งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง (น้ำหนัก : ร้อยละ 15) 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน 5 12 345 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการ พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม - มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมเห็นชอบ ให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบตัวชี้วัด โดยมีกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสนับสนุน และให้ สนผ.สป. และ สบจ.สป. เป็นหน่วยงาน ประสานให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 512345

3 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน น้ำหนัก : ร้อยละ 5 ระดับ 1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,755 หมู่บ้าน ระดับ 2หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 3 มีการประเมินความสุขมวลรวม (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1 (2,633 หมู่บ้าน) ระดับ 4 มีการประเมินความสุขมวลรวมครั้งที่ 2 และความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (1,054 หมู่บ้าน) ระดับ 5 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (1,317 หมู่บ้าน)

4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม น้ำหนัก : ร้อยละ 5 ระดับ 1 มีการสรุปสถานะแผนหมู่บ้าน/ชุมชนของทุกหมู่บ้านในภาพรวม พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและภาคี ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ช่องทาง (พช.) ระดับ 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดเวทีประชาคมเพื่อทำการทบทวน ปรับปรุงและ บูรณาการโดยใช้ข้อมูลแผนชุมชนเดิม ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2 ค. เพื่อให้ ได้แผนที่เป็นปัจจุบันครบ ทุกหมู่บ้าน (ปค.) ระดับ 3 ตัวแทนองค์กร/เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมของ แต่ละหมู่บ้านมีส่วนร่วม โดยร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชนที่ไม่ใช้งบประมาณอย่างน้อย 2 โครงการ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม นั้น (พช.) ระดับ 4 มีการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย หมู่บ้านละ 1 โครงการ/กิจกรรมและนำเข้าบรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่นหรือแผน ของหน่วยงานอื่นๆ (สถ.) พช. ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ระดับ 5 มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของหมู่บ้านในระดับ 4 ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณหรือร่วมดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างน้อยร้อยละ 20 ของโครงการ/กิจกรรม (สถ.)

5 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10 ) 3.1 จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. (เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง พช.+สถ. โดย พช.เป็น เจ้าภาพ) 5 0.70x (จำนวน คร. ยากจนที่ เหลือ 45,482 คร.) 0.65x (จำนวน คร. ยากจนที่ เหลือ 42,233 คร.) 0.60x (จำนวน คร. ยากจนที่ เหลือ 38,984 คร.) 0.55x (จำนวน คร. ยากจนที่ เหลือ 35,736 คร.) 0.50x (จำนวน คร. ยากจนที่ เหลือ 32,487 คร.) 3.2 ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ต้นแบบที่นำแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง สถ.+พช. โดย สถ. เป็นเจ้าภาพ) 5 60 (527 แห่ง) 65 (571 แห่ง) 70 (615 แห่ง) 75 (659 แห่ง) 80 (702 แห่ง)

6 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ.ปี 2554 น้ำหนัก : ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดหน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนน 12345 จำนวนของครัวเรือนยากจนที่มี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2554 จำนวน0.70x (จำนวน คร.ยากจน ที่เหลือ 45,482 คร.) 0.65x (จำนวน คร.ยากจน ที่เหลือ 42,233 คร.) 0.60x (จำนวน คร. ยากจนที่ เหลือ 38,984 คร.) 0.55x (จำนวน คร.ยากจน ที่เหลือ 35,736 ครัวเรือน) 0.50x (จำนวน คร.ยากจน ที่เหลือ 32,487 ครัวเรือน)

7 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่ การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด น้ำหนัก : ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดหน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ต้นแบบ ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 6065707580

8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) ตัวชี้วัดน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลัก (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) 4.1 ระดับความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ 3 มีการจัดสวัสดิการชุมชน 7 12345 4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน7 12 345 4.3 ร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด 6 60657075 80 +A

9 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 มีการจัดสวัสดิการชุมชน น้ำหนัก : ร้อยละ 7 ระดับ 1 จังหวัดมีการจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 ให้มีการจัด สวัสดิการให้แก่สมาชิกหรือชุมชน ระดับ 2 จังหวัดมีการทบทวนและสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวนร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ 3 (จำนวน 2,155 กลุ่ม) ระดับ 3 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 ที่ผ่านการทบทวนและสร้างความเข้าใจ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัด สวัสดิการชุมชน (จำนวน 2,155 กลุ่ม) ระดับ 4 ร้อยละ 65 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ผ่านการจัดเวทีประชาคมกำหนดแนวทางและ แผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมสวัสดิการชุมชน (1,401 กลุ่ม) สามารถจัดกิจกรรมสวัสดิการได้ อย่างน้อย 2 กิจกรรม ระดับ 5 ร้อยละ 70 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผ่านการจัดเวทีประชาคมกำหนดแนวทางและ แผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมสวัสดิการชุมชน (1,509 กลุ่ม) สามารถจัดกิจกรรมสวัสดิการได้ อย่างน้อย 2 กิจกรรม

10 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำหนัก : ร้อยละ 7 ระดับ 1 กำหนดกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายที่มีความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละ จังหวัด (ร้อยละ 25 ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียนฯ หรือ 4,427 กลุ่ม) ระดับ 2 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (4,427 กลุ่ม) ระดับ 3 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBO จังหวัด ได้ร้อยละ 60 ในภาพรวม (2,656 กลุ่ม) ระดับ 4 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก KBO จังหวัด ได้ร้อยละ 62.5 ในภาพรวม (2,767 กลุ่ม) ระดับ 5 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมายรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น มากกว่า ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด น้ำหนัก : ร้อยละ 6 ตัวชี้วัดหน่วยวัด เกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของผู้นำ อช. มีทะเบียน ครัวเรือนเป้าหมาย มีแผนปฏิบัติ การในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครัวเรือนเป้าหมายและมีการ ออกไปเยี่ยมเยียนครัวเรือน เป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน เฉลี่ย 5 ครั้ง/ ครัวเรือน / ปี ร้อยละ 6065707580+A A = มีการสรุปบทเรียน/ผลการดำเนินงานในภาพรวมโดยกรมการพัฒนาชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / กรม กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google