งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำจัด รวบรว ม การเก็บ ขนถ่าย การ เผา หมัก ทำปุ๋ย ทำก๊าซ ชีวภาพ การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำจัด รวบรว ม การเก็บ ขนถ่าย การ เผา หมัก ทำปุ๋ย ทำก๊าซ ชีวภาพ การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การกำจัด รวบรว ม การเก็บ ขนถ่าย การ เผา หมัก ทำปุ๋ย ทำก๊าซ ชีวภาพ การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล

3 การคัดแยกขยะ การคัดแยกขยะ

4 ภาชนะรองรับมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอย

5 ลักษณะถังรวบรวมมูล ฝอยชุมชน 1. มีฝาปิดมิดชิด 2. ทนต่อการกัดกร่อน 3. ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมมากนัก 4. มีหูหิ้วและขนาดพอเหมาะต่อ การใช้งาน 5. มีฐานรองก้น

6  ยานพาหนะ  บุคลากร  จำนวนจุดที่ต้องเก็บ  รูปแบบการเก็บขน

7 รถยนต์เก็บขนประเภท ธรรมดาเปิดข้าง

8

9 รถเก็บมูลฝอยควรมี ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ตัวถังบรรจุมูลฝอยควรปกปิด มิดชิด 2. ระดับที่ยกเทมูลฝอยใส่ตัวถังรถไม่ ควรสูงมาก 3. มีลักษณะที่ทำความสะอาดได้ง่าย มีมาตรการป้องกันสนิม 4. ระบบการทำงานของรถยนต์ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน

10  ยานพาหนะ  บุคลากร  จำนวนจุดที่ต้องเก็บ  รูปแบบการเก็บขน

11

12 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา ความถี่ในการเก็บขนมูลฝอย 1. ลักษณะของมูลฝอย 2. สภาพของอากาศ 3. ขนาดของภาชนะรองรับมูล ฝอย 4. กิจกรรมของประชาชน 5. น้ำหนักภาชนะรองรับมูลฝอย

13 วิธีการกำจัดที่ถูก สุขลักษณะ  ไม่ทำให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง เพาะพันธุ์แมลงพาหะนำโรค  ป้องกันการปนเปื้อนแหล่งน้ำทั้งผิวดิน และ ใต้ดิน  ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ  ไม่ก่อให้เกิดทัศนะอุจาด

14  การเผาใน เตาเผา  การหมักทำปุ๋ย  การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

15

16

17 การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการ ฝังกลบขยะ (Sanitary landfill) รองพื้นด้วย พลาสติกชนิด พิเศษหรือดินเหนียว ชั้นรองรับน้ำเสีย >> นำไปบำบัด ชั้นดินกลบ ขยะบดอัด

18 สถานที่ฝัง กลบ 1. มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากการฝังกลบ 2. การป้องกันมูลฝอยปลิว เช่น ติดตั้งรั้วตาข่ายด้านท้ายลม 3. การป้องกันกลิ่นรบกวน โดยการ กลบมูลฝอยแต่ละวันให้มิดชิด ปลูก ต้นไม้ในแนวที่ทิศทางลมพัดผ่าน 4. การระบายก๊าซจากการฝังกลบมูล ฝอย 5. การควบคุมน้ำเสียที่ออกจากกอง มูลฝอย โดยปูวัสดุกันซึมหรือใช้ดิน เหนียวบดอัด

19 กำจัด การเอง มอบให้ หน่วยงาน อื่นกำจัด จ้าง เอกชน นำไป กำจัด บริหารจัดการเรื่องการ กำจัดมูลฝอย 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt การกำจัด รวบรว ม การเก็บ ขนถ่าย การ เผา หมัก ทำปุ๋ย ทำก๊าซ ชีวภาพ การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google