งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการ ดำเนินการ การขออนุญาต และการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ. ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤศจิกายน 2546

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ. ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ. ศ. 2543  ให้วัตถุอันตราย ที่กรมโรงานอุตสาหกรรมเป็น ผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่ในเรื่องใดหรือส่วนใด อยู่แล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นหรือส่วนนั้นแล้วแต่ กรณี  ให้ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการค้าปลีกที่ เก็บวัตถุอันตรายชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด รวมกันไว้ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุ อันตรายชนิดที่ 2 ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุ อันตรายชนิดที่ 3 ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ที่มีการครอบครองและ นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้ในกิจการของ ตนเอง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการ สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาต สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และกรณีวัตถุอันตรายใดต้องขึ้น ทะเบียนให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม มาตรา 36 วรรคสองด้วย (1) กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย (2) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (3) องค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายว่า ด้วนการคุ้มครองการดำเนินงานของ สหประชาชาติ และทบวงการชำนาญพิเศษใน ประเทศไทย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google