งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการและงบประมาณปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการและงบประมาณปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค 3,367.2788 ล้านบาท แผนงาน แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยุทธศาสตร์ การ จัดสรร งบประมาณ เป้าหมาย การ ให้บริการ กรมฯ ผลผ ลิต เป้าหมาย การ ให้บริการ กระทรวง 1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้ 3,367.2788 ล้านบาท (100%) กิจกร รม หลัก 1. องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน (60 เรื่อง ) 274.2047 ล้านบาท (8.14%) 2. เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ (1,566 หน่วยงาน ) 1,716.2496 ล้านบาท (50.97%) 1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์กฎหมาย มาตรการมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (60 เรื่อง ) 274.2047 ล้านบาท (8.14%) ยุทธ์ 1 ( ศูนย์กลางนโยบาย มาตรการที่ได้มาตรฐานสากล บางส่วน ) + ยุทธ์ 5 ( ประเมินผล ภาพรวมของประเทศตาม มาตรฐานสากล ) 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ (5 ระบบ ) 232.1445 ล้านบาท (6.89%) ยุทธ์ 1 บางส่วน ( ศูนย์กลาง : ข้อมูลอ้างอิง ) 2.5 พัฒนา ประสาน สนับสนุนและประเมินศักยภาพ ระบบ กลไก เครือข่ายการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (1,566 หน่วยงาน ) 659.3404 ล้านบาท (19.58%) ยุทธ์ 2 ส่วนใหญ่ ( พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายฯ สนับสนุนพื้นที่ ) 2.3 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง (1 เรื่อง ) 4.4415 ล้านบาท (0.13%) ยุทธ์ 1 ( ศูนย์กลางนโยบายฯ มาตรการที่ได้มาตรฐานสากลบางส่วน ) 4. เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการเฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ (28 หน่วยงาน ) 717.6628 ล้านบาท (21.31%) 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้าง มาตรฐานระบบบริการ (256,000 ราย ) 586.9721 ล้านบาท (17.43%) ภารกิจพื้นฐาน 4.2 พัฒนาศักยภาพระบบ กลไก ของหน่วยงานและเครือข่ายบริการ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพ (28 หน่วยงาน ). 130.6907 ล้านบาท (3.88%) ยุทธ์ 2 บางส่วน ( พัฒนาความร่วมมือ กับเครือข่ายฯ สนับสนุนพื้นที่ ) 1. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกัน ลดปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 1,990.4543 ล้านบาท (59.11%) 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1,376.8245 ล้านบาท (40.89%) 1. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ เพื่อการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กล ยุทธ์ 2. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของ หน่วยงานและเครือข่าย ระบบข่าวกรอง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสัญญาณเตือนภัย การระบาดของโรค ภัยและปัจจัยเสี่ยง 3. พัฒนาและปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้ง การสื่อสารความเสี่ยง กรณีที่เป็นปัญหา วงกว้างหรือเกิดโรคระบาดรุนแรง 4. พัฒนาการบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ของหน่วยงานและเครือข่ายให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล *** ข้อมูลหลังปรับลดขั้น กรรมาธิการ _V6 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่ เป็นปัญหาสำคัญ (5,119,000 ราย ) 659.1617 ล้านบาท (19.58%) 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่มีคุณภาพ (9 เรื่อง ) 139.8640 ล้านบาท (4.16%) ยุทธ์ 3 ( สื่อสารสาธารณะและ ประชาสัมพันธ์ ) 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (5,119,000 ราย ) 519.2977 ล้านบาท (15.42%) ภารกิจพื้นฐาน 2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (1 ระบบ ) 437.6785 ล้านบาท (13%) ยุทธ์ 4 ( เตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน + พิภัยพิบัติ ) 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (30 หน่วยงาน ) 382.6447 ล้านบาท (11.36%) ยุทธ์ 6 + ภารกิจพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการและงบประมาณปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google