งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค 3, ล้านบาท ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน 1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้ 3, ล้านบาท (100%) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1.เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 1, ล้านบาท (59.11%) 2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1, ล้านบาท (40.89%) เป้าหมายการให้บริการกรมฯ 1.กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ เพื่อการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 2. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของ หน่วยงานและเครือข่าย ระบบข่าวกรอง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสัญญาณเตือนภัย การระบาดของโรค ภัยและปัจจัยเสี่ยง 3.พัฒนาและปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง การสื่อสารความเสี่ยง กรณีที่เป็นปัญหา วงกว้างหรือเกิดโรคระบาดรุนแรง 4.พัฒนาการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ของหน่วยงานและเครือข่ายให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน (60 เรื่อง) ล้านบาท (8.14%) 2. เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ (1,566 หน่วยงาน) 1, ล้านบาท (50.97%) 3.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญ (5,119,000 ราย) ล้านบาท (19.58%) 4.เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ (28 หน่วยงาน) ล้านบาท (21.31%) ผลผลิต 1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์กฎหมาย มาตรการมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (60 เรื่อง) ล้านบาท (8.14%) ยุทธ์ 1 (ศูนย์กลางนโยบาย มาตรการที่ได้มาตรฐานสากล บางส่วน) + ยุทธ์ 5 (ประเมินผล ภาพรวมของประเทศตาม มาตรฐานสากล) 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ (5 ระบบ) ล้านบาท (6.89%) ยุทธ์ 1 บางส่วน (ศูนย์กลาง : ข้อมูลอ้างอิง) 3.1บริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (5,119,000 ราย) ล้านบาท (15.42%) ภารกิจพื้นฐาน 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้าง มาตรฐานระบบบริการ (256,000 ราย) ล้านบาท (17.43%) ภารกิจพื้นฐาน 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (30 หน่วยงาน) ล้านบาท (11.36%) ยุทธ์ 6 + ภารกิจพื้นฐาน กิจกรรมหลัก 2.3 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง (1 เรื่อง) ล้านบาท (0.13%) ยุทธ์ 1 (ศูนย์กลางนโยบายฯ มาตรการที่ได้มาตรฐานสากลบางส่วน) 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่มีคุณภาพ (9 เรื่อง) ล้านบาท (4.16%) ยุทธ์ 3 (สื่อสารสาธารณะและ ประชาสัมพันธ์) 4.2 พัฒนาศักยภาพระบบ กลไก ของหน่วยงานและเครือข่ายบริการ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ (28 หน่วยงาน) . ล้านบาท (3.88%) ยุทธ์ 2 บางส่วน (พัฒนาความร่วมมือ กับเครือข่ายฯ สนับสนุนพื้นที่) 2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (1 ระบบ) ล้านบาท (13%) ยุทธ์ 4 (เตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน+พิภัยพิบัติ) 2.5 พัฒนา ประสาน สนับสนุนและประเมินศักยภาพ ระบบ กลไก เครือข่ายการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (1,566 หน่วยงาน) ล้านบาท (19.58%) ยุทธ์ 2 ส่วนใหญ่ (พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายฯ สนับสนุนพื้นที่) ***ข้อมูลหลังปรับลดขั้นกรรมาธิการ_V6


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google