งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ประวัติ พระนางมัลลิกา พระ นาคเสน และสมเด็จพระวันรัต ( เฮง เขมจารี )

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ พระนางมัลลิกา ธิดาของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ สมรสกับเจ้าชายพันธุละ

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ คุณธรรม 1. เป็นสาวิกาที่ดี ของพระพุทธเจ้า 2. เข้าใจโลกและชีวิต

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 3. มีความอดทน 4. เป็นผู้มีใจก้าง 5. เป็นภรรยาที่ดี

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 6. เป็นครูที่ดีของสตรีทั้งหลาย นำประสบการณ์ตรง มาประยุกต์ใช้ในการให้ คำปรึกษา

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ พระนาคเสน เป็นบุตรโสณุตตระพราหมณ์ “ ไตรเพท ”

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ไตรเพท พระเวท 3 อย่าง 1. ฤคเวท คัมภีร์ประมวลบทสรรเสริญ พระพุทธเจ้า

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ไตรเพท พระเวท 3 อย่าง 2. ยชุรเวท คัมภีร์ประกอบด้วยบทสวด อ้อนวอนในพิธีบูชายัญ

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ไตรเพท พระเวท 3 อย่าง 3. สามเวท คัมภีร์ที่ประมวลบทเพลง ขึ้นสำหรับสวดหรือร้องเป็น ทำนองในพิธีบูชายัญ

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ คุณธรรม 1. เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง 2. ยอมรับผิดและแก้ไขตนเอง 3. เป็นผู้มีปฏิภาณอย่างยอดเยี่ยม 4. เป็นนักสอนธรรมที่มีเทคนิค

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ชมวีดิทัศน์ พระพุทธศาสนากับการแพทย์ 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ รายวิชาสังคมศึกษา รหัส ส 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google