งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ แผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับงานก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ แผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับงานก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ แผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ. ศ.2552

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ. ศ.2552 ให้ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้นายจ้างจัดทำแผนงานด้านความ ปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 1. งานอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 เมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด ในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. งานสะพานที่มีช่วงความยาวตั้งแต่ 30 เมตรขึ้นไป หรืองานสะพานข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ สะพานกลับรถ หรือทางแยกต่างระดับ 3. งานขุด งานซ่อม หรืองานรื้อถอนระบบ สาธารณูปโภคที่ลึกตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป 4. งานอุโมงค์หรือทางลอด 5. งานก่อสร้างอื่นที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานประกาศกำหนด การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานนี้ให้จัดทำก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และ เก็บไว้พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ งานก่อสร้างต้องจัดทำเป็นหนังสือและสอดคล้อง กับ แผนงานการก่อสร้าง ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย 1. แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานที่ สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ ทำงานแก่ลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตามข้อปฏิบัติด้านบน 3. แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 4. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 5. แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้น  แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ งานก่อสร้าง ต้องมีรายละเอียด เช่น ชื่อโครงการ หรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการหรือกิจกรรม วิธีการประเมินผล โครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาการทบทวนและ ปรับปรุงแก้ไขแผนงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ แผนงานด้านความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับงานก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google