งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมของผู้เรียน 1. ศึกษาการนำเสนอ ที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่ เหมาะสม 3. เตรียมการนำเสนอ ผลที่ได้จากการทำ โครงงาน คือ - กระบวน การศึกษา - ผลที่ได้จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมของผู้เรียน 1. ศึกษาการนำเสนอ ที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่ เหมาะสม 3. เตรียมการนำเสนอ ผลที่ได้จากการทำ โครงงาน คือ - กระบวน การศึกษา - ผลที่ได้จาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมของผู้เรียน 1. ศึกษาการนำเสนอ ที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่ เหมาะสม 3. เตรียมการนำเสนอ ผลที่ได้จากการทำ โครงงาน คือ - กระบวน การศึกษา - ผลที่ได้จาก การศึกษา ผลที่ได้รับ รูปแบบการนำเสนอผลงาน

2 ชื่อโครงงาน ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วย เรา

3 ความเป็นมาของโครงงาน หากเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือระบบ คอมพิวเตอร์ ของคุณ เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเสีย เครื่องติดไวรัส เครื่องใช้งานไม่ได้ ต้องการติดตั้ง วางระบบเครือข่าย ระบบ คอมพิวเตอร์ internet เราจะคิดอย่างเดียวว่า ต้องเสียเงินอีกแล้ว.. แต่ต่อไปเราจะไม่ต้องวิตก กังวลอีกต่อไป เพราะเราได้ทำโครงงานนี้ขึ้นมาช่วย แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้รู้ปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 3. เพื่อให้รู้ส่วนประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 4. การมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน

5 ขอบเขตของโครงงาน 1. ระยะเวลาดำเนินการ 2. กลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินงาน 3. อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ พบบ่อยๆ

6 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักรู้และพิจารณาเลือกหัวเรื่อง หรือประเด็นปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำร่างโครงงาน ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการโครงงาน ขั้นตอนที่ 5 การสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน ขั้นตอนที่ 6 การนำเสนอโครงงาน

7 เครื่องมือที่ใช้ทำโครงงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ - ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องมือการซ่อม - ไขควง

8 การประเมินโครงงาน - ทดสอบย่อย - ปฏิบัติสถานการณ์จริง - การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้เรียนรู้ หลักการทำงาน การติดตั้งอุปกรณ์และเทคนิค การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ที่สนใจสามารถปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 3. นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้

10 อ้างอิงข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมของผู้เรียน 1. ศึกษาการนำเสนอ ที่หลากหลาย 2. เลือกวิธีการที่ เหมาะสม 3. เตรียมการนำเสนอ ผลที่ได้จากการทำ โครงงาน คือ - กระบวน การศึกษา - ผลที่ได้จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google