งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
บทที่ 1 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) ผู้สอน : นางนัยนา อินประดิษฐ์

2 การพัฒนาโปรแกรม 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม Problem กำหนดปัญหา การพัฒนาโปรแกรม 5 ขั้นตอน 1. กำหนดปัญหา 2. วิเคราะห์ปัญหา 3. เขียนผังงาน 4. เขียนโปรแกรม 5. ทดสอบโปรแกรม Analysis วิเคราะห์ปัญหา Flowchart เขียนผังงาน Input ข้อมูล Program เขียนโปรแกรม Output ผลลัพธ์ Testing ทดสอบโปรแกรม

3 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์พื้นฐาน ทีใช้ในผังงาน
ผังงาน (Flowchart) เป็นแผนภาพ ที่ใช้อธิบายขั้นตอนและลำดับการทำงานของโปรแกรมตั้งแต่เริ่มจนจบ สัญลักษณ์พื้นฐาน ทีใช้ในผังงาน แสดงจุดเริ่มต้น หรือจุดจบของผังงาน แสดงทิศทางของการดำเนินงาน แสดงการคำนวณ  แสดงการรับข้อมูล หรือแสดงผล (ไม่ระบุชนิดอุปกรณ์) การแสดงผลทางจอภาพ การแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ แสดงการทดสอบเงื่อนไข (เมื่อมีทางเลือก) แสดงจุดเชื่อมต่อในผังงาน

4 รูปแบบของผังงาน ผังงานแบบลำดับ ผังงานแบบเงื่อนไข ผังงานแบบวนซ้ำ

5 1. ผังงานแบบลำดับ Flowchart แบบลำดับ (Sequence)
start แสดงขั้นตอนการทำงานที่ทำงานตามลำดับ (จากบนลงล่าง) ไม่มีการข้ามขั้น หรือย้อนกลับ) Input Process Output end

6 ตัวอย่าง 1.1 แสดง Flowchart ของการหาผลบวก (Sum) ของ
ข้อมูล 2 ค่า (X, Y) พร้อมแสดงผลบวก start Input X,Y Memory X Y Sum 50 100 Sum = X+Y 150 Print Sum end

7 จะทำงาน (Statement) เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้น
2. ผังงานแบบเงื่อนไข แสดงการทำงานตามเงื่อนไข ที่จะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี 3 กรณี คือ เลือกจาก 1, 2, หรือ n 1. เงื่อนไขทางเลือกจาก 1 เส้นทาง check condition จะทำงาน (Statement) เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้น yes Statement(s) no

8 ตัวอย่าง 1.2 แสดง Flowchart เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อคัดเลือกที่สอบผ่าน (คะแนน X ³ 60 ) และแสดงผลเฉพาะผู้ที่สอบผ่าน Memory X start Input ID,X X >= 60 yes Print ID,X no end

9 ผังงาน-เงื่อนไข 2. เงื่อนไขทางเลือกจาก 2 เส้นทาง
check condition yes statement 1 no statement 2 เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะทำ (Statement 1) เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำ (Statement 2)

10 ตัวอย่าง 1.3 แสดง Flowchart เพื่อแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม
ตามเพศ คือ ชาย (Male) หรือหญิง (Female) start Input ID, Name,Gender Gender=‘M’ yes Print “Male” Print “Female” no end

11 ผังงาน-เงื่อนไข 3. เงื่อนไขทางเลือกจาก n เส้นทาง
cond1 yes statement1 no 3. เงื่อนไขทางเลือกจาก n เส้นทาง cond2 statement2 yes no เมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริงจะทำคำสั่ง 1 (statement1) ถ้าไม่แต่เงื่อนไข 2 เป็นจริงจะทำคำสั่ง 2 (statement2) cond3 statement3 yes no . . . condn-1 statement n-1 yes no ถ้าไม่แต่เงื่อนไข n-1 เป็นจริงจะทำคำสั่ง n-1 (statement n-1) statement n ถ้าไม่จะทำคำสั่งสุดท้าย คือ n (statement n)

12 ตัวอย่าง 1.4 เงื่อนไข >>>
start Input ID Name,X แสดง Flowchart เพื่อตัดเกรดตาม คะแนน พร้อมแสดงผลทางลัพธ์ X ³ 80 yes Grade = ‘A’ no Memory X ³ 70 yes Grade = ‘B’ no เงื่อนไข >>> คะแนน เกรด A คะแนน เกรด B คะแนน เกรด C คะแนน เกรด D คะแนน < เกรด F ID Name . . . X ³ 60 yes Grade = ‘C’ no X ³ 50 yes Grade = ‘D’ no X Grade Grade = ‘F’ Print Grade end

13 3. ผังงานแบบวนซ้ำ การทำซ้ำ (Looping) แบ่งเป็น 3 กรณี
while, do-while, for 1. การทำซ้ำที่มีเงื่อนไขแบบ while statement(s) check condition yes ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน จะทำงาน (Statement) ซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง no exit loop (ออกจากทำซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)

14 ตัวอย่าง 1.5 แสดง Flowchart เพื่อคำนวณ ผลบวกของเลขนับ (ด้วยคำสั่ง while) กำหนดค่า I = 1, 2, 3, ..., 100 Memory I SUM คำนวณ SUM = start 3 คำสั่งในการทำซ้ำ I = 1 ค่าเริ่มต้น I=1 SUM = 0 ค่าสุดท้าย I=100 yes while I<100 ค่าเพิ่ม I=I+1 no Print SUM ค่า SUM เริ่มต้น SUM=0 ค่า SUM เพิ่ม SUM = SUM+I SUM+I end I = I+1

15 ผังงาน-ทำซ้ำ ทำงาน (Statement) ก่อน จึงทำการตรวจเงื่อนไข
2. การทำซ้ำที่มีเงื่อนไขแบบ do-while statement(s) check condition yes ทำงาน (Statement) ก่อน จึงทำการตรวจเงื่อนไข และทำซ้ำถ้าเงื่อนไขเป็นจริง exit loop no (จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จจึงออกจากทำงานซ้ำ)

16 ตัวอย่าง 1.6 แสดง Flowchart เพื่อคำนวณ ผลบวกของเลขนับ (ด้วยคำสั่ง do-while) กำหนดค่า I = 1, 2, 3, ..., 100 Memory I SUM คำนวณ SUM = start 3 คำสั่งในการทำซ้ำ I = 1 ค่าเริ่มต้น I=1 SUM = 0 ค่าสุดท้าย I=100 yes SUM = SUM+I ค่าเพิ่ม I=I+1 I = I+1 ค่า SUM เริ่มต้น SUM=0 while I<100 ค่า SUM เพิ่ม SUM+I no Print SUM 16 end

17 ผังงาน-ทำซ้ำ (แต่ละรอบปกติจะเพิ่มทีละ 1 ค่า (i = i+1))
3. การทำซ้ำตามจำนวนที่ระบุ ทำงานตามรอบที่กำหนด statement(s) i £ N for i=1 to N i > N exit loop โดยเริ่มจากรอบเริ่มต้น (i=1) ไปยังรอบสุดท้าย (i=N) (แต่ละรอบปกติจะเพิ่มทีละ 1 ค่า (i = i+1)) (ออกจากทำงานซ้ำเมื่อ i > N)

18 ตัวอย่าง 1.7 แสดง Flowchart เพื่อคำนวณ สูตรคูณแม่ T (เช่น T=2)
กำหนด i=1, 2, …, 12, และ R = T x i start T x i = R 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x10 = 20 2 x11 = 22 2 x12 = 24 Input T Memory T i R for i=1 to 12 i > 12 end R = T x i i <=12 Print T, i, R


ดาวน์โหลด ppt ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google