งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หลักการตลาด บทที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หลักการตลาด บทที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หลักการตลาด บทที่ 5
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ.จิรญา โพธิเวชเทวัญ

2 บทที่ 5 พฤติกรรมการซื้อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 1.ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพครอบครัว อาชีพ ความคิดเห็น ความจำเป็น 2.ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นความต้องการพื้นฐานตามทฤษฎีของมาสโลว์ การจูงใจ เป็นความต้องการที่ได้รับจากการกระตุ้น การรับรู้ จากสัมผัสทั้ง 5 คือ เห็น ได้ยิน รสชาติ กลิ่น รู้สึก ทัศนคติ คือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรือลบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู้ ด้วยการทำซ้ำ เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจ เช่น การกระตุ้นซ้ำด้วยการโฆษณา การแจกของตัวอย่าง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เช่น คิดว่าตนเองสุขภาพแข็งแรง ก็จะไม่สนใจอาหารเสริม แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าคิดว่าตนเองอ่อนแอ หรือมีอายุมากขึ้น ก็จะหาอาหารเสริมมาบำรุง

3 3.ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม

4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1.พฤติกรรมก่อนการซื้อ โดยมีแรงจูงใจหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ซึ่งอาจเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคเองหรือแรงกระตุ้นจากภายใน เช่น ความหิว หรือแรงกระตุ้นจากภายนอก เช่น การได้เห็นโฆษณา เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการต่อตัวสินค้า โดยมองว่าสินค้านั้นมีความจำเป็นต่อตนเอง หรือสินค้าที่ใช้อยู่เดิมมีคุณภาพไม่ดีพอ 2.แสวงหาทางเลือก คือ การที่ลูกค้าเกิดความต้องการ จากนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 3.การประเมินผลทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ 4.การตัดสินใจซื้อ 5.การประเมินผลหลังการซื้อ

5 บุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ
1.ผู้ริเริ่ม 2.ผูมีอิทธิพล 3.ผู้ตัดสินใจ 4.ผู้ซื้อ 5.ผู้ใช้

6 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อ
1.การเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณการซื้อ เช่น ขนาดของครอบครัว 2.การเปลี่ยแปลงแหล่งซื้อ เนื่องมาจากปัญหาการจราจร 3.ต้องการความสะดวกในการดำรงชีพ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ช่วยอำนวจความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า 4.ชอบซื้อสินค้าโดยการบริการตัวเองเพิ่มมากขึ้น 5.การใช้สินเชื่อ 6.นิยมใช้เครื่องมือสื่อสารมากขึ้น

7 ลักษณะการซื้อของตลาดธุรกิจ
1.การซื้อของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจจะพยายามซื้อโดยตรง พยายามตัดคนกลางออกจากช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อต้องการกำไรเพิ่มมากขึ้น 2.การซื้อจะซื้อในปริมาณมาก เป็นการซื้อไปเพื่อขายต่อหรือเพื่อผลิตต่อ ผู้จัดจำหน่ายจะตั้งราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ คุณภาพของสินค้าสม่ำเสมอ มีการส่งมอบที่ตรงเวลา 3.ความถี่ในการซื้อของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ จะซื้อไม่บ่อย เช่น เครื่องจักร เครื่องถ่ายเอกสาร 4.ในตลาดธุรกิจมีบุคคลหลายฝ่ายมีอิทธิพลต่อการซื้อ ซึ่งอาจเป็นบุคลคล 1 หรือมากกว่าทำหน้าที่ในการตัดสินใจซื้อ

8 5. ลักษณะของแรงจูงใจในการซื้อจะเป็นแรงจูงใจโดยใช้เหตุผล 6
5.ลักษณะของแรงจูงใจในการซื้อจะเป็นแรงจูงใจโดยใช้เหตุผล 6.การซื้อสินค้าในตลาดธุรกิจจะใช้หลักถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน 7.การซื้อขายในตลาดธุรกิจใช้การซื้อขายตามแคตตาล็อก มี 2 ประเภท คือ แคตตาล็อกที่เสนอขายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายหรือบริษัทหลายๆบริษัท ซึ่งเป็นการจัดทำในรูปของการโฆษณา ซึ่งบริษัทโฆษณาเป็นผู้ทำขึ้นแล้วเสนอให้กับผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ แคตตาล็อกเฉพาะกิจการ จะมีสินค้าที่หลากหลายรายการจึงจัดทำเป็นแคตตาล็อกขึ้น เสนอให้กับผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าของตน

9 การจัดซื้อของกิจการธุรกิจมีการจัดซื้อที่แตกต่างกัน 3 ประการ
การจัดซื้อของกิจการธุรกิจมีการจัดซื้อที่แตกต่างกัน 3 ประการ 1.การจัดซื้อครั้งแรก เป็นการซื้อที่ยังไม่เคยทำมาก่อน อาจเพราะเพิ่งเปิดกิจการ การดำเนินการจะมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดมากกว่าการซื้อในลักษณะแบบอื่น เสาะหาแหล่งซื้อจากผู้ขายหลายราย 2.การซื้อซ้ำ เกิดขึ้นหลังจากมีความพึงพอใจจากการซื้อครั้งแรก เป็นการซื้อด้วยข้อตกลงเดิม มากว่าที่จะเจรจากันใหม่ 3.การซื้อครั้งต่อไปโดยข้อตกลงใหม่ ซึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัตของวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงขนาดการซื้อ จึงต้องการปรับเปลี่ยนข้อตกลงใหม่

10 วิธีการซื้อขายในตลาดธุรกิจ
1.การตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ 2.การซื้อตามตัวอย่าง 3.การซื้อขายตามรายละเอียด 4.การประกวดราคา

11 ขั้นตอนการจัดซื้อ 1.การรับรู้ความต้องการ 2.กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ 3.ติดต่อแสวงหาแหล่งขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ 4.ประเมินข้อเสนอจากแหล่งขาย 5.ตัดสินใจซื้อ 6.ประเมินผลภายหลังการซื้อ


ดาวน์โหลด ppt วิชา หลักการตลาด บทที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google