งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ รหัสวิชา 2201-1001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ รหัสวิชา 2201-1001."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ รหัสวิชา 2201-1001 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาพณิชยการ ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย : นางสาวปรียานุช กาเหล็ก สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาของการวิจัย จากการทดสอบความรู้ทางด้านการพิมพ์เอกสาร ที่เป็นสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์พบว่า นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1/2 พิมพ์ไม่ค่อยได้ หา เครื่องหมายที่เป็นสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ไม่เจอ ขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม ประมวลผลคำ ซึ่งนักศึกษาแผนกพณิชยการต้องมี ความเข้าใจพิมพ์สมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาในการพิมพ์เอกสาร ซึ่งรายวิชาการ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เป็นรายวิชาที่จะพัฒนา นักเรียนให้มีทักษะในการพิมพ์สมการและสูตร คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐาน ทางด้านการพิมพ์เอกสารน้อย ซึ่งมีการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 ในการพิมพ์เอกสาร ครูผู้สอน เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัส วิชา 2201- 1001 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ ป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201- 1001 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน รายวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ผลการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการ คะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการป้อน สมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา การ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.23 หรือร้อยละ 81.14

5 ผลการหาค่าเฉลี่ยจากผลการวัดความพึง พอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI) เรื่องการป้อนสมการและสูตรทาง คณิตศาสตร์ ในรายวิชา การใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI ) เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทาง คณิตศาสตร์ นักเรียนมีระดับความต้องการของ บทเรียนมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

6 สรุปผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียน กล้าแสดงออก แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก ทำงาน ช่วยเหลือผู้อื่น ได้คิดวิเคราะห์จาก ความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อกร เรียนรู้ ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผล คำซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญต่อพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542 ดังนั้นการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงเป็นวิธีการที่ผู้เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ด้วย ตนเองและสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ

7 ภาพประกอบ หน้าจอหลักของบทเรียน

8 หน้าจอบทเรียน หน้าจอรายงานคะแนน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การป้อนสมการและสูตรทางคณิตศาสตร์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ รหัสวิชา 2201-1001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google