งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen ด้วยสื่อมัลติมิเดีย กอบแก้ว จิตรค้ำคูณ สังกัด แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

7 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา นักศึกษาไม่ทบทวนเนื้อหา

8 ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ในรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียสูงขึ้น

9 การสอนผ่านสื่อมัลติมีเดีย ประสิทธิผลการใช้สื่อมัลติมีเดีย
กรอบแนวคิดการวิจัย การสอนผ่านสื่อมัลติมีเดีย ประสิทธิผลการใช้สื่อมัลติมีเดีย 1. การสอนปกติ 2. การสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดีย 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen 2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องการใช้เครื่องมือ Pen

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรียน รวบรวมข้อมูลหลังเรียน
สรุปผล รายงาน

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียสูงขึ้น เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

12 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อมัลติมีเดีย จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ปวช.3/1 จำนวน 44 คน ที่ได้ทำการทดลองมีร้อยละของผลการทดสอบสูงขึ้น

13 สื่อการสอนด้วยมัลติมีเดีย

14 ภาพบรรยากาศการใช้สื่อมัลติมีเดียในชั้นเรียน

15 ขอขอบคุณ สำหรับการรับชม


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google