งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ศึกษาการนำเสนอที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ศึกษาการนำเสนอที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ศึกษาการนำเสนอที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมของผู้เรียน 1. ศึกษาการนำเสนอที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม 3. เตรียมการนำเสนอผลที่ได้จากการทำโครงงาน คือ - กระบวนการศึกษา - ผลที่ได้จากการศึกษา ผลที่ได้รับ รูปแบบการนำเสนอผลงาน

2 ชื่อโครงงาน ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วย เรา
ชื่อโครงงาน ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วย เรา

3 ความเป็นมาของโครงงาน
ความเป็นมาของโครงงาน หากเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือระบบ คอมพิวเตอร์ ของคุณ เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสีย เครื่องติดไวรัส เครื่องใช้งานไม่ได้ ต้องการติดตั้ง วางระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์  internet  เราจะคิดอย่างเดียวว่า ต้องเสียเงินอีกแล้ว..แต่ต่อไปเราจะไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไป เพราะเราได้ทำโครงงานนี้ขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้รู้ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้รู้ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อให้รู้ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. การมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน

5 ขอบเขตของโครงงาน 1.ระยะเวลาดำเนินการ 2.กลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินงาน 3.อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อยๆ

6 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่  1   การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหา                      ขั้นตอนที่  2   การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง                      ขั้นตอนที่  3   การจัดทำร่างโครงงาน                      ขั้นตอนที่  4   การดำเนินการโครงงาน                      ขั้นตอนที่  5   การสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน                      ขั้นตอนที่  6  การนำเสนอโครงงาน

7 เครื่องมือที่ใช้ทำโครงงาน. 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องมือที่ใช้ทำโครงงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ - ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องมือการซ่อม - ไขควง

8 การประเมินโครงงาน. - ทดสอบย่อย. - ปฏิบัติสถานการณ์จริง
การประเมินโครงงาน - ทดสอบย่อย - ปฏิบัติสถานการณ์จริง - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. 1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้เรียนรู้ หลักการทำงาน การติดตั้งอุปกรณ์และเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ที่สนใจสามารถปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 3. นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้

10 อ้างอิงข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt 1. ศึกษาการนำเสนอที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google