งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2 เสนอโครงการ ขอความเห็นชอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มี อปท.จำนวน 13 แห่ง เสนอโครงการ ขอความเห็นชอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด - จำนวน รวม 43 โครงการ - เป็นเงินรวม 13,875,800 บาท

3 - ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว จำนวน 11 โครงการ จาก อปท. 4 แห่ง
- เป็นเงิน งบประมาณ 4,228,600 บาท - อยู่ในระหว่างแจ้ง อปท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

4 ปัญหา/อุปสรรค - ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ ต่อจังหวัดมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

5 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ - จาก อปท. จำนวน 7 แห่ง - เป็นเงิน รวม 32,015,000 บาท

6 เพื่อดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Cape Seal 3 โครงการ - ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ

7 ผลการดำเนินการ - ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 2 โครงการ - ลงนามในสัญญาแล้ว 1 โครงการ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว 4 โครงการ รอลงนามในสัญญา

8 ปัญหา/อุปสรรค - การกำหนดราคากลางต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเช่นทางหลวงชนบท จึงทำให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก และต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ

9 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปี 2558 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11 โครงการ - จาก อปท. จำนวน 10 แห่ง - เป็นเงิน รวม 23,956,000 บาท

10 เพื่อดำเนินการ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
- ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ 2 แห่ง - ก่อสร้างถนน/ซ่อมถนน 2 แห่ง

11 ผลการดำเนินการ - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 7 โครงการ - อยู่ในระหว่างสอบราคา 2 โครงการ - ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการต่อ ผวจ. 2 โครงการ

12 ปัญหา/อุปสรรค - มีปัญหาเรื่องสถานที่ก่อสร้างต้องขอแก้ไขแบบแปลน -รายละเอียดโครงการที่อนุมัติไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ดำเนินการต้องขอแก้ไข - การขอใช้ที่สาธารณะในการก่อสร้าง

13 ภาพรวมเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปี อปท. ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง - โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ,015,000 บาท - โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ,956,000 บาท โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ ,875,800 บาท รวม ,846,800 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google