งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen ด้วยสื่อมัลติมิ เดีย กอบแก้ว จิตรค้ำคูณ สังกัด แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen ด้วยสื่อมัลติมิ เดีย กอบแก้ว จิตรค้ำคูณ สังกัด แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen ด้วยสื่อมัลติมิ เดีย กอบแก้ว จิตรค้ำคูณ สังกัด แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 2. นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา 3. นักศึกษาไม่ทบทวนเนื้อหา

3 ความมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ในรายวิชา การผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียสูงขึ้น

4 การสอนผ่านสื่อมัลติมีเดีย ประสิทธิผลการใช้สื่อ มัลติมีเดีย 1. การสอนปกติ 2. การสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดีย 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen 2. นักเรียนมีความพึงพอใจใน การใช้สื่อมัลติมีเดียรายวิชาการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้ เครื่องมือ Pen กรอบแนวคิดการวิจัย

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. พัฒนาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อ มัลติมีเดียสูงขึ้น 3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารได้

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อมัลติมีเดีย จากกลุ่ม ตัวอย่างนักศึกษา ปวช.3/1 จำนวน 44 คน ที่ได้ ทำการทดลองมีร้อยละของผลการทดสอบสูงขึ้น

8 สื่อการสอนด้วยมัลติมีเดีย

9 ภาพบรรยากาศการใช้สื่อมัลติมีเดียใน ชั้นเรียน

10 ขอขอบคุณ สำหรับการ รับชม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen ด้วยสื่อมัลติมิ เดีย กอบแก้ว จิตรค้ำคูณ สังกัด แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google