งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Routine to Research : R2R ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้เกี่ยวกับ R2R และการเขียน โครงการเพื่อขอรับทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Routine to Research : R2R ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้เกี่ยวกับ R2R และการเขียน โครงการเพื่อขอรับทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Routine to Research : R2R ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้เกี่ยวกับ R2R และการเขียน โครงการเพื่อขอรับทุน

2 งานวิจัย(มข)ที่ได้รางวัล ครั้งที่ 1 (2551) 3 รางวัล ครั้งที่ 2 (2552) 0 รางวัล ครั้งที่ 3 (2553) 1 รางวัล ครั้งที่ 4 (2554) 2 รางวัล ครั้งที่ 5 (23-25 ก.ค. 2555) (?) รางวัล

3 ศิริราช (2547) จุดเริ่มต้นของ R2R รางวัลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2553)

4 แนวคิด R2R ปัญหา: งานประจำ? พัฒนา  งานวิจัย? องค์ความรู้? พัฒนางาน? เพิ่มคุณค่า? งานดีขึ้น? คนทำงาน?

5 R2R พัฒนางานและพัฒนาคนอย่างไร CQI Team Learning/KM Development Output: R2R Innovation LO Network P1 CQI Team P2

6 R2R คืออะไร เป็นเครื่องมือในการ พัฒนางาน/พัฒนาคน ลักษณะงานวิจัยที่เข้าข่าย R2R - การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ ที่ต้องการพัฒนางานประจำ - โจทย์ของงานวิจัยได้มาจากปัญหา ในการทำงานประจำ - ผลของงานวิจัย เน้นที่ผู้รับบริการ - สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำ VDO1 คุณรู้จัก R2R หรือยัง R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ http://r2r.hsri.or.th

7 10 “ไม่” R2R 1.ไม่ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่ 2.ไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง 3.ไม่ใช่มาเดี่ยว 4.ไม่จำกัดเฉพาะปัญหาทางคลินิก 5.ไม่เคยมีความรู้เรื่องการวิจัย ก็เริ่มทำวิจัยได้ 6.ไม่ได้เริ่มจากอยากทำการวิจัย แต่เริ่มจากอยาก พัฒนางานประจำด้วยใจ 7.ไม่ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ แต่ เริ่มต้นค้นหาปัญหาในงานประจำแล้วไปสืบค้นและ วิเคราะห์กับเพื่อนร่วมงาน 8.ไม่ต้องการทุนวิจัยจำนวนมาก 9.ไม่ได้วัดที่จำนวนผลงานวิจัยเป็นผลสำเร็จของ R2R 10.ไม่ใช่ผลงานวิจัยชั้นสอง แต่ต้องแม่นยำและชื่อถือได้

8 จะเริ่มต้นทำ R2R อย่างไร 1.เริ่มที่ตัวบุคคล  มีความกล้า กล้าคิด มีฝัน ท้าทาย – งานประจำล้นมือจะทำ R2R ได้หรือไม่ – ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร 2.ปัญหาในการทำงาน - การทำงานนั้นมีปัญหาหรือไม่ - มีหลายปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา (ที่สำคัญ เริ่มจากงานเล็กๆ) ผ่านระยะนี้แล้ว

9 ปัญหาเกิดจากอะไร RCA, 5why, ผังก้างปลา (รูป) การค้นหาปัญหางานวิจัย R2R ในหน่วยงาน ผ่านระยะนี้แล้ว

10 Srinagarind Med J 2002; 17(1): 20-25. Problems of Pain management in PACU IM injection, PRN order Wrong dose and interval of Morphine tramadol for moderate- severe pain No standard pain assessment and documentation ตัวอย่างการเริ่มต้นค้นหาปัญหา

11  Changed from IM  IV route  Assessment and document Pain as the 5th VS Admission  Discharge Pain algorithm in PACU ศรีนครินทร์เวชสาร 2544; 16 (4): 251-6

12 กรณีไม่มีปัญหา:ใช้มิติของคุณภาพแทน จะทำอย่างไรให้คุณภาพดียิ่งขึ้น Accessibility Appropriateness Acceptability Competency Continuity Coverage Effective/ Efficiency Equity Humanized/Holistic Responsive Safety Timeliness ผ่านระยะนี้แล้ว

13 แนวคิดการต่อยอดงานวิจัย สิ่งที่เราคิดว่าทำดีที่สุดแล้ว สิ่งนั้นเริ่มไม่พัฒนา สิ่งที่เราทำโดยไม่คิด สิ่งนั้นคือความสูญเปล่า

14 จะเริ่มต้นทำ R2R อย่างไร 1.เริ่มที่ตัวบุคคล  มีความกล้า กล้าคิด มีฝัน ท้าทาย 2.ปัญหาในการทำงานหรือการพัฒนาคุณภาพงาน 3.รูปแบบและกระบวนการทำงานวิจัย (การเขียนโครงร่างงานวิจัย)  

15 รูปแบบและกระบวนการทำงานวิจัย ขนาดตัวอย่าง ไม่มาก ทำง่ายๆ เสร็จเร็ว  พัฒนางาน CQI ไม่ใช่ R2R ปัญหา ทบทวน นำไปใช้ มีข้อมูล เพียงพอ ข้อมูลไม่ เพียงพอ ทำวิจัย ? ? ?

16 ชนิดงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย (R2R:2554) ชนิดงานวิจัยจำนวน Descriptive37 Action/PAR21 Clinical Trial/RCT11 Experimental (Quasi, innovation) 37 Others6 รวม112

17 เกณฑ์การให้คะแนน Proposal R2R คณะแพทยศาสตร์ คำถามวิจัยมาจากปัญหาประจำใช่หรือไม่ ได้ทบทวนขนาดของปัญหาในคำถามวิจัยใน หน่วยงานหรือไม่ ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในหน่วยงาน หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องทำวิจัยหรือไม่ การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ วิธีการทำวิจัย และการวัดผล เหมาะสม หรือไม่ ระดับความคิดสร้างสรรค์ คำตอบจากการวิจัยสามารถนำไปแก้ปัญหาการ ทำงานได้หรือไม่ แผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีหรือไม่ การเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยและทีมงาน สามารถสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรใน หน่วยงานได้หรือไม่ ปรับป รุง ผ่าน พิจารณาทุน งบประมาณ เหมาะสม ? อะไรที่ไม่ สนับสนุน ทุน มข (?)

18 ตัวอย่างดนตรีช่วยลดความเครียด ขณะรอคลอด รอคลอดเครียดจริงหรือไม่ รอคลอดเครียด ….% เครียดจากอะไร กลัวคลอดยาก กลัวเด็กพิการ กลัวต้องผ่าตัด กลัวเจ็บ, อื่นๆ... ดนตรีช่วยลดความเครียดได้หรือไม่ เชื่อว่าดนตรีลดความเครียดขณะคลอดได้.........% ชอบดนตรีแบบไหน ต้องทำวิจัยหรือไม่ ประยุกต์ใช้งานวิจัยในทางปฏิบัติ ศึกษาพฤติกรรม และผลการใช้ ดนตรีขณะรอ คลอด ได้ผลดีจะทำ อะไรต่อไป ในหน่วย, เครือข่าย

19 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง QoL ลดลง เครื่องมือประเมิน QoL มีความลำบาก พัฒนาเครื่องมือ QoL ให้สะดวก ทดสอบ / ทดลอง ได้ผลดีจะนำ ไปใช้ประโยชน์ อย่างไร ในหน่วย, เครือข่าย 4 จว Individual QoL, Routine ใช้ Program ช่วย Innovation มีการทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างดี

20 ตัวอย่างงานวิจัย R2R ด้านอื่นๆ งานวิจัยเดี่ยว งานวิจัยเชิงระบบ - นโยบาย เช่น (ผู้ป่วย) รอนาน ระบบสนับสนุน หน่วยงาน ออกแบบการวิจัยและเพื่อศึกษาปัญหา Share ข้อมูล/ระบบแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผู้ป่วยไปดูแลต่อที่บ้าน/ร.พ.ใกล้บ้าน (ผู้ป่วยปลอดภัย/คุณภาพชีวิตดีขึ้น) นโยบายอื่นๆ การดูแล ผป.ตามกลุ่มโรค (เน้น health promotion) ลดความแออัดใน ร.พ. ระบบการส่งต่อผู้ป่วย Lean R2R ระบบสนับสนุนอื่นๆ (4M) Man Money: ผู้รับบริการตามสิทธิ์ Material Management

21 ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รางวัล มะเร็งปากมดลูก การฟอกไต การตรวจเบาหวานจอตานอก รพ. การทำ Ultrasound มดลูก การใช้ยาในช่วงรอมฎอนชาวมุสลิม (น่าจะประยุกต์ใช้ในพระ/ชี ได้) ระบบคุณภาพ Fast track MI งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยของผู้เข้าอบรมมีประเด็นไหนบ้าง

22 ผลงา น ประโยชน์จากผลงาน R2R R2R พัฒนา คน พัฒนา งาน เพิ่ม คุณค่า ( คน & งาน ) องค์ความรู้ ช่วยชีวิต ผู้ป่วย ผู้ป่วยมี ความสุข  เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ ความก้าวหน้า ชื่อเสียง ความภูมิใจ คน  สุขใจ VCD

23 เกณฑ์การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ระดับตติยภูมิ 5 ระดับ 1 เป็นการศึกษาหาปัญหาในหน่วยงาน ยังไม่ได้นำผลงานไป พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 2 เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นระดับหนึ่ง ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอยู่ในวงจำกัด (เฉพาะหน่วยงานที่ทำ และเกิดจากการ วิจัยแบบ action research) 3 เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในหน่วยงานให้ดีขึ้นมาก มี การขยายผลข้ามหน่วยงาน หรือ มีองค์ความรู้/นวัตกรรม เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน 4 มีการประชาสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคม ผ่าน ทางการประชุมสัมมนาหรือ Website และผลงานได้รับการ ยอมรับในวงการวิชาชีพ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย มีผลกระทบต่อสังคมในวง กว้าง และมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

24 อ่านเพิ่มเติม http://gotoknow.org/blog/th aikmhttp://gotoknow.org/blog/th aikm http://gotoknow.org/post/ta g/r2rhttp://gotoknow.org/post/ta g/r2r ขอบคุณ R2R Newsletter http://r2r.hsri.or.th


ดาวน์โหลด ppt Routine to Research : R2R ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้เกี่ยวกับ R2R และการเขียน โครงการเพื่อขอรับทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google