งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประส งค์ของ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์ ความหม ายของ การ สื่อสาร ข้อมูล ความห มาย ของ เครือข่า ย รูปแบบ ของการ ส่ง สัญญาณ ข้อมูล องค์ประกอ บของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประส งค์ของ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์ ความหม ายของ การ สื่อสาร ข้อมูล ความห มาย ของ เครือข่า ย รูปแบบ ของการ ส่ง สัญญาณ ข้อมูล องค์ประกอ บของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประส งค์ของ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์ ความหม ายของ การ สื่อสาร ข้อมูล ความห มาย ของ เครือข่า ย รูปแบบ ของการ ส่ง สัญญาณ ข้อมูล องค์ประกอ บของระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์ แบบมีเส้นทางนำสัญญาณ (Guided Media) แบบไม่มีเส้นทางนำ สัญญาณ (Unguided Media) แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) แบบดูเพล็กซ์เต็ม (Full duplex) คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ช่องทางการ สื่อสาร สถานีงาน อุปกรณ์ใน เครือข่าย ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย การ์ด เชื่อมต่อ เครือข่าย โมเด็ม ฮั บ

3 วัตถุประสง ค์ของระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์ ความหม ายของ การ สื่อสาร ข้อมูล องค์ประกอ บของระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอ ร์ รูปแบบ ของการ ส่ง สัญญาณ ข้อมูล ความห มาย ของ เครือข่า ย

4 แบบมีเส้นทางนำ สัญญาณ (Guided Media) แบบไม่มีเส้นทาง นำสัญญาณ (Unguided Media)

5 1.

6 2.2. 2.2.

7 3.

8

9

10 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ช่องทางการสื่อสาร อุปกรณ์ในเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย สถานี งาน

11 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึง คอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยความจำสำรอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ในระบบ เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกว่า คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระบบเครือข่าย ระยะไกล ที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของ เครือข่าย เรานิยมเรียกว่า Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับ บริการว่าลูกข่ายหรือสถานีงาน

12

13 ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) ปัจจุบันมีช่องทางการ สื่อสาร สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทคือ สายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มี ฉนวนหุ้ม (UTP) สายคู่ตีเกลียว แบบมี ฉนวนหุ้ม (STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนำแสง คลื่นไมโครเวป และดาวเทียม เป็นต้น

14

15 อุปกรณ์ในเครือข่าย

16 สถานี งาน สถานีปลายทางหรือสถานีงาน ที่ ได้รับการบริการจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่าเป็น คอมพิวเตอร์ลูก ข่าย (Workstation)

17 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ จัดการระบบเครือข่ายของ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับ เครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่จัดการด้าน การรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมี หน้าที่ควบคุม การนำโปรแกรมประยุกต์ ด้านการ ติดต่อสื่อสาร มาทำงานในระบบเครือข่ายอีกด้วย นับว่า ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย มีความสำคัญต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประส งค์ของ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์ ความหม ายของ การ สื่อสาร ข้อมูล ความห มาย ของ เครือข่า ย รูปแบบ ของการ ส่ง สัญญาณ ข้อมูล องค์ประกอ บของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google