งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page. Jump to first page หัวข้อที่จะ กล่าวถึง Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Spermatozoa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page. Jump to first page หัวข้อที่จะ กล่าวถึง Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Spermatozoa."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page

2 Jump to first page หัวข้อที่จะ กล่าวถึง Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Spermatozoa metabolism

3 Jump to first page ตัวอสุจิ (sperm cell/ sperm/ spermatozoa) ถูกสร้างขึ้นภายใน seminiferous tubules รูปร่างลักษณะของตัวอสุจิ (sperm morphology) ส่วนหัว (sperm head) nucleus histone, protamines Acrosome ภายในมี enzyme หลายชนิด : proacrosin, hyaluronidase, esterase และ acid hydrolases

4 Jump to first page ส่วนหางของอสุจิ (sperm tail) ประกอบด้วย Neck Middle piece Principal piece End Protoplasmic or Cytoplasmic droplet neck region เรียก proximal droplet อยู่ใกล้ annulus เรียก distal droplet annulus

5 Jump to first page สารเคมีที่สำคัญ ภายในตัวอสุจิ Acrosome Hyaluronidase ย่อย cumulus cells Proacrosin ย่อย Zona pellucida Mitochondrial sheath Phospholipid Respiratory system&Glycolytic pathway enzyme สารที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ axoneme เช่น dynein & tubulin

6 Jump to first page ขบวนการสร้า งตัวอสุจิ Bull 15 days Boar 9 days Ram 10 days Horses 12 days

7 Jump to first page ขบวนการสร้า งตัวอสุจิ

8 Jump to first page Spermiogenesis มีการเปลี่ยนแปลง 4 ระยะ (phase) 1. Golgi phase : acrosomal granule ภายใน Golgi apparatus รวมตัวกัน แล้วเคลื่อนเข้าประชิดส่วนหน้า ของ nucleus ในขณะเดียวกัน centrioles 2 อัน ที่อยู่ ทิศตรงข้ามกับ acrosomal granule เริ่มเคลื่อนเข้าชิด nucleus เพื่อสร้าง flagellum

9 Jump to first page 2. Cap phase acrosomal granule กระจายตัวปกคลุมผิว spermatid 1/2-2/3 ของ nucleus distal centriole เริ่มยืดตัวและสร้าง axoneme

10 Jump to first page 3. Acrosomal phase นิวเคลียสยืดตัวยาวและแบนมาก ขึ้น Spermatid หมุนตัวเพื่อให้ส่วน acrosome ไปชิดด้านผนังของท่อ seminiferous tubule และให้ส่วนหาง หันออกสู่ lumen Cap หรือ acrosome ปรับรูปร่างให้ พอดีกับนิวเคลียส ซึ่งมี sertoli cell เป็นแม่พิมพ์ Cytoplasm----> manchette Chromatoid body ------> annulus mitochondria เริ่มเปลี่ยนรูปร่างเป็น sheath ล้อมรอบ axoneme ที่บริเวณ middle piece ของส่วนหางอสุจิ

11 Jump to first page 4. Maturation phase รูปร่างของ nucleus & acrosome แตกต่างกันตามชนิด สัตว์ nucleus ถูกล้อมรอบด้วย nuclear membrane, internal acrosomal membrane, acrosome body, external acrosomal membrane และ plasma membrane หรือ cytoplasmic membrane coarse fiber 9 อัน รอบ axoneme จาก neck ถึง สิ้นสุด ส่วน principal piece annulus เคลื่อนต่ำลงไปอยู่ จุดเชื่อมระหว่าง middle & principal piece mitochondria จับตัวกันแน่นขึ้น

12 Jump to first page

13 Jump to first page

14 Jump to first page

15 Jump to first page

16 Jump to first page Spermiation ปลดปล่อยตัวอสุจิออกจาก sertoli cells ภายใต้ FSH Cycle of the seminiferous epitherium (cross section) Spermatogenic wave or wave of the seminiferous epitherium ( ตามยาวของท่อ ) Blood-testis barrier (Myoid layer & Sertoli cell junction)

17 Jump to first page ฮอร์โมนที่ควบคุมขบวนการสร้างอสุจิ Fig7-10; Hafez (1993) FSH--->spermatogonia to primary spermatocytes Testosterone---> primary spermatocytes to spermatozoa

18 Jump to first page การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น 10-20 % ถ้าความถี่ในการ หลั่งเพิ่มขึ้น Fig: testis

19 Jump to first page มีการพัฒนาเพื่อให้ สามารถเจาะไข่ได้ เพิ่มศักยภาพ progressive motility เปลี่ยนแปลง metabolism และโครงสร้าง ของหาง (flagella) Nucleus แน่นมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายและหลุดออกของ protoplasmic droplet เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Acrosome

20 Jump to first page การเก็บกักตัวอสุจิ (storage of sperm) Caudal epididymis ประมาณ 70 % Vas deferens ประมาณ 2 % มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนถึงส่วนกลาง ของ Corpus epididymis และจะเคลื่อนมากขึ้นเมื่อถึง Cauda epididymis & Vas deferens Epithelial cells ของ Epididymis หลั่งสาร Immobilin & Quiescence factor เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด metabolism ที่ ไม่จำเป็น และยืดอายุของอสุจิ

21 Jump to first page การเก็บกักตัวอสุจิ (storage of sperm) บางตัวออกมาพร้อมน้ำปัสสาวะ ขณะที่บางส่วนเมื่อ สูญเสียความสามารถแล้วจะถูกย่อย สลายก่อนขับออก การไม่หลั่งนานๆ จะมีอสุจิที่แก่ตัว (stale spermatozoa) อยู่มาก Ejaculated sperm ที่มี droplet อยู่จำนวน มากแสดงว่า ตัวอสุจิยังไม่โตเต็มวัย (immaturity)

22 Jump to first page มีความสำคัญมากในการผสมแบบ ธรรมชาติ เพราะเป็นทั้ง ตัวนำ (carrier) และตัวป้องกัน (protector) แก่ ตัวอสุจิ โดยเฉพาะพวกที่หลั่งที่ vagina เช่น โคและ แกะ ส่วนม้า และหมู ซึ่งหลั่งที่มดลูก seminal plasma อาจ มีความ สำคัญน้อยลง ประกอบด้วยสารที่เป็นแหล่งพลังงาน (fructose, Sorbitol, Ergothioneine), hormone (androgen, PG, FSH&LH), peptide, antimicrobial (seminal plasmin)

23 Jump to first page ต่อมร่วม (Accessory glands)

24 Jump to first page

25 Jump to first page Glycolysis : Glucose, Fructose, Mannose, Sorbitaol Lactic acid Respiration (Oxidative pathway) (Oxidation phosphorylation) Enzyme ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ขบวนการอยู่ที่ mitochondria Plasmalogen คือแหล่งพลังงานสำรองหลักในเซลล์ อสุจิ

26 Jump to first page อุณหภูมิ pH ; 6.9-7.5 เหมาะกับการทำงานของ enzyme ในขบวนการ metabolism ที่บริเวณ Cauda epididymis มี pH 5.8 ตัว อสุจิเคลื่อนที่น้อย Osmotic Gas แสง Peroxidation --> loss of permeable

27 Jump to first page


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page. Jump to first page หัวข้อที่จะ กล่าวถึง Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Spermatozoa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google