งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกแบบและการป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) โดย นายสมชัย ธงหาร ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย งานวิจัยนี้เกิดจากปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนซึ่งพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการการออกแบบโปรแกรม จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะทำขั้นตอนต่อไปได้คือการป้อนโปรแกรมผู้ดำเนินการวิจัยได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้นำนวัตกรรมคือโปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนสามารถมองภาพการออกแบบโปรแกรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรมเมเบิ้ล คอนโทรลเลอร์โดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) 2. เพื่อพัฒนาทักษะการป้อนโปรแกรม และประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิ้ล คอนโทรลเลอร์โดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING)

3 ตัวอย่างการทำงานของ PLC ที่ใช้ร่วมกับระบบของนิวเมติกส์

4 ใบงานการทดลอง/เครื่องมือในงานวิจัย

5

6

7

8 สรุปผลการวิจัย แบ่งออกเป็น หัวข้อ ในการเก็บข้อมูลตามใบงานการทดลอง ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส. 2 ) แผนกช่างอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง ดังต่อไปนี้ การพัฒนาทักษะการออกแบบและการป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) ในระดับชั้น ปวส.2/1 - 2/2 ได้คะแนนเฉลี่ย และ 70.08 อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ ก็มีส่วนที่ต้องปรับปรุงในเรื่องทักษะการต่อวงจรการทำงานที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ คือ 60 เปอร์เซนต์ของคะแนนเต็ม

9 เปรียบเทียบทักษะในด้านต่างๆ
จิตรพิสัย ทักษะการต่อวงจรการทำงานถูกต้อง ทักษะการเขียนขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม ทักษะการทดสอบวงจรถูกต้องตามเงื่อนไข 1 2 3 4 5 ทักษะการอธิบายการทำงานของโปรแกรม

10 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
นักเรียนได้รับความรู้และผลการเรียนที่มีการพัฒนาขึ้น ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย นำมาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานของวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google