งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน สาธารณสุขที่สำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพท ย์ โดย นพ. มานิต ธีระ ตันติกานนท์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ ในการประชุมผู้บริหาร เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน สาธารณสุขที่สำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพท ย์ โดย นพ. มานิต ธีระ ตันติกานนท์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ ในการประชุมผู้บริหาร เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน สาธารณสุขที่สำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพท ย์ โดย นพ. มานิต ธีระ ตันติกานนท์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ ในการประชุมผู้บริหาร เรื่อง การมอบนโยบายกระทรวง สาธารณสุข ปี 2552 วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

2 1) โครงการคัดกรอง สุขภาพทารกแรกเกิด วัตถุประ สงค์ 1. ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ใน ทารกแรกเกิด และประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องติดตามทารกในกลุ่มเสี่ยงมารับ รักษา 2. เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังภาวะการ ขาดสารไอโอดีนของประเทศ การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการติดตามทารก ตลอดจนการนิเทศงานใน พื้นที่ ฯลฯ - สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - สถานีอนามัย - สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ - ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล - ห้องปฏิบัติการทั่วไปที่ตรวจตัวอย่างจาก ร่างกาย  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม วัตถุมีพิษในครัวเรือน อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและ เอกชน  โครงการรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล

4  โครงการรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ( ต่อ )  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตรวจสุขภาพคนหางานที่ จะไปทำงานต่างประเทศ พ. ร. บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ. ศ. 2528 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม พ. ศ. 2537 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาให้ความ เห็นชอบเป็นสถานพยาบาล ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงาน ต่างประเทศ พ. ศ.2546 กำหนดว่าห้องปฏิบัติการของ สถานพยาบาลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็น สถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานฯ ต้องได้รับการรับรอง ความสามารถจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5  โครงการรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ( ต่อ )  การรับรองขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ ทดสอบ ศึกษาวิจัย พัฒนาความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทดลองในคนตาม มาตรฐาน OECD GLP ( เปิดให้บริการในปี พ. ศ.2550 ปัจจุบันมี หน่วยงานที่ทดสอบ ศึกษาวิจัย พัฒนาความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการ ตรวจสอบขึ้นทะเบียนจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 แห่ง ในประเทศ อินเดีย )

6  โครงการรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ( ต่อ ) - เป็นองค์กรรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ (Accreditation Body) ตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 และ MR 001 - เป็นสมาชิกในระดับภูมิภาค APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement) และ ระดับนานาชาติ ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement) ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7  โครงการทดสอบความ ชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing)  ดำเนินงานการทดสอบความชำนาญ ด้านการแพทย์ 6 สาขา - สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก - เคมีคลินิก - ภูมิคุ้มกันวิทยาศาสตร์ - ธนาคารเลือด - จุลชีววิทยา - โลหิตวิทยา

8 4) โครงการถ่ายทอดภารกิจการตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานีอนามัย สามารถใช้ชุดทดสอบในการเฝ้าระวังดูแล ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, รพศ., รพท. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : อปท. ( อบจ., เทศบาล, อบต.) วัตถุประสง ค์ การบูรณาการกับ หน่วยงานอื่น ๆ

9 5) โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อ แจ้งเตือนภัยสุขภาพ  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจาก ผลการวิเคราะห์วิจัย และ ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ ประชาชนหน่วยงานมีข้อมูล ประกอบพิจารณาตัดสินใจใน การดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเอง ชุมชนและสังคม

10 6) โครงการคุณภาพสมุนไพร ไทย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับวัตถุดิบ สมุนไพร / ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่ บรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติและใช้ใน โรงพยาบาลภูมิภาคให้มีคุณภาพเข้า มาตรฐานและมีความปลอดภัย และยังเป็น การส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคหรือ สถานพยาบาลของรัฐที่ผลิตยาจาก สมุนไพรที่บรรจุเข้าในบัญชียาหลัก แห่งชาติ

11


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน สาธารณสุขที่สำคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพท ย์ โดย นพ. มานิต ธีระ ตันติกานนท์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ ในการประชุมผู้บริหาร เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google