งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reprod. Physio. of Domestic Animal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reprod. Physio. of Domestic Animal"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

2 Reprod. Physio. of Domestic Animal
Spermatozoa & Seminal plasma หัวข้อที่จะกล่าวถึง Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Spermatozoa metabolism S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

3 ตัวอสุจิ (sperm cell/ sperm/ spermatozoa)
Reprod. Physio. of Domestic Animal ตัวอสุจิ (sperm cell/ sperm/ spermatozoa) ถูกสร้างขึ้นภายใน seminiferous tubules รูปร่างลักษณะของตัวอสุจิ (sperm morphology) ส่วนหัว (sperm head) nucleus histone, protamines Acrosome ภายในมี enzyme หลายชนิด : proacrosin, hyaluronidase, esterase และ acid hydrolases S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

4 Reprod. Physio. of Domestic Animal
ส่วนหางของอสุจิ (sperm tail) ประกอบด้วย Neck Middle piece Principal piece End annulus Protoplasmic or Cytoplasmic droplet neck region เรียก proximal droplet อยู่ใกล้ annulus เรียก distal droplet S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

5 Reprod. Physio. of Domestic Animal
สารเคมีที่สำคัญภายในตัวอสุจิ Acrosome Hyaluronidase ย่อย cumulus cells Proacrosin ย่อย Zona pellucida Mitochondrial sheath Phospholipid Respiratory system&Glycolytic pathway enzyme สารที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ axoneme เช่น dynein & tubulin S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

6 Reprod. Physio. of Domestic Animal
ขบวนการสร้างตัวอสุจิ Bull 15 days Boar 9 days Ram 10 days Horses 12 days S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

7 Reprod. Physio. of Domestic Animal
ขบวนการสร้างตัวอสุจิ S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

8 Reprod. Physio. of Domestic Animal
Spermiogenesis มีการเปลี่ยนแปลง 4 ระยะ (phase) 1. Golgi phase : acrosomal granule ภายใน Golgi apparatus รวมตัวกัน แล้วเคลื่อนเข้าประชิดส่วนหน้าของ nucleus ในขณะเดียวกัน centrioles 2 อัน ที่อยู่ทิศตรงข้ามกับ acrosomal granule เริ่มเคลื่อนเข้าชิด nucleus เพื่อสร้าง flagellum S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

9 Reprod. Physio. of Domestic Animal
2. Cap phase acrosomal granule กระจายตัวปกคลุมผิว spermatid 1/2-2/3 ของ nucleus distal centriole เริ่มยืดตัวและสร้าง axoneme S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

10 Reprod. Physio. of Domestic Animal
3. Acrosomal phase นิวเคลียสยืดตัวยาวและแบนมากขึ้น Spermatid หมุนตัวเพื่อให้ส่วน acrosome ไปชิดด้านผนังของท่อ seminiferous tubule และให้ส่วนหาง หันออกสู่ lumen Cap หรือ acrosome ปรับรูปร่างให้พอดีกับนิวเคลียส ซึ่งมี sertoli cell เป็นแม่พิมพ์ Cytoplasm----> manchette Chromatoid body > annulus mitochondria เริ่มเปลี่ยนรูปร่างเป็น sheath ล้อมรอบ axoneme ที่บริเวณ middle piece ของส่วนหางอสุจิ S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

11 Reprod. Physio. of Domestic Animal
4. Maturation phase รูปร่างของ nucleus & acrosome แตกต่างกันตามชนิดสัตว์ nucleus ถูกล้อมรอบด้วย nuclear membrane, internal acrosomal membrane, acrosome body, external acrosomal membrane และ plasma membrane หรือ cytoplasmic membrane coarse fiber 9 อัน รอบ axoneme จาก neck ถึง สิ้นสุดส่วน principal piece annulus เคลื่อนต่ำลงไปอยู่จุดเชื่อมระหว่าง middle & principal piece mitochondria จับตัวกันแน่นขึ้น S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

12 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

13 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

14 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

15 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

16 Reprod. Physio. of Domestic Animal
Spermiation ปลดปล่อยตัวอสุจิออกจาก sertoli cells ภายใต้ FSH Cycle of the seminiferous epitherium (cross section) Spermatogenic wave or wave of the seminiferous epitherium (ตามยาวของท่อ) Blood-testis barrier (Myoid layer & Sertoli cell junction) S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

17 Reprod. Physio. of Domestic Animal
ฮอร์โมนที่ควบคุมขบวนการสร้างอสุจิ FSH--->spermatogonia to primary spermatocytes Testosterone---> primary spermatocytes to spermatozoa Fig7-10; Hafez (1993) S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

18 Reprod. Physio. of Domestic Animal
การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น % ถ้าความถี่ในการ หลั่งเพิ่มขึ้น Fig: testis S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

19 Reprod. Physio. of Domestic Animal
มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถเจาะไข่ได้ เพิ่มศักยภาพ progressive motility เปลี่ยนแปลง metabolism และโครงสร้างของหาง (flagella) Nucleus แน่นมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายและหลุดออกของ protoplasmic droplet เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Acrosome S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

20 Reprod. Physio. of Domestic Animal
การเก็บกักตัวอสุจิ (storage of sperm) Caudal epididymis ประมาณ 70 % Vas deferens ประมาณ 2 % มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนถึงส่วนกลางของ Corpus epididymis และจะเคลื่อนมากขึ้นเมื่อถึง Cauda epididymis & Vas deferens Epithelial cells ของ Epididymis หลั่งสาร Immobilin & Quiescence factor เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด metabolism ที่ไม่จำเป็น และยืดอายุของอสุจิ S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

21 Reprod. Physio. of Domestic Animal
การเก็บกักตัวอสุจิ (storage of sperm) บางตัวออกมาพร้อมน้ำปัสสาวะ ขณะที่บางส่วนเมื่อ สูญเสียความสามารถแล้วจะถูกย่อยสลายก่อนขับออก การไม่หลั่งนานๆ จะมีอสุจิที่แก่ตัว (stale spermatozoa) อยู่มาก Ejaculated sperm ที่มี droplet อยู่จำนวนมากแสดงว่า ตัวอสุจิยังไม่โตเต็มวัย (immaturity) S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

22 Reprod. Physio. of Domestic Animal
Seminal plasma มีความสำคัญมากในการผสมแบบธรรมชาติ เพราะเป็นทั้ง ตัวนำ (carrier) และตัวป้องกัน (protector) แก่ตัวอสุจิ โดยเฉพาะพวกที่หลั่งที่ vagina เช่น โคและแกะ ส่วนม้า และหมู ซึ่งหลั่งที่มดลูก seminal plasma อาจมีความ สำคัญน้อยลง ประกอบด้วยสารที่เป็นแหล่งพลังงาน (fructose, Sorbitol, Ergothioneine), hormone (androgen, PG, FSH&LH), peptide, antimicrobial (seminal plasmin) S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

23 Reprod. Physio. of Domestic Animal
ต่อมร่วม (Accessory glands) Reprod. Physio. of Domestic Animal S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

24 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

25 Reprod. Physio. of Domestic Animal
Sperm Metabolism Glycolysis : Glucose, Fructose, Mannose, Sorbitaol Lactic acid Respiration (Oxidative pathway) (Oxidation phosphorylation) Enzyme ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ขบวนการอยู่ที่ mitochondria Plasmalogen คือแหล่งพลังงานสำรองหลักในเซลล์อสุจิ S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

26 Reprod. Physio. of Domestic Animal
ปัจจัยที่มีผลต่อ Metabolism & Motility อุณหภูมิ pH ; เหมาะกับการทำงานของ enzyme ในขบวนการ metabolism ที่บริเวณ Cauda epididymis มี pH 5.8 ตัว อสุจิเคลื่อนที่น้อย Osmotic Gas แสง Peroxidation --> loss of permeable S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.

27 Reprod. Physio. of Domestic Animal
S.Suwanlee, Anim. Sci., Agricuture Ubon Univ.


ดาวน์โหลด ppt Reprod. Physio. of Domestic Animal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google