งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการเรียนรู้ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ - หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 พุทธศักราช * แบบไทย ( นับถัดจากปีที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วครบ 1 ปี * แบบลังกา พม่า ลาว เขมร นับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ ปรินิพพานเป็น พ. ศ. 1

5 ครูจงกล กลาง ชล พ. ศ.= ค. ศ.+543 หรือ ค. ศ.= พ. ศ.-543 พ. ศ = ม. ศ.+621 หรือม. ศ.= พ. ศ พ. ศ.= จ. ศ หรือจ. ศ.= พ. ศ พ. ศ = ร. ศ หรื อร. ศ.= พ. ศ พ. ศ.1165 ตรงกับ ฮ. ศ.1 เกณฑ์บวกลบ คือ =

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 1. จำแนกตามยุคสมัย - สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ - สมัยประวัติศาสตร์ -

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร - การจารึกลงบน แผ่นหิน - พระราช พงศาวดาร - เอกสารราชการ - ตำนาน

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 1) หลักฐานทางโบราณคดี 2. หลักฐานด้านสถาปัตยกรรม 3. หลักฐานประเภทคำบอก

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 ให้นักเรียนพิจารณาตารางแสดง การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ไทย แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่ กำหนด

10 ครูจงกล กลาง ชล 1. ยุคต่างๆนั้นเริ่มต้นเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด 2. หลักฐานต่างๆหรือร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ 3. นำเสนอตัวอย่างของหลัก ฐานที่ค้นพบ 1010

11 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สมัยประวัติศาสตร์1

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 ใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

13 ครูจงกล กลาง ชล 13 ยุคประวัติศาสตร์

14 ครูจงกล กลาง ชล 1414 คำถาม 1. หากแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ไทย โดยยึดตามราชธานี จะ แบ่งได้ กี่สมัยอะไรบ้าง

15 ครูจงกล กลาง ชล ประวัติศาสตร์ไทยยุคโบราณ ได้แก่

16 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ใน เรื่อง ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่องทาง ประวัติศาสตร์ 1616


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google