งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557

2 มี อปท. จำนวน 13 แห่ง เสนอโครงการ ขอความ เห็นชอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด - จำนวน รวม 43 โครงการ - เป็นเงินรวม 13,875,800 บาท

3 - ได้รับความเห็นชอบให้ ดำเนินการแล้ว จำนวน 11 โครงการ จาก อปท. 4 แห่ง - เป็นเงิน งบประมาณ 4,228,600 บาท - อยู่ในระหว่างแจ้ง อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุ

4 ปัญหา / อุปสรรค - ขั้นตอนการ เสนอขอความเห็นชอบ ต่อจังหวัดมีหลาย ขั้นตอน ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ

5 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจประจำปี 2557 - ได้รับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน 7 โครงการ - จาก อปท. จำนวน 7 แห่ง - เป็นเงิน รวม 32,015,000 บาท

6 เพื่อดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ - ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง Para Cape Seal 3 โครงการ - ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแอล ฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ

7 ผลการดำเนินการ - ดำเนินการเสร็จ อยู่ ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 2 โครงการ - ลงนามในสัญญาแล้ว 1 โครงการ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว 4 โครงการ รอลงนามใน สัญญา

8 ปัญหา / อุปสรรค - การกำหนดราคา กลางต้องใช้ข้อมูลจาก หน่วยงาน ภายนอก เช่น ทางหลวงชนบท จึงทำให้ ใช้เวลาค่อนข้างมาก และ ต้องดำเนินการด้วยความ รอบคอบ

9 โครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปี 2558 - ได้รับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน 11 โครงการ - จาก อปท. จำนวน 10 แห่ง - เป็นเงิน รวม 23,956,000 บาท

10 เพื่อดำเนินการ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 7 แห่ง - ก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่ 2 แห่ง - ก่อสร้างถนน / ซ่อม ถนน 2 แห่ง

11 ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว 7 โครงการ - อยู่ในระหว่างสอบ ราคา 2 โครงการ - ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการต่อ ผวจ. 2 โครงการ

12 ปัญหา / อุปสรรค - มีปัญหาเรื่องสถานที่ ก่อสร้างต้องขอแก้ไขแบบ แปลน - รายละเอียดโครงการที่ อนุมัติไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการต้องขอแก้ไข - การขอใช้ที่สาธารณะ ในการก่อสร้าง

13 ภาพรวมเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2557- 2558 อปท. ใน พื้นที่อำเภอหนองสองห้อง - โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 32,015,000 บาท - โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2558 23,956,000 บาท - โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 13,875,800 บาท รวม 69,846,800 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการเงินอุดหนุน ทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google