งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หลักการตลาด บทที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หลักการตลาด บทที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หลักการตลาด บทที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ

2 บทที่ 5 พฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 1. ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพครอบครัว อาชีพ ความคิดเห็น ความ จำเป็น 2. ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นความต้องการพื้นฐานตามทฤษฎีของ มาสโลว์ - การจูงใจ เป็นความต้องการที่ได้รับจากการกระตุ้น - การรับรู้ จากสัมผัสทั้ง 5 คือ เห็น ได้ยิน รสชาติ กลิ่น รู้สึก - ทัศนคติ คือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน ทางบวกหรือลบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติ ความ เชื่อ - การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจาก การเรียนรู้ ด้วยการทำซ้ำ เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่พึง พอใจ เช่น การกระตุ้นซ้ำด้วยการโฆษณา การแจกของ ตัวอย่าง - ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง เช่น คิดว่าตนเองสุขภาพ แข็งแรง ก็จะไม่สนใจอาหารเสริม แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า คิดว่าตนเองอ่อนแอ หรือมีอายุมากขึ้น ก็จะหาอาหารเสริมมา บำรุง

3 3. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ - ครอบครัว - กลุ่มอ้างอิง - วัฒนธรรม

4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค 1. พฤติกรรมก่อนการซื้อ โดยมีแรงจูงใจหรือถูกกระตุ้น ให้เกิดความต้องการ ซึ่งอาจเกิดจากความต้องการ ของผู้บริโภคเองหรือแรงกระตุ้นจากภายใน เช่น ความหิว หรือแรงกระตุ้นจากภายนอก เช่น การได้ เห็นโฆษณา เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตระหนักถึง ความต้องการต่อตัวสินค้า โดยมองว่าสินค้านั้นมีความ จำเป็นต่อตนเอง หรือสินค้าที่ใช้อยู่เดิมมีคุณภาพไม่ดี พอ 2. แสวงหาทางเลือก คือ การที่ลูกค้าเกิดความ ต้องการ จากนั้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 3. การประเมินผลทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ 4. การตัดสินใจซื้อ 5. การประเมินผลหลังการซื้อ

5 บุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน กระบวนการซื้อ 1. ผู้ริเริ่ม 2. ผูมีอิทธิพล 3. ผู้ตัดสินใจ 4. ผู้ซื้อ 5. ผู้ใช้

6 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อ 1. การเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาณการซื้อ เช่น ขนาดของครอบครัว 2. การเปลี่ยแปลงแหล่งซื้อ เนื่องมาจากปัญหา การจราจร 3. ต้องการความสะดวกในการดำรงชีพ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ช่วยอำนวจความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า 4. ชอบซื้อสินค้าโดยการบริการตัวเองเพิ่มมากขึ้น 5. การใช้สินเชื่อ 6. นิยมใช้เครื่องมือสื่อสารมากขึ้น

7 ลักษณะการซื้อของตลาดธุรกิจ 1. การซื้อของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจจะพยายามซื้อ โดยตรง พยายามตัดคนกลางออกจากช่อง ทางการจัดจำหน่าย เพื่อต้องการกำไรเพิ่มมากขึ้น 2. การซื้อจะซื้อในปริมาณมาก เป็นการซื้อไปเพื่อ ขายต่อหรือเพื่อผลิตต่อ ผู้จัดจำหน่ายจะตั้งราคา เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ คุณภาพของสินค้า สม่ำเสมอ มีการส่งมอบที่ตรงเวลา 3. ความถี่ในการซื้อของผู้ซื้อในตลาดธุรกิจ จะซื้อ ไม่บ่อย เช่น เครื่องจักร เครื่องถ่ายเอกสาร 4. ในตลาดธุรกิจมีบุคคลหลายฝ่ายมีอิทธิพลต่อ การซื้อ ซึ่งอาจเป็นบุคลคล 1 หรือมากกว่าทำ หน้าที่ในการตัดสินใจซื้อ

8 5. ลักษณะของแรงจูงใจในการซื้อจะเป็นแรงจูงใจ โดยใช้เหตุผล 6. การซื้อสินค้าในตลาดธุรกิจจะใช้หลักถ้อยทีถ้อย อาศัยกัน ผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ซึ่งกันและ กัน 7. การซื้อขายในตลาดธุรกิจใช้การซื้อขายตาม แคตตาล็อก มี 2 ประเภท คือ แคตตาล็อกที่เสนอ ขายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายหรือบริษัทหลายๆ บริษัท ซึ่งเป็นการจัดทำในรูปของการโฆษณา ซึ่งบริษัทโฆษณาเป็นผู้ทำขึ้นแล้วเสนอให้กับผู้ซื้อ ในตลาดธุรกิจ แคตตาล็อกเฉพาะกิจการ จะมี สินค้าที่หลากหลายรายการจึงจัดทำเป็นแคตตาล็ อกขึ้น เสนอให้กับผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าของตน

9 การจัดซื้อของกิจการธุรกิจมีการ จัดซื้อที่แตกต่างกัน 3 ประการ 1. การจัดซื้อครั้งแรก เป็นการซื้อที่ยังไม่เคยทำมา ก่อน อาจเพราะเพิ่งเปิดกิจการ การดำเนินการจะมี ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาถึงรายละเอียดมากกว่าการ ซื้อในลักษณะแบบอื่น เสาะหาแหล่งซื้อจาก ผู้ขายหลายราย 2. การซื้อซ้ำ เกิดขึ้นหลังจากมีความพึงพอใจจาก การซื้อครั้งแรก เป็นการซื้อด้วยข้อตกลงเดิม มาก ว่าที่จะเจรจากันใหม่ 3. การซื้อครั้งต่อไปโดยข้อตกลงใหม่ ซึ่งอาจมา จากการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัตของวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงขนาดการซื้อ จึงต้องการ ปรับเปลี่ยนข้อตกลงใหม่

10 วิธีการซื้อขายในตลาดธุรกิจ 1. การตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ 2. การซื้อตามตัวอย่าง 3. การซื้อขายตามรายละเอียด 4. การประกวดราคา

11 ขั้นตอนการจัดซื้อ 1. การรับรู้ความต้องการ 2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ 3. ติดต่อแสวงหาแหล่งขายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ซื้อ 4. ประเมินข้อเสนอจากแหล่งขาย 5. ตัดสินใจซื้อ 6. ประเมินผลภายหลังการซื้อ


ดาวน์โหลด ppt วิชา หลักการตลาด บทที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google