งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการเพื่อบ้านเรา ( พช.) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ WAR ROOM กรมการ พัฒนาชุมชน อาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติฯ แจ้งวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการเพื่อบ้านเรา ( พช.) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ WAR ROOM กรมการ พัฒนาชุมชน อาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติฯ แจ้งวัฒนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการเพื่อบ้านเรา ( พช.) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ WAR ROOM กรมการ พัฒนาชุมชน อาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

2 การบริหารราชการยุคใหม่ ผลผลิต + ผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map ๒ ๑ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล Individual Scorecard

3 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ เป้าหมายกลุ่ม ฝ่าย / สพอ. การถ่ายทอดค่าเป้าหมายระดับบุคคล การบริหารผลงาน เป้าหมายสำนัก กอง ค่านิยมองค์การ แนวทางการดำเนินงาน สมรรถนะของบุคลากร วางแผน ติดตาม พัฒนาประเมิน ให้รางวัล ยุทธศาสตร์จังหวัด สพจ. จบ

4 แผนที่ยุทธศาสตร์ พ. ศ.2551-2554 กรมการพัฒนาชุมชน เป้าหมาย : ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพ การ ให้บริกา ร วิจัยและ พัฒนาองค์ ความรู้ด้าน การพัฒนา ชุมชน พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญการ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ คลังความรู้ ด้านการ พัฒนา ชุมชน พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การบริหาร ยุทธศาสตร์ ชุมชนมี ความ มั่นคง ทางด้าน ทุน ชุมชน ประชาชน ในหมู่บ้านมี ความมั่นคง ทาง เศรษฐกิจ ผู้นำชุมชนมี สมรรถนะในการ บริหารจัดการ ชุมชนให้ เข้มแข็งและ พึ่งตนเองได้ แผนชุมชนมี คุณภาพและมี การบูรณาการ กับแผนอำเภอ และแผนจังหวัด ชุมชนสามารถ บริหารจัดการ ความรู้ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ชุมชน สามารถ บริหาร จัดการ ทุน ชุมชน ได้อย่าง มี ประสิทธิ ภาพ ชุมชนมี ศักยภา พการ ผลิต ผลิตภัณ ฑ์ที่มี คุณภาพ ได้ มาตรฐา น ชุมชน สามารถ จำหน่าย ผลิตภัณ ฑ์ไปสู่ ประชาช น ผู้บริโภค ได้ ผู้นำ ชุมชน มีทักษะ ในการ บริหาร จัดการ ชุมชน ผู้นำ ชุมชนมี คุณธรร มและยึด หลัก คุณธรร มในการ บริหาร จัดการ ชุมชน ชุมช นมี ส่วน ร่วม ใน การ จัดทำ แผน ชุมช น ชุมชน ได้รับ องค์ ความรู้ และมีสื่อ อุปกรณ์ สร้างการ เรียนรู้ ประสิทธิภาพ ส่งเสริม การ บริหาร ผลิตภั ณฑ์ (Produ ct manag ement ) ให้เกิด ประโย ชน์ สูงสุด เพิ่ม ศักยภา พผู้นำ ชุมชน ในการ บริหาร จัดการ แบบมือ อาชีพ เสริมส ร้าง คุณธร รม จริยธร รมผู้นำ ชุมชน พัฒนา ระบบ รับรอง มาตรฐ านแผน ชุมชน พัฒนา กระบวน การ บูรณา การแผน ชุมชน พัฒน า กลไก และ ระบบ การ ขับเค ลื่อน แผน ชุมชน เสริมส ร้าง ศักยภ าพการ จัดการ ความรู้ วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พันธกิจ : 1. สร้างพลังชุมชน 2. สร้างระบบการจัดการความรู้ 3. สร้างระบบริหารจัดการชุมชน องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง เก่งและดี ส่งเสริมการบูรณาการ ทุนชุมชนให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับ พื้นที่ แสวงหาทุนชุมชน และพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการทุน ชุมชน (Non financial) เสริมสร้างความ เข้มแข็ง ในการบริหาร จัดการ เงินทุนชุมชนให้ มี ประสิทธิภาพ (financi al ) ส่ง เสริ ม การ ผลิ ตให้ ได้ มาต ร ฐาน ตอบ สนอ ง ควา ม ต้อง การ ของ ชุมช น ศูนย์ เรียนรู้ ชุมชน สามารถ ถ่ายทอด ความรู้ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ชุมชน สามารถ บริหาร จัดการ ความรู้ เชิง ธุรกิจ ส่งเส ริม กระบ วนกา ร จัดก าร ความ รู้ของ ชุมช น

5 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรม (จากยุทธศาสตร์ และ PA และนโยบายสำคัญ) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรม (จากยุทธศาสตร์ และ PA และนโยบายสำคัญ) ระดับองค์กร ระดับสำนัก กอง สพจ. ระดับบุคคล บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสำนัก / กอง ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของกรม บทบาท หน้าที่และภารกิจในงานประจำ / การพัฒนางานประจำ ของสำนัก / กอง / สพจ. ( ตามกฎกระทรวงฯ ) เป้าประสงค์ในระดับสำนัก / กอง / สพจ. ตัวชี้วัดในระดับสำนัก / กอง / สพจ. บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสำนัก / กอง สพจ. ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ในระดับกรม บทบาท หน้าที่และภารกิจ ในงานประจำของสำนัก / กอง งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

6 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรม (จากยุทธศาสตร์ และ PA และนโยบายสำคัญ) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกรม (จากยุทธศาสตร์ และ PA และนโยบายสำคัญ) ระดับองค์กร ระดับสำนัก กอง สพจ. ระดับบุคคล บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสำนัก / กอง ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของกรม บทบาท หน้าที่และภารกิจในงานประจำ / การพัฒนางานประจำ ของสำนัก / กอง / สพจ. ( ตามกฎกระทรวงฯ ) เป้าประสงค์ในระดับสำนัก / กอง / สพจ. ตัวชี้วัดในระดับสำนัก / กอง / สพจ. บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสำนัก / กอง สพจ. ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ในระดับกรม บทบาท หน้าที่และภารกิจ ในงานประจำของสำนัก / กอง งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

7 การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล บทบาทหน้าที่ของบุคคล ที่สนับสนุนต่อ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของผู้บังคับบัญชา บทบาทหน้าที่ ของบุคคล (Job Description) งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล บุคคล บันทึกข้อตกลง ทีม ประเมินผล

8 ปุ จ ฉ า - วิ สั ช น า ถามมา - ตอบไป


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการเพื่อบ้านเรา ( พช.) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ WAR ROOM กรมการ พัฒนาชุมชน อาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติฯ แจ้งวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google