งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกแบบ และการป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) โดย นายสมชัย ธงหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกแบบ และการป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) โดย นายสมชัย ธงหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกแบบ และการป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) โดย นายสมชัย ธงหาร ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย งานวิจัยนี้เกิดจากปัญหาที่พบในการ จัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนซึ่งพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการการออกแบบ โปรแกรม จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะทำ ขั้นตอนต่อไปได้คือการป้อนโปรแกรม ผู้ดำเนินการวิจัยได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้นำนวัตกรรมคือโปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) เข้ามาช่วยในการจัดการ เรียนการสอนสามารถมองภาพการออกแบบ โปรแกรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบโปรแกรม และการทำงานของโปรแกรมเมเบิ้ล คอนโทรลเลอร์โดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) 2. เพื่อพัฒนาทักษะการป้อนโปรแกรม และ ประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิ้ล คอนโทรลเลอร์ โดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING)

3 ตัวอย่างการทำงานของ PLC ที่ใช้ ร่วมกับระบบของนิวเมติกส์

4 ใบงานการทดลอง / เครื่องมือใน งานวิจัย

5

6 www.themegallery.com

7

8 สรุปผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ในการเก็บ ข้อมูลตามใบงานการทดลอง ของระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 2 ) แผนกช่างอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง ดังต่อไปนี้ การพัฒนาทักษะการออกแบบและการ ป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโดย ใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) ในระดับชั้น ปวส.2/1 - 2/2 ได้คะแนน เฉลี่ย 71.16 และ 70.08 อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ ก็มีส่วนที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง ทักษะการต่อวงจรการทำงานที่มีคะแนน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ คือ 60 เปอร์เซนต์ของคะแนนเต็ม

9 เปรียบเทียบทักษะในด้านต่างๆ จิตรพิสัย ทักษะการต่อวงจรการทำงานถูกต้อง ทักษะการเขียนขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม ทักษะการทดสอบวงจรถูกต้องตามเงื่อนไข 1 2 3 4 5 ทักษะการอธิบายการทำงานของโปรแกรม

10 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 1. นักเรียนได้รับความรู้และผลการเรียน ที่มีการพัฒนาขึ้น 2. ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย นำมาเป็น แนวทางในการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 3. ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย นำมาเป็น ฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ นำไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานของ วิทยาลัย 4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt LOGO เสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการออกแบบ และการป้อนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม FX-TRN( PLC TRANING) โดย นายสมชัย ธงหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google