งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส ามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Permutation ( P ) ได้ สามารถแก้สมการที่มี Permutation ( P ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส ามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Permutation ( P ) ได้ สามารถแก้สมการที่มี Permutation ( P ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส ามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Permutation ( P ) ได้ สามารถแก้สมการที่มี Permutation ( P ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ

3 เรื่องแฟคทอเรียล

4 นิยาม Permutation ( P ) โด ยที่

5 ตัวอ ย่าง จงหาค่าของ จาก สูตร โดยที่ n = 6 และ r = 4 หรือ

6 ตัวอ ย่าง จาก สูตร จงหาค่าของ พิจารณาตัว เศษและตัว ส่วนจะเห็นว่า ตัวเศษ มากกว่าตัว ส่วนดังนั้นจึง กระจายตัว เศษ n r n r (n+1)-2 = n-1 n

7 แบบฝึกทักษะที่ 3 ( ก ) วิธีเรียงสับเปลี่ยน

8 1) จงหาค่าของ จะได้ n= 8 และ (n-1) = 7 ดังนั้น n = 8 จาก โด ยที่ r = 2 พิจารณาตัวเศษ และตัวส่วนจะเห็น ว่าตัวเศษมากกว่า ตัวส่วนดังนั้นจึง กระจายตัวเศษ

9 2) จงหาค่าของ จะได้ จะได้ n = 8, (n-1) = 7 และ (n-2) = 6 ดังนั้น n = 8 r = 3 โด ยที่ จาก พิจารณาตัวเศษ และตัวส่วนจะเห็น ว่าตัวเศษมากกว่า ตัวส่วนดังนั้นจึง กระจายตัวเศษ

10 3) จงหาค่าของ จะได้ จะได้ n = 5, (n-1) = 4, (n-2) = 3 และ (n-3) = 2 ดังนั้น n = 5 r=4r=4 โด ยที่ จาก ตัวเศษมากกว่า ตัวส่วนดังนั้น จึงกระจายตัว เศษ

11 จะได้ ดังนั้น n = จำนวนนับ 4) จงหา ค่าของ n - n+1 = 1 จาก r = n และ n-1 โด ยที่

12 จะได้ 5) จงหาค่าของ r = n และ n - 3 โด ยที่ n - n + 3 = 3 จาก

13 แทนด้วยจำนวนนับใดๆเป็นจริงทุกจำนวน ดังนั้น n = จำนวนนับ

14 จะ ได้ 6) จงหาค่าของ r = 4 และ 5 โด ยที่ n - 1- 5 = n - 6 จาก ตัวเศษ มากกว่า ตัวส่วน ดังนั้นจึง กระจาย ตัวเศษ

15 แต่ n=2 ใช้ไม่ได้เนื่องจากต้องเป็นจำนวนเต็มบวก ดังนั้น n=10 หรือ

16 จะได้ 7) จงหาค่าของ r = 3 โด ยที่ = จาก

17 ดังนั้น

18 20=5  4 8) จงหาค่าของ โดย ที่ จะได้ จะได้ (n-3) = 5 และ (n- 4) = 4 ดังนั้น n = 8 r r

19 9) จงหาค่าของ โดย ที่ จะได้ r n-(r-1) = n-r+1 เนื่องจาก (n-r+1)!= (n-r+1)(n-r+1-1)!= (n-r+1)(n- r)! จะได้ ว่า ดังนั้น n = จำนวนนับ

20 10) จงหาค่าของ โดย ที่ จะได้ n - n = 0 n - 1- n + 2 = 1 n - 2 - n + 3 = 1 (n-1)(n-1)=(n-1) 2 ดังนั้น n = จำนวนนับ Note 0!=1 r r n n n nr

21 11) จง หาค่าของ โดย ที่ n n n n r r 2n+1- n+1 = n+2 2n-1- n = n-1

22 จาก หรือ แต่ n ต้องเป็น จำนวนเต็มบวก ดังนั้น n = 4 หรือ จะได้ ว่า N 2 +n+2n+2

23 12) จงหาค่าของ โดย ที่ จะ ได้ n n n nrr 10- n+1=1 1-n 11- n+2=13 -n

24 จาก n - 18 = 0 หรือ n - 7 = 0 จะได้ n = 18, 7 แต่ n = 18 ใช้ไม่ได้เนื่องจากต้องเป็นจำนวนเต็มบวก ดังนั้น n = 7 156-13n- 12n+n 2


ดาวน์โหลด ppt ส ามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Permutation ( P ) ได้ สามารถแก้สมการที่มี Permutation ( P ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google