งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Routine to Research : R2R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Routine to Research : R2R"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Routine to Research : R2R
โครงการเพื่อขอรับทุน ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนชื่อโครงการวิจัยและคำถามงานวิจัย

2 งานวิจัย(มข)ที่ได้รางวัล
ครั้งที่ 1 (2551) 3 รางวัล ครั้งที่ 2 (2552) 0 รางวัล ครั้งที่ 3 (2553) 1 รางวัล ครั้งที่ 4 (2554) 2 รางวัล ครั้งที่ 5 (23-25 ก.ค. 2555) (?) รางวัล

3 รางวัลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(2553)
ศิริราช (2547) จุดเริ่มต้นของ R2R รางวัลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(2553)

4 แนวคิด R2R เพิ่มคุณค่า? องค์ความรู้? พัฒนางานวิจัย? พัฒนางาน? ปัญหา:
งานประจำ? งานดีขึ้น? คนทำงาน?

5 R2R พัฒนางานและพัฒนาคนอย่างไร
CQI Team Network Output: R2R Innovation P1 Development Learning/KM LO P2 เกิดการเรียนรู้ทุกจุดตั้งแต่ ค้นหาปัญหา จนได้คำตอบ และ ไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด เป็น LO CQI Team

6 R2R คืออะไร คุณรู้จัก R2R หรือยัง VDO1 เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางาน/พัฒนาคน ลักษณะงานวิจัยที่เข้าข่าย R2R - การวิจัยที่ดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติ ที่ต้องการพัฒนางานประจำ - โจทย์ของงานวิจัยได้มาจากปัญหา ในการทำงานประจำ - ผลของงานวิจัย เน้นที่ผู้รับบริการ - สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำ R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์

7 10 “ไม่” R2R ไม่ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่ ไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง
ไม่ใช่มาเดี่ยว ไม่จำกัดเฉพาะปัญหาทางคลินิก ไม่เคยมีความรู้เรื่องการวิจัย ก็เริ่มทำวิจัยได้ ไม่ได้เริ่มจากอยากทำการวิจัย แต่เริ่มจากอยากพัฒนางานประจำด้วยใจ ไม่ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ แต่เริ่มต้นค้นหาปัญหาในงานประจำแล้วไปสืบค้นและวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่ต้องการทุนวิจัยจำนวนมาก ไม่ได้วัดที่จำนวนผลงานวิจัยเป็นผลสำเร็จของ R2R ไม่ใช่ผลงานวิจัยชั้นสอง แต่ต้องแม่นยำและชื่อถือได้

8 จะเริ่มต้นทำ R2R อย่างไร
เริ่มที่ตัวบุคคลมีความกล้า กล้าคิด มีฝัน ท้าทาย งานประจำล้นมือจะทำ R2R ได้หรือไม่ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ปัญหาในการทำงาน - การทำงานนั้นมีปัญหาหรือไม่ - มีหลายปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา (ที่สำคัญ เริ่มจากงานเล็กๆ) ผ่านระยะนี้แล้ว

9 การค้นหาปัญหางานวิจัย R2R ในหน่วยงาน
ปัญหาเกิดจากอะไร RCA, 5why, ผังก้างปลา (รูป) ผ่านระยะนี้แล้ว ทำไมผู้ป่วย CAPD ถึงเกิด malnutrition, 5 why ร่วมกับผังก้างปลา

10 ตัวอย่างการเริ่มต้นค้นหาปัญหา
Srinagarind Med J 2002; 17(1): Problems of Pain management in PACU IM injection, PRN order Wrong dose and interval of Morphine tramadol for moderate- severe pain No standard pain assessment and documentation

11 Pain algorithm in PACU Changed from IM  IV route
Assessment and document Pain as the 5th VS Admission Discharge ศรีนครินทร์เวชสาร 2544; 16 (4): 251-6

12 กรณีไม่มีปัญหา:ใช้มิติของคุณภาพแทน จะทำอย่างไรให้คุณภาพดียิ่งขึ้น
Accessibility Appropriateness Acceptability Competency Continuity Coverage Effective/ Efficiency Equity Humanized/Holistic Responsive Safety Timeliness ผ่านระยะนี้แล้ว

13 แนวคิดการต่อยอดงานวิจัย
สิ่งที่เราคิดว่าทำดีที่สุดแล้ว สิ่งนั้นเริ่มไม่พัฒนา สิ่งที่เราทำโดยไม่คิด สิ่งนั้นคือความสูญเปล่า

14 จะเริ่มต้นทำ R2R อย่างไร
เริ่มที่ตัวบุคคลมีความกล้า กล้าคิด มีฝัน ท้าทาย ปัญหาในการทำงานหรือการพัฒนาคุณภาพงาน รูปแบบและกระบวนการทำงานวิจัย (การเขียนโครงร่างงานวิจัย) ผู้ฟังคือใครบ้าง

15 รูปแบบและกระบวนการทำงานวิจัย
ปัญหา ? ขนาดตัวอย่างไม่มาก ทำง่ายๆ เสร็จเร็ว พัฒนางาน CQI ไม่ใช่R2R ทบทวน ? มีข้อมูล เพียงพอ ข้อมูลไม่ เพียงพอ ? นำไปใช้ ทำวิจัย

16 ชนิดงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย (R2R:2554)
จำนวน Descriptive 37 Action/PAR 21 Clinical Trial/RCT 11 Experimental (Quasi, innovation) Others 6 รวม 112

17 เกณฑ์การให้คะแนนProposal R2Rคณะแพทยศาสตร์
ปรับปรุง ผ่าน คำถามวิจัยมาจากปัญหาประจำใช่หรือไม่ ได้ทบทวนขนาดของปัญหาในคำถามวิจัยในหน่วยงานหรือไม่ ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในหน่วยงานหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องทำวิจัยหรือไม่ การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ วิธีการทำวิจัย และการวัดผล เหมาะสมหรือไม่ ระดับความคิดสร้างสรรค์ คำตอบจากการวิจัยสามารถนำไปแก้ปัญหาการทำงานได้หรือไม่ แผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีหรือไม่ การเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยและทีมงาน สามารถสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในหน่วยงานได้หรือไม่ พิจารณาทุน งบประมาณเหมาะสม? อะไรที่ไม่สนับสนุน ทุน มข (?)

18 ตัวอย่างดนตรีช่วยลดความเครียดขณะรอคลอด
รอคลอดเครียดจริงหรือไม่ กลัวคลอดยาก กลัวเด็กพิการ กลัวต้องผ่าตัด กลัวเจ็บ, อื่นๆ... รอคลอดเครียด….% เครียดจากอะไร ดนตรีช่วยลดความเครียดได้หรือไม่ ต้องทำวิจัยหรือไม่ ในหน่วย, เครือข่าย เชื่อว่าดนตรีลดความเครียดขณะคลอดได้ % ชอบดนตรีแบบไหน ศึกษาพฤติกรรมและผลการใช้ดนตรีขณะรอคลอด ได้ผลดีจะทำ อะไรต่อไป ประยุกต์ใช้งานวิจัยในทางปฏิบัติ

19 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
QoL ลดลง เครื่องมือประเมิน QoL มีความลำบาก มีการทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างดี พัฒนาเครื่องมือ QoL ให้สะดวก Innovation ได้ผลดีจะนำ ไปใช้ประโยชน์ อย่างไร Individual QoL, Routine ใช้ Program ช่วย ในหน่วย, เครือข่าย 4 จว ทดสอบ/ทดลอง

20 ตัวอย่างงานวิจัย R2R ด้านอื่นๆ
งานวิจัยเดี่ยว งานวิจัยเชิงระบบ - นโยบาย เช่น (ผู้ป่วย) รอนาน นโยบายอื่นๆ การดูแล ผป.ตามกลุ่มโรค (เน้น health promotion) ลดความแออัดใน ร.พ. ระบบการส่งต่อผู้ป่วย Lean R2R ระบบสนับสนุนอื่นๆ (4M) Man Money: ผู้รับบริการตามสิทธิ์ Material Management ระบบสนับสนุน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน ออกแบบการวิจัยและเพื่อศึกษาปัญหา Share ข้อมูล/ระบบแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผู้ป่วยไปดูแลต่อที่บ้าน/ร.พ.ใกล้บ้าน (ผู้ป่วยปลอดภัย/คุณภาพชีวิตดีขึ้น)

21 ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รางวัล
มะเร็งปากมดลูก การฟอกไต การตรวจเบาหวานจอตานอก รพ. การทำ Ultrasound มดลูก การใช้ยาในช่วงรอมฎอนชาวมุสลิม (น่าจะประยุกต์ใช้ในพระ/ชี ได้) ระบบคุณภาพ Fast track MI งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยของผู้เข้าอบรมมีประเด็นไหนบ้าง

22 สุขใจ ประโยชน์จากผลงาน R2R R2R ผลงาน เพิ่ม พัฒนา คุณค่า คน คน  พัฒนา
องค์ความรู้ ช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความสุข ผลงาน เพิ่ม คุณค่า (คน&งาน) พัฒนา คน สุขใจ R2R เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ ความก้าวหน้า ชื่อเสียง ความภูมิใจ คน  พัฒนา งาน VCD

23 เกณฑ์การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยระดับตติยภูมิ
5 ระดับ 1 เป็นการศึกษาหาปัญหาในหน่วยงาน ยังไม่ได้นำผลงานไป พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 2 เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นระดับหนึ่ง ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอยู่ในวงจำกัด (เฉพาะหน่วยงานที่ทำ และเกิดจากการ วิจัยแบบ action research) 3 เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในหน่วยงานให้ดีขึ้นมาก มี การขยายผลข้ามหน่วยงาน หรือ มีองค์ความรู้/นวัตกรรม เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน 4 มีการประชาสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคม ผ่าน ทางการประชุมสัมมนาหรือ Website และผลงานได้รับการ ยอมรับในวงการวิชาชีพ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย มีผลกระทบต่อสังคมในวง กว้าง และมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

24 ขอบคุณ อ่านเพิ่มเติม http://gotoknow.org/blog/thaikm
R2R Newsletter


ดาวน์โหลด ppt Routine to Research : R2R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google