งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการเรียนรู้ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ - หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 พุทธศักราช * แบบไทย ( นับถัดจากปีที่พระพุทธเจ้า เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วครบ 1 ปี * แบบลังกา พม่า ลาว เขมร นับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ ปรินิพพานเป็น พ. ศ. 1

5 ครูจงกล กลาง ชล พ. ศ.= ค. ศ.+543 หรือ ค. ศ.= พ. ศ.-543 พ. ศ = ม. ศ.+621 หรือม. ศ.= พ. ศ.- 621 พ. ศ.= จ. ศ.+1181 หรือจ. ศ.= พ. ศ.-1181 พ. ศ = ร. ศ.+2324 หรื อร. ศ.= พ. ศ.-2324 พ. ศ.1165 ตรงกับ ฮ. ศ.1 เกณฑ์บวกลบ คือ 1165-1 = 1164 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 1. จำแนกตามยุคสมัย - สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ - สมัยประวัติศาสตร์ -

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร - การจารึกลงบน แผ่นหิน - พระราช พงศาวดาร - เอกสารราชการ - ตำนาน

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 1) หลักฐานทางโบราณคดี 2. หลักฐานด้านสถาปัตยกรรม 3. หลักฐานประเภทคำบอก

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 ให้นักเรียนพิจารณาตารางแสดง การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ไทย แล้ววิเคราะห์ตามประเด็นที่ กำหนด

10 ครูจงกล กลาง ชล 1. ยุคต่างๆนั้นเริ่มต้นเมื่อใด และสิ้นสุดลงเมื่อใด 2. หลักฐานต่างๆหรือร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ 3. นำเสนอตัวอย่างของหลัก ฐานที่ค้นพบ 1010

11 ครูจงกล กลาง ชล กลุ่มที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สมัยประวัติศาสตร์1

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 ใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

13 ครูจงกล กลาง ชล 13 ยุคประวัติศาสตร์.......

14 ครูจงกล กลาง ชล 1414 คำถาม 1. หากแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ไทย โดยยึดตามราชธานี จะ แบ่งได้ กี่สมัยอะไรบ้าง....................................

15 ครูจงกล กลาง ชล 1515 2. ประวัติศาสตร์ไทยยุคโบราณ ได้แก่......................................................................................................................................

16 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ใน เรื่อง ความสัมพันธ์และ ความต่อเนื่องทาง ประวัติศาสตร์ 1616


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เปรียบเทียบยุค สมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google