งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายพงษ์ศธร สุยะมูล

2 ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หัวข้อที่นำเสนอ ความสำคัญและที่มาของปัญหา 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ขั้นตอนการวิจัย 3 สรุปผลการวิจัย 4

3 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
1 วิวัฒนาการของเครื่องรับโทรทัศน์

4 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
1

5 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
1 ปัญหาคือขาดชุดสาธิตอาการเสียของจอมอนิเตอร์

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2 หัวข้อนำเสนอต่อไป 1 เพื่อสร้างชุดสาธิตอาการเสียจอมอนิเตอร์แบบแอลซีดี วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 2 เพื่อหาความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์ 3 เพื่อประเมินหาคุณภาพชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์

7 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
3 หัวข้อนำเสนอต่อไป ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 3

8 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
3

9 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
3

10 หัวข้อนำเสนอต่อไป สรุปผลการวิจัย
4 หัวข้อนำเสนอต่อไป 4.1 ชุดสาธิตฯสามารถแสดงอาการเสียได้ 8 อาการเสีย ทดสอบแล้วได้ผลการทดสอบถูกต้อง 4.2 การประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อการสร้างชุดสาธิตฯ อยู่ในระดับมาก สรุปผลการวิจัย 4 4.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดสาธิตฯ อยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด ppt การสร้างชุดสาธิตอาการเสียแอลซีดีมอนิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google