของ ห้องสมุด  มีผลกับการกำหนดสิทธิ์การยืม และการคำนวณค่าปรับ

6  ประเภทของสมาชิก (Patron Category)  ประเภทของทรัพยากร สารสนเทศ (Item Type)  การกำหนดวันยืม (Fixed Date Charges)  การยืมต่อ (Renewals)

7 7 ประเภทของสมาชิก เช่น นักเรียน อาจารย์ นักศึกษา ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ กำหนดวันยืมของทรัพยากรแต่ละ ประเภท สมาชิกแต่ละประเภท  สมาชิก 1 คน ยืมทรัพยากรได้ หลายประเภท  สมาชิกแต่ละประเภทมีระยะเวลา การยืมไม่เท่ากัน

8  รูปแบบของการยืม / ยืมต่อ (Features of the Online Charge/ Renewals Transaction)  การแสดงชื่อสมาชิก (Display of the Patron’s Name)  การแสดงสถานภาพของสมาชิก (Display of Patron Status or Waning)  การแสดงกำหนดการยืม - คืน ของ รายการ (Display of Due-date for Each Item)

9  รูปแบบของการยืม / ยืมต่อ (Features of the Online Charge/ Renewals Transaction)  การพิมพ์วันกำหนดส่ง (Printed Date Due Slips)  รับรู้รายละเอียดได้โดยอัตโนมัติจาก บาร์โค้ด (Automatic Sensing of Item and Patron Barcodes)  การยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ยัง ไม่ได้ทำราย (Circulation of Uncatalog Items )

10  การคืน / รับคืน (Discharge)  การคิดค่าปรับ (Processing of Fines)  การชำระค่าปรับ (Receiving Fine Paid)  การไม่ชำระค่าปรับ (Processing Unpaid Fine)  แสดงรายการที่ไม่ให้ยืมออก (Monitoring in library Use of Material)

11  การจองและการเรียกคืน / ทวง ถาม (Holds and Recalls)  การสำรอง (Reserves)  การจอง (Holds)  การเรียกคืน (Recalls)

12  ข้อความแจ้งเตือน (Circulation Notices)  เตือนการยืมเกินกำหนด (Overdue Notices)

13  สถิติ การยืม - คืนและรายงาน กิจกรรมต่าง ๆ (Circulation Statistics and Activity Reports)


ดาวน์โหลด ppt (Circulation Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google