งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o นายพงษ์ศธร สุ ยะมูล การสร้างชุดสาธิตอาการเสีย แอลซีดีมอนิเตอร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o นายพงษ์ศธร สุ ยะมูล การสร้างชุดสาธิตอาการเสีย แอลซีดีมอนิเตอร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o นายพงษ์ศธร สุ ยะมูล การสร้างชุดสาธิตอาการเสีย แอลซีดีมอนิเตอร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1

2 L o g o หัวข้อที่นำเสนอ ความสำคัญและ ที่มาของปัญหา 1 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 2 ขั้นตอนการวิจัย 3 สรุปผลการวิจัย 4

3 L o g o วิวัฒนาการของเครื่องรับ โทรทัศน์ ความสำคัญและที่มา ของปัญหา 1

4 L o g o ความสำคัญและที่มา ของปัญหา 1

5 L o g o ความสำคัญและที่มา ของปัญหา 1 ปัญหาคือขาดชุดสาธิตอาการเสีย ของจอมอนิเตอร์

6 L o g o วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 2 11 เพื่อสร้างชุดสาธิตอาการเสีย จอมอนิเตอร์แบบแอลซีดี 22 เพื่อหาความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุด สาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์ 33 เพื่อประเมินหาคุณภาพชุดสาธิตอาการเสีย แอลซีดีมอนิเตอร์ หัวข้อนำเสนอต่อไป วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 2

7 L o g o หัวข้อนำเสนอต่อไป ขั้นตอนและวิธีการ วิจัย 3 3

8 L o g o ขั้นตอนและ วิธีการวิจัย 3

9 L o g o ขั้นตอนและ วิธีการวิจัย 3

10 L o g o หัวข้อนำเสนอต่อไป สรุปผลการวิจัย 4 4 4.14.1 ชุดสาธิตฯสามารถแสดงอาการเสียได้ 8 อาการเสีย ทดสอบแล้วได้ผลการ ทดสอบถูกต้อง 4.24.2 การประเมินความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อการสร้าง ชุดสาธิตฯ อยู่ในระดับมาก 4.34.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุด สาธิตฯ อยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด ppt L o g o นายพงษ์ศธร สุ ยะมูล การสร้างชุดสาธิตอาการเสีย แอลซีดีมอนิเตอร์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google