งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

2 กำหนดประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ๒๔ พ.ย.-๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ โปรดเข้าประเมินทุกรายวิชา

3 หัวข้อที่กำหนดนำเนื้อหามาสอบปลายภาค ศิลปะไทย: ทัศนศิลป์ ศิลปะไทย: ดนตรี ศิลปะไทย: การแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมไทย ๓ มิติ ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน

4 ศิลปะไทย: ทัศนศิลป์ ความหมายและประเภท ของทัศนศิลป์ “จิตรกรรม” “ประติมากรรม” และ “สถาปัตยกรรม” เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นหลัก

5 ตัวอย่างงาน “จิตรกรรม” “ประติมากรรม” และ “สถาปัตยกรรม” ลักษณะเด่นของทัศนศิลป์ในประเทศไทย สมัยต่างๆ และศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง

6 ศิลปะไทย: ดนตรี ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล / อ.ราชันย์ ศรชัย / อ.ฉัตรติยา เกียรตินาวี หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรี/ การเล่นดนตรี “ไทย” ข้อสันนิษฐานที่มา ของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ บทบาทหน้าที่ของดนตรี ในสังคม บุคคลสำคัญ ในวงการดนตรีของไทย

7

8 เครื่องสาย ปี่พาทย์ มโหรี

9 ศิลปะไทย: การแสดง รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน ความหมาย ประเภท: แบบหลวง / พื้นบ้าน องค์ประกอบ: การออกท่าทาง / ดนตรี / การขับร้อง / วรรณกรรม หลักฐาน ประเภท: หนัง/ โขน / หุ่น/ ละคร ฯลฯ

10 การถ่ายทอดข้ามวัฒนธรรม ทางศิลปะการแสดง เขม ร ไท ย อินโดนีเ ซีย

11 ตัวอย่าง พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 1. ละครใน 2. ละครนอก 1. ละครเสภา 2. ละครพันทาง 3. ละครดึกดำบรรพ์ 4. ละครร้อง 5. ละครพูด ศิลปะ การแสดง มีคุณค่าอย่างไร

12 วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย / อ.วรรณา นาวิกมูล -ความหมาย -การจำแนกประเภท -ลักษณะสำคัญ -ปัจจัยที่ทำให้เกิด ความหลากหลาย -ตัวอย่าง -คุณค่า

13 ประเทศไทย แบ่งเป็น ภูมิภาค แต่ละ ภูมิภาค มี ลักษณะเฉพาะ ทาง ภูมิศาสตร์

14 ความแตกต่างของสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์และทางสังคม เป็นปัจจัยกำหนด ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ของแต่ละภูมิภาค พม่า จีน กัมพูช า มาเลเซี ย ลา ว

15 ความหลากหลายทาง วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ผลงานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาไทย ของ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง คุณค่าของ วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

16 สังคมไทย ๓ มิติ อ.วรรณา นาวิกมูล โปรดเข้าดู Ppt. ที่เว็บไซต์ ku-iged.psd.ku.ac.th

17 นี่คือกรอบความรู้ที่นิสิตได้ เรียนมา ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

18 จงเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบกลางภาค องค์ประกอบของข้อสอบ คะแนนเต็ม ๒๕ ปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ข้อ ๒๐ คะแนน + อัตนัย ตอบคำถามสั้นๆ เนื้อหา : ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตคนไทยในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เรื่องของ อาเซียน + สาระบางประการ จาก ”สัปดาห์ ไทยศึกษา”

19 ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน โปรดศึกษาจากบทความที่นำเสนอ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ http://www.aseanthailand.org/h2_4.htmlhttp://www.aseanthailand.org/h2_4.html, http://www.crc.ac.th/ASEAN/ และ http://www.baanjomyut.com/library_2/ asean_community/14.html

20 จงเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบปลายภาค วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. หมู่ ๑ ศศ., ศษ, สค.,วศ. ศร.๑-๓๓๒ หมู่ ๑ อื่นๆ + หมู่ ๒ ศษ. ศร.๑-๒๑๓ หมู่ ๒ อื่นๆ ศร.๑-๓๓๓ สถานที่ หมู่ ๑๒๐ (๕๗๑๐๗๕๐๐๑๘-๑๙๒๘) ศร.๑-๒๒๕ หมู่ ๑๒๐ (๕๗๑๐๗๕๑๙๓๖-๒๙๒๔) ศร.๑-๒๒๖ วัน / เวลา

21 อย่าลืม บัตรประจำตัวนิสิต ตรงต่อเวลา และสถานที่ แต่งกาย ไม่ถูกระเบียบ ไม่ได้เข้าสอบ แน่นอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ ของฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

22

23

24 ขอให้ นิสิตทุกคน โชคดี !!! ท้ายที่สุด …


ดาวน์โหลด ppt ๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา 01999032 Thai Studies ทบทวน ก่อนสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google