งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและการ เขียนโครงการวิจัย 1. ความสำคัญของการ วางแผน 2. การเขียนโครงการวิจัย 3. เกณฑ์การประเมิน โครงการวิจัย 4. การวางแผนดำเนินการ วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและการ เขียนโครงการวิจัย 1. ความสำคัญของการ วางแผน 2. การเขียนโครงการวิจัย 3. เกณฑ์การประเมิน โครงการวิจัย 4. การวางแผนดำเนินการ วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและการ เขียนโครงการวิจัย 1. ความสำคัญของการ วางแผน 2. การเขียนโครงการวิจัย 3. เกณฑ์การประเมิน โครงการวิจัย 4. การวางแผนดำเนินการ วิจัย

2 1. ความสำคัญของการ วางแผนวิจัยและ โครงการวิจัย 1.1 ความสำคัญของการ วางแผนการวิจัย 1.2. ความสำคัญและ ลักษณะของโครง การวิจัย

3 2. การเขียน โครงการวิจัย 2.1 องค์ประกอบของ โครงการวิจัย 2.2 แนวทางการเขียน โครงการวิจัย 2.3 แนวทางการเขียน โครงการวิจัย

4 2.1 องค์ประกอบของ โครงการวิจัย (1) ชื่อโครงการวิจัย (2) ความสำคัญและที่มาของ ปัญหาที่ทำการวิจัย (3) แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ใน การวิจัย (4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (5) ขอบเขตของการวิจัย

5 (6) วิธีดำเนินการวิจัย - ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง - วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ต่อ

6 (8) ระยะเวลาทำการวิจัย (9) แผนการดำเนินงานวิจัย (10) งบประมาณการวิจัย (11) คณะผู้ดำเนินการวิจัย (12) เอกสารอ้างอิง ต่อ

7 2.2 แนวทางการเขียน โครงการวิจัย (1) การวางโครงร่าง (2) กรเตรียมเนื้อหา สาระ (3) การเขียนร่าง โครงการวิจัย (4) การขัดเกลา สำนวน (5) การตรวจสอบ ปรับปรุง

8 3. เกณฑ์การประเมิน โครงการวิจัย 3.1 ลักษณะทั่วไปของ โครงการวิจัย 3.2 ปัญหาวิจัย 3.3 ความสำคัญของ ปัญหาการวิจัย 3.4 รูปแบบการวิจัย

9 3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.6 คำจำกัดความที่ใช้ในการ วิจัย 3.7 ขอบเขตการวิจัย 3.8 ช่วงเวลาที่ใช้การวิจัย ต่อ

10 4. การวางแผน ดำเนินการวิจัย 4.1 การเตรียมการ ดำเนินการวิจัย 4.2 การกำหนด ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย

11 4.1 การเตรียมการ ดำเนินการวิจัย (1) ศึกษาโครงการวิจัยให้ เข้าใจชัดเจน (2) ประชุมร่วมระหว่าง นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง (3) ร่างแนวทางการวิจัย (4) กำหนดปฏิทินการปฏิบัติ งานวิจัย

12 4.2 การกำหนดปฏิทิน ปฏิบัติงานวิจัย (1) ศึกษาสภาพการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของการวิจัย (2) กำหนดระยะเวลาที่ใช้ใน การดำเนินงานแต่ละ กิจกรรม (3) จัดลำดับการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรม (4) เขียนปฏิทินปฏิบัติ งานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและการ เขียนโครงการวิจัย 1. ความสำคัญของการ วางแผน 2. การเขียนโครงการวิจัย 3. เกณฑ์การประเมิน โครงการวิจัย 4. การวางแผนดำเนินการ วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google