งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
1 สังคมศึกษา ศาสา และวัฒนธรรม ส41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4กระบวนการทางประวัติศาสตร์(2) เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้

3 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ - หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย
3 สาระการเรียนรู้ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ - หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์

4 * แบบไทย (นับถัดจากปีที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วครบ 1 ปี
4 การนับศักราชแบบไทย พุทธศักราช * แบบไทย (นับถัดจากปีที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วครบ 1 ปี *แบบลังกา พม่า ลาว เขมร นับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ ปรินิพพานเป็น พ.ศ. 1

5 พ.ศ.1165 ตรงกับ ฮ.ศ.1 เกณฑ์บวกลบ คือ 1165-1 = 1164
การเทียบศักราช พ.ศ.=ค.ศ.+543 หรือค.ศ.=พ.ศ.-543 พ.ศ=ม.ศ.+621 หรือม.ศ.=พ.ศ.- 621 พ.ศ.=จ.ศ.+1181หรือจ.ศ.=พ.ศ.-1181 พ.ศ=ร.ศ หรือร.ศ.=พ.ศ.-2324 พ.ศ.1165 ตรงกับ ฮ.ศ.1 เกณฑ์บวกลบ คือ = 1164

6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
6 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จำแนกตามยุคสมัย - สมัยก่อนประวัติศาสตร์ - สมัยประวัติศาสตร์ -

7 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร การจารึกลงบนแผ่นหิน - พระราชพงศาวดาร
7 2. จำแนกตามลักษณะ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร การจารึกลงบนแผ่นหิน - พระราชพงศาวดาร เอกสารราชการ - ตำนาน

8 2.หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
8 2.หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 1) หลักฐานทางโบราณคดี 2. หลักฐานด้านสถาปัตยกรรม 3.หลักฐานประเภทคำบอก

9 ให้นักเรียนพิจารณาตารางแสดง การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ไทย
9 กิจกรรม ให้นักเรียนพิจารณาตารางแสดง การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ไทย แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่ กำหนด

10 1.ยุคต่างๆนั้นเริ่มต้นเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด
10 1.ยุคต่างๆนั้นเริ่มต้นเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด 2. หลักฐานต่างๆหรือร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ 3. นำเสนอตัวอย่างของหลัก ฐานที่ค้นพบ

11 สมัยก่อนประวัติศาสตร์
11 กลุ่มที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สมัยประวัติศาสตร์

12 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
12 ใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

13 13 ยุคประวัติศาสตร์

14 1.หากแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ไทย โดยยึดตามราชธานี จะ
14 คำถาม 1.หากแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ไทย โดยยึดตามราชธานี จะ แบ่งได้ กี่สมัยอะไรบ้าง

15 2. ประวัติศาสตร์ไทยยุคโบราณ ได้แก่.................................
15 2. ประวัติศาสตร์ไทยยุคโบราณ ได้แก่

16 เรื่อง ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์
16 พบกันใหม่ใน เรื่อง ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google