งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ 1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ 1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ 1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ อบรมควรจะสามารถ

3 การเตรียมบทเรียน ในการฝึกอบรม 1. กำหนดวิชาและ จุดประสงค์ของเรื่อง ที่จะฝึกสอนเพิ่มเติม ไว้ให้ชัดเจน

4 การเตรียมบทเรียนใน การฝึกอบรม 2. ร่างโครงการสอนตามเรื่องที่ กำหนด  เนื้อหาวิชาต้องคลุมประเด็น สำคัญของวิชานั้นทั้งหมด และตรงตามวัตถุประสงค์  แบ่งเวลาที่จะสอนทุกตอนให้ แน่นอน มากน้อยตาม ขั้นตอนของความสำคัญของ เนื้อหาวิชา 2. ร่างโครงการสอนตามเรื่องที่ กำหนด  เนื้อหาวิชาต้องคลุมประเด็น สำคัญของวิชานั้นทั้งหมด และตรงตามวัตถุประสงค์  แบ่งเวลาที่จะสอนทุกตอนให้ แน่นอน มากน้อยตาม ขั้นตอนของความสำคัญของ เนื้อหาวิชา

5 3. เตรียมแผนการสอนใน รายละเอียดให้มีเรื่องต่อไปนี้  กำหนดเวลาสำหรับบทเรียน ให้เพียงพอทุกขั้นตอน  กำหนดหัวข้อการสอนเป็น ขั้นตอนก่อนหลังตามลำดับ ให้มีโอกาสได้ซักถามและ แสดงความคิดเห็น 3. เตรียมแผนการสอนใน รายละเอียดให้มีเรื่องต่อไปนี้  กำหนดเวลาสำหรับบทเรียน ให้เพียงพอทุกขั้นตอน  กำหนดหัวข้อการสอนเป็น ขั้นตอนก่อนหลังตามลำดับ ให้มีโอกาสได้ซักถามและ แสดงความคิดเห็น

6  ลำดับการใช้โสตทัศน์ในการ สอนและเอกสารที่จะแจก  ลำดับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อซักถามและจุดที่ควรเน้น  จัดให้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติ จริง และทดสอบว่าได้ผลตรง กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่  ลำดับการใช้โสตทัศน์ในการ สอนและเอกสารที่จะแจก  ลำดับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อซักถามและจุดที่ควรเน้น  จัดให้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติ จริง และทดสอบว่าได้ผลตรง กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่

7 4. พิจารณาทบทวนแผนการ สอนของท่านที่ทำขึ้นอีก ครั้งหนึ่งว่าเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย เค้าโครงการ สอนเป็นที่พอใจท่านแล้ว หรือยัง

8 5. เตรียมทุกอย่างต่อไปนี้ให้ พร้อมเมื่อจะทำการสอน  ให้มีแสงสว่างเพียงพอ  อากาศสบาย  เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ จดบันทึก จัดแผนภูมิและสิ่งที่ จะสาธิตให้เข้าที่ 5. เตรียมทุกอย่างต่อไปนี้ให้ พร้อมเมื่อจะทำการสอน  ให้มีแสงสว่างเพียงพอ  อากาศสบาย  เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ จดบันทึก จัดแผนภูมิและสิ่งที่ จะสาธิตให้เข้าที่

9  จัดแผนภูมิ สถิติ กราฟ โปสเตอร์ ภาพยนตร์ ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมจะใช้ได้ ทันที  เอกสารที่เตรียมไว้พร้อมที่จะ แจกได้ทันที  จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้ผู้เข้ารับการ อบรมสะดวกสบาย มองเห็น และฟังเสียงได้ชัด  จัดแผนภูมิ สถิติ กราฟ โปสเตอร์ ภาพยนตร์ ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมจะใช้ได้ ทันที  เอกสารที่เตรียมไว้พร้อมที่จะ แจกได้ทันที  จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้ผู้เข้ารับการ อบรมสะดวกสบาย มองเห็น และฟังเสียงได้ชัด

10 1. การนำเข้าสู่บทเรียน 2. วิธีการนำเสนอ ( เทคนิค ต่างๆ ) 3. งานกลุ่มและการรายงาน 4. อุปกรณ์การสอน เอกสารอ้างอิง 5. เวลา 6. สรุป 1. การนำเข้าสู่บทเรียน 2. วิธีการนำเสนอ ( เทคนิค ต่างๆ ) 3. งานกลุ่มและการรายงาน 4. อุปกรณ์การสอน เอกสารอ้างอิง 5. เวลา 6. สรุป

11


ดาวน์โหลด ppt 1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ 1. ทำบันทึกการสอนได้ อย่างเหมาะสม 2. ปฏิบัติการสอนตามบันทึก การสอนได้ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google