งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM : การพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM : การพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM : การพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย วิจารณ์ พานิช http://gotoknow.org/blog/thaikm http://gotoknow.org/blog/council MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land บรรยายในโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “KM เติมเต็ม R2R : เสริมพลังภารกิจประจำสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แนวคิด ทฤษฎี และบทเรียนสู่ภาคปฏิบัติ

2 งานประจำ : เรื่องไม่ ธรรมดา โอกาสสร้างตัว / เรียนรู้ – บุคคลเรียนรู้ โอกาสสู่ LO – Learning Organization มี SS – Success Stories – สุดยอดความรู้ มี SP – Success Person – ผู้รู้ในการปฏิบัติ จุดเริ่มต้นของการ “ เดินทาง ”

3 R KM งานประจำ คน งาน หน่วยงาน ความรู้ ความสัมพันธ์ ฝันอันยิ่งใหญ่

4 R2R (Routine to Research) คืออะไร การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ โจทย์วิจัยมาจากงานประจำ เพื่อ พัฒนางานประจำ ผลลัพธ์ดูที่ผลต่อ “ ลูกค้า ” การนำผลวิจัยไปใช้ ปย. – ใช้ พัฒนางานประจำ การทำ Routine Development ให้ Evidence-Based เครื่องมือพัฒนาคน ไม่มีนิยามตายตัว http://gotoknow.org/blog/thaikm/46102

5 R2R : หวังผล อะไร พัฒนางานประจำ พัฒนาคนระดับปฏิบัติการ พัฒนาองค์กร วัฒนธรรม องค์กร สู่องค์กรเรียนรู้ องค์ความรู้ขององค์กร ยกระดับขึ้น ทำให้งานเป็นเครื่องมือสู่ความสุข ปัญญา และไมตรี

6 ผู้เกี่ยวข้องกับ R2R : 4 ฝ่าย ผู้ปฏิบัติ ฝ่ายจัดการ R2R ฝ่ายบริหารองค์กร หน่วยสนับสนุน / เชื่อมโยง เครือข่ายระดับประเทศ : สวรส. ไม่มีสูตรตายตัว องค์กรขนาดเล็ก / ใหญ่ จัดการต่างกัน

7 ผู้ปฏิบัติ รวมตัวกัน คิดหาทางปรับปรุงงานอยู่ ตลอดเวลา อ่านวารสารวิชาการ ทำ J Club : เพิ่ม ค. เชิงทฤษฎี ฝึกตั้งโจทย์วิจัย เรียนรู้ R Methodology, Data Management, วิธีทำโปสเตอร์เสนอ ผลงาน, Oral Presentation, วิธีเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ จัดทีมวิจัย แบ่งโจทย์ แบ่งหน้าที่กัน โจทย์วิจัย -> Routine Data Management รวมตัวกันตั้งวง SSS : วิธีตั้งโจทย์ วิธี ออกแบบการวิจัย วิธีเก็บข้อมูล วิธี วิเคราะห์ วิธีสังเคราะห์ วิธีเขียนรายงาน ฯลฯ

8 ทีมจัดการ R2R หน้าที่ Change Management “คุณอำนวย” (Facilitator) Coach / Trainer ช่วยให้เอาชนะความกลัว/หลงผิด จัดเวทีชี้โจทย์ / ลปรร. วิธีการ/ความสำเร็จ สังเคราะห์องค์ความรู้ Communicate กับฝ่ายบริหาร ทำ R2P/R2A

9 ทีมจัดการ R2R (2) ทำให้ R2R เป็นความสุข ไม่ใช่ ความทุกข์/ภาระ ส่งเสริมตามศักยภาพ Dynamism ตาม/เฉพาะ กลุ่ม จัดการปลายทาง สร้าง ผลกระทบต่อ คน งาน องค์กร

10 ฝ่ายบริหาร องค์กร ชื่นชมผลสำเร็จ ตั้งคำถามเชิง ผลกระทบ ที่เหยาะ น้ำ ทิพย์ความชื่น ชม สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม สนับสนุนทีม “ คุณอำนวย ” คอย capture R2P นำไปใช้เปลี่ยน SOP ในองค์กร ขอทราบ / เผยแพร่ ผลกระทบจาก R2R บรรจุในรายงานประจำปี ทำให้ R2R เป็น investment ไม่ใช่ cost

11 ฝ่ายบริหาร องค์กร ชื่นชมผลสำเร็จ ตั้งคำถามเชิง ผลกระทบ ที่เหยาะ น้ำ ทิพย์ความชื่น ชม สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม สนับสนุนทีม “ คุณอำนวย ” คอย capture R2P นำไปใช้เปลี่ยน SOP ในองค์กร ขอทราบ / เผยแพร่ ผลกระทบจาก R2R บรรจุในรายงานประจำปี ทำให้ R2R เป็น investment ไม่ใช่ cost

12 หน่วยสนับสนุน ระดับประเทศ : สวรส. สร้างกระแส R2R ด้วยมาตรการเชิงบวก จัดมหกรรม R2R แห่งชาติ ประจำปี : 2-3 ก. ค. 51 มิราเคิล www.hsri.or.thwww.hsri.or.th เสาะหาผลงานเด่น ในหลากหลายด้าน / บริบท เชื้อเชิญมา ลปรร. จัด ลปรร. ผู้ปฏิบัติ / คุณอำนวย / ผู้บริหาร ยกย่องผลงานเด่น เผยแพร่เคล็ดลับ ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเทคนิค ให้ scholarship แก่ผู้แสดงท่าว่าเอาจริง Capture โจทย์วิจัยต่อยอดผลงาน R2R ในเรื่องที่ Impact ต่อสังคมสูง ประกาศให้ทุน Capture ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ( จัดการ คุณค่า )

13 หน่วยสนับสนุน ระดับประเทศ : UKM นอกเหนือจากด้านสุขภาวะ เครือข่าย ลปรร. SS ยังไม่ได้ใช้พลังของ ICT ยังไม่ได้ใช้พลังของการ จัดการ SS & AI ยังมองแค่ R2R ในระดับ micro / หน่วยงานเล็กๆ

14 แนวทางจัดการใน องค์กร ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว Structured vs. Unstructured Proactive vs. Supportive Management Result-oriented vs. Culture Change oriented Integrate อยู่กับการจัดการงานวิจัย ทั่วไป vs. แยกการจัดการ เริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมาย แล้ว จัดระบบ มีวิธีจัดการให้เชื่อมโยงกับภารกิจหลัก & การจัดการทั่วไป

15 แนวทางจัดการใน องค์กร (2) ยังไม่ได้ใช้ ICT ยังไม่ได้ใช้ SSS / AI / Reward บน ICT ยังไม่ได้จัด Directed & Multi-Center R2R

16 R2R ไม่ได้ลอยอยู่ โดดๆ เชื่อมโยงกับ การพัฒนา คุณภาพ HRD สร้างคน UM – Utilization Management Corporate Culture Development การแข่งขัน ร่วมมือ ความสำเร็จขององค์กร

17 R2R ไม่ได้ลอยอยู่ โดดๆ (2) เชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น Bio-social Research Qualitative Research Action Research KM CQI TQA

18 ใช้ KM ส่งเสริม R2R R2R ศิริราชมีประสบการณ์ตรง ใช้ SST – SSS ใช้เครื่องมือ Storytelling / Appreciative Inquiry / Dialogue / Note-Taking หมุน “ เกลียวความรู้ ” เกี่ยวกับ R2R/R ด้วย SECI

19 ความรู้ 2 ยุค ยุคที่ 1 โดย นักวิชาการ เน้นเหตุผล พิสูจน์ได้ เป็น วิทยาศาสตร์ ค. เฉพาะ สาขา เน้น explicit K ยุคที่ 2 โดยผู้ปฏิบัติ เน้น ประสบการณ์ ตรง เน้นผลลัพธ์ ที่งาน คน ค. บูรณาการ เน้น tacit K เสริม กัน วิจัย KM

20 ความรู้ 2 ประเภท ค. ในคน Tacit K อยู่ในสมองคน เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถ ถ่ายทอดออกมา ได้ทั้งหมด context - specific ค. ใน กระดาษ Explicit/Codif ied K อยู่ในตำรา เอกสาร วารสาร คู่มือ คำอธิบาย วีซีดี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล. context - free ต้องรู้จักใช้ ค. ทั้งสองประเภท อย่างสมดุล ค. เป็นทั้ง TK & EK

21

22 การสร้างความรู้ ๒ แนว ความรู้ ปัญหา วิจั ย ความ สำเร็จ จค.จค.

23 EKTK ความสำเร็จ ปัญหา R R KM ใช้ทฤษฎีเข้าจับ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็น generic knowledge จากความรู้ปฏิบัติ สู่ความรู้เชิงทฤษฎี R data ในหลาย บริบท

24 ตัวอย่าง : โรงเรียน ชาวนา EK TK ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ลปร ร. ชาว นา capture, apply, share, store, leverage, etc. นักวิจัย data collection, analysis, synthesis

25 ตัวอย่าง : การลด เวลาสื่อสาร EK TK ลดเวลา … ลปร ร. เจ้าหน้ าที่ capture, apply, share, store, leverage, etc. นักวิจัย data collection, analysis, synthesis

26 สรุป KM R2R CQI/HRD/CCD Big Dream ใช้ความสำเร็จ ต่อยอด ความสำเร็จ มีการจัดการแบบ Empowerment


ดาวน์โหลด ppt KM : การพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย วิจารณ์ พานิช MAHIDOL UNIVERSITY Wisdom of the Land.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google