งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน
16 มีนาคม 2558

2 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก กลุ่มที่ 2 สายวิชาชีพเฉพาะ
สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก กลุ่มที่ 2 สายวิชาชีพเฉพาะ

3 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก 8 กลุ่มวิชาชีพ ที่มีสายสนับสนุน
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก 8 กลุ่มวิชาชีพ ที่มีสายสนับสนุน ทันตแพทย์/นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) /จพ.ทันต สาธารณสุข 2) เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรม 3) พยาบาลวิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค 4) นักกายภาพบำบัด 5) นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์ฯ 7) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(พยาธิวิทยา/เชลล์วิทยา) 8 ) นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข คำอธิบาย สัดส่วน 1 : 0.6 หมายถึง วิชาชีพทั้ง 8 กลุ่มวิชาชีพ ขั้นต่ำคิดกรอบอัตรากำลังเป็น 60 % ของ FTE2 ขั้นสูงคิดกรอบอัตรากำลังเป็น 75% ของ FTE 2 ตัวอย่างเช่น พยาบาลวิชาชีพ คิดกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำได้ 200 คน สามารถคำนวณสายสนับสนุน 60 % = 120 คน และไม่เกินขั้นสูง 75% = 150 คน สัดส่วน 1 : 0.6

4 กลุ่มที่ 2 สายวิชาชีพเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 2 สายวิชาชีพเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์ 2) แพทย์แผนไทย/จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท) 3) นวก.สาธาณสุข(เวชสถิติ)/จพ.เวชสถิติ 4) นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร/ โภชนากร

5 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก สายวิชาชีพหลัก สายงานสนับสนุน 1) ทันตแพทย์/นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) / จพ.ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานประจำตึก 2) เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม พนักงานประจำห้องยา ผู้ช่วยเภสัชกร พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก สายวิชาชีพหลัก สายงานสนับสนุน 3) พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานห้องผ่าตัด พนักงานกู้ชีพ พนักงานเปล พนักงานประจำตึก ล่ามภาษาต่างประเทศ พนักงานห้องเฝือก พนักงานหอผู้ป่วย พนักงานสถานที่ พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล พนักงานกู้ภัย

7 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก สายวิชาชีพหลัก สายงานสนับสนุน 4) นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานกายภาพบำบัด พนักงานบริการ นักรังสีการแพทย์/ จพ.รังสี พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ พนักงานประจำห้อง พนักงานบริการ

8 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก สายงานหลัก สายงานสนับสนุน 6) นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานจุลทัศนากร พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค พนักงานบริการ 7) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(พยาธิวิทยา/เชลล์วิทยา) พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานบริการ พนักงานผ่าและรักษาศพ

9 กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก สายงานหลัก สายงานสนับสนุน 8. นักวิชาการสาธารณสุข/ จพ.สาธารณสุ่ข ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค พนักงานระบาดวิทยา พนักงานสุขภาพชุมชน พนักงานเยี่ยมบ้าน พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

10 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สายวิชาชีพ สายงานสนับสนุน สัดส่วน นักกายอุปกรณ์/ช่างกาย อุปกรณ์ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ พนักงานบริการ 1 : 2 2) แพทย์แผนไทย/ จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) พนักงานบริการ

11 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สายวิชาชีพ สายงานสนับสนุน สัดส่วน 3) นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)/จพ.เวชสถิติ พนักงานบัตรรายงานโรค พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานธุรการ พนักบริการเอกสารทั่วไป 1 : 5

12 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สายวิชาชีพ สายงานสนับสนุน สัดส่วน 4) นักโภชนาการ/โภชนากร นักกำหนดอาหาร พนักงานประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านโภชนาการ พนักงานบริการ 1 : 15 เตียง


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google